Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2012

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
12.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 10/2012

 

Spis treści

 

Agnieszka Skowrońska

Analiza i ocena polityki transportowej Chin

 

Celem artykułu jest dokonanie oceny chińskiej polityki transportowej pod kątem realizacji celów ekonomicznych przy jednoczesnym spełnianiu wymogów społecznych i środowiskowych. Artykuł powstał na podstawie danych przytoczonych w publikacji zamieszczonej w poprzednim numerze „Gospodarki Materiałowej i Logistyki”, która zawiera ponadto rozważania dotyczące obecnego stanu uwarunkowań rozwojowych sektora transportowego w Chinach.

 

Analysis and assessment of Chinese transport policy

 

The goal of this article is to assess Chinese transport policy in view of facing opportunities and threats, as well as strong and weak points of the transport sector, accomplishment of economic objectives while fulfilling social and environmental limitations.

 

Krzysztof Zowada

Outsourcing logistyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują swój wysiłek na podstawowych obszarach swojej działalności, pozyskując jednocześnie kompetencje z rynku w pozostałych. Wobec zachodzących zmian, sektor małych i średnich przedsiębiorstw stał się stałym odbiorcą usług świadczonych przez usługodawców logistycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań w toku których, autor starał się zidentyfikować charakter i zakres współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw z usługodawcami logistycznymi oraz sposób kształtowania się procesów outsourcingu logistyki w badanym sektorze.

 

Logistics outsourcing in the small and medium-sized enterprises

 

The small and medium-sized enterprises focus more and more often on basic activities, simultaneously gaining com¬petences from market in other activities. In the presence of changes, the sector of small and medium-sized enter¬prises has become a regular recipient of services supplied by logistics providers. The article presents the outcomes of a research, during which it was the author’s aim to identify the character and the scope of cooperation between the sector of small and medium-sized enterprises and logistics providers, as well as the process of forming of logis¬tics outsourcing in the sector in question.

 

Iwona Pisz, Iwona Łapuńka

Analiza zagrożeń płynących z podejmowania projektów logistycznych

 

Zarządzanie projektami logistycznymi i wynikające stąd podejście projektowe stosuje się zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstwa, jak i do łańcucha dostaw. Jednym z aspektów zarządzania projektami logistycznymi jest zarządzanie ryzykiem. Wynika to z faktu, iż realizacje podejmowanych przez logistyków projektów usprawniających procesy logistyczne w danym przedsiębiorstwie lub w ramach danego łańcucha dostaw są obarczone ryzykiem. Przyczyny wywołujące występowanie zagrożeń w projektach trudno jest często określić, gdyż wynikają z wielu czynników i mają różnoraki charakter. Jednak biorąc pod uwagę ich lokalizację w otoczeniu projektu i możliwości wpływu na nie przez menedżera projektu, przyczyny ryzyka można sklasyfikować jako wewnętrzne lub zewnętrzne.

 

The threats analysis of taking logistics projects

 

In the paper the idea of risk management of the logistics project was presented. A logistics project can be defined as a complex, special and unique sets of activities which can be described by technical and economic parameters and is determined by cost, time, and scope in order to aid logistics management in enterprise/supply chain. The logistics projects are full of uncertainty. During project execution unexpected events can happen due to changing scope of the project, economical turbulence, supplier problems with material delivery, resource utilization, personnel mobility. Uncertainty is associated with risk. In practice it means that the higher the uncertainty the greater the risk. One of the major characteristics of projects is their level of risk. This means that too many undesirable events may cause delays of project, excessive spending, unsatisfactory project results or even total failure. Risks have two-edged na¬ture, such as threat and challenge. The chance of something happening that will impact on objectives may have positive or negative impact.

 

Artur Świerczek

An estimation of the transmitted and amplified disruptions in contemporary supply chains

 

Supply chains are now more than ever susceptible to many diverse risk factors and their negative effects, often referred to as disruptions. In certain operating conditions, such disruptions may be transmitted and amplified alongside a supply chain. This may lead to irreversible negative financial and non-financial (e.g. decline in the quality of the product, damage to property and machinery, loss of a positive image in the market) consequences for the whole or a part of a supply chain. The purpose of the article is to conceptualize the idea of the transmission and amplification of disruptions in supply chains, and to depict dilemmas accompanying the process of an estimation of this phenomenon.

 

Pomiar transmisji i wzmacniania zakłóceń w łańcuchach dostaw

 

Łańcuchy dostaw są obecnie bardziej niż kiedykolwiek podatne na oddziaływanie zróżnicowanych czynników ryzyka i ich negatywnych skutków, często określanych mianem zakłóceń. W określonych warunkach funkcjonowania wspomniane zakłócenia mogą ulegać transmisji i wzmacnianiu w łańcuchu dostaw. Może to powodować nieodwracalne negatywne skutki finansowe i pozafinansowe (np. spadek jakości produktu, zniszczenie nieruchomości i parku maszynowego, utrata pozytywnego wizerunku organizacji w oczach klientów) w części lub całości łańcucha dostaw. Celem niniejszego artykułu jest konceptualizacja idei transmisji i wzmacniania zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz przedstawienie dylematów towarzyszących procesowi pomiaru tego zjawiska.

 

PORADY I KOMENTARZE PRAWNE

 

Marek Barowicz

Refaktury (cz. I)

 

Współczesny obrót gospodarczy charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji. Jego poszczególni uczestnicy należą do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, obsługujących wybrane segmenty rynku. Konsumenci zgłaszają często popyt na usługi kompleksowe, stąd sprzedawcy towarów lub usługodawcy, będący głównymi kontrahentami określonej jednostki, zmuszeni są korzystać z pomocy innym podmiotów – dostawców usług pomocniczych, stosowanych w procesie realizacji kompleksowej usługi na rzecz finalnego odbiorcy (podwykonawców). W pierwszej części artykułu omówiono istotę, przesłanki i przedmiot refakturowania oraz zasady stosowania VAT w odniesieniu do tej formy rozliczeń.

 

Reinvoices (part I)

 

Contemporary trade turnover is characterized by a high level of specialization. The particular participants of the economic turnover are specialized enterprises. They function in the chosen market segments. Customers often demand complex articles or services. Hence, sellers have to use the subcontractors` services. The goal of this article is presentation of institution of reinvoicing against a background of regulations in force.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €