Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Material Economy and Logistics 5/2019

ISSN: 1231-8753
Pages: 40
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Format: A4
Download the magazine
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
15.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2019 
Rok LXXI nr 5 (maj) ISSN 1231-2037

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

Jolanta Żak

E-mail: j.zak|wt.pw.edu.pl| |j.zak|wt.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska/University of Technology in Warsaw

Piotr Gołębiowski

E-mail: pgolebiowski|wt.pw.edu.pl| |pgolebiowski|wt.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska/University of Technology in Warsaw

 

Roland Jachimowski

E-mail: rjach|wt.pw.edu.pl| |rjach|wt.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska/University of Technology in Warsaw

 

Wybrane aspekty modelowania rozwoju systemu transportowego z uwzględnieniem aspektu środowiskowego

 

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.5.1

Dynamiczny rozwój transportu jest istotnym  czynnikiem rozwoju gospodarczego i znaczącym źródłem uciążliwości do- tyczących głównie negatywnego wpływu na środowisko. Jedną z metod pozwalających na poprawę sytuacji w tym obszarze jest racjonalne planowanie rozwoju systemu transportowego. W artykule  omówiono problematykę  modelowania rozwoju systemu  transportowego. Scharakteryzowano problemy środowiskowe, które są brane pod uwagę przy modelowaniu rozwoju systemu transportowego. Ponadto omówiono koncepcję modelu rozwoju proekologicznego systemu transportowego, będącego rozwinięciem modelu proekologicznego systemu stanowiącego efekt prac nad projektem EMITRANSYS. Wskazano jego elementy oraz zastosowanie.

Słowa kluczowe: modelowanie systemów transportowych, proekologiczny  system transportowy, EMITRANSYS

 

Selected aspects of the transport system development modeling with regard to the environmental aspect

Dynamic development  of transport is important factor of economic development  and significant  source of nuisance regarding  mainly negative impact on environment. One of methods to improve situation is rational  planning  of transport system development.  Article discusses problem of transport system development modelling. Environmental problems,  which  are  taken  into  account were characterized. Concept of model for pro-ecological transport system  development,  which is an  extension  of model constituting effect of work on EMITRANSYS project, was discussed. Its elements  and application  were indicated.

Key words: modelling of transport systems, pro-ecological transport  system, EMITRANSYS

 

Bibliografia

Ambroziak, T., Gołębiowski, P., Pyza, D., Jacyna-Gołda,  I., Merkisz-Guranowska, A., (2013). Identification and Analysis of Parameters for the Areas of the Highest Harmful  Exhaust Emissions in the Model EMITRANSYS. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 20, no. 3, 9–20.

Ambroziak,  T., Gołębiowski, P., Woźnicki, K., Jacyna-Gołda,  I., Jachimowski, R., Kłodawski, M., Lewczuk, K., Szczepański, E., (2014). Wariantowe  rozłożenie potoku ruchu w zadanej sieci przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych. Logistyka, nr 4, 1605–1616.

Ambroziak, T., Jacyna, M., Gołębiowski, P., Wasiak, M., Żak, J., (2013). Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 97, 9–18.

Cupryjak, P., Wasiak, M., (2013). Uwarunkowania modelowania  przewozu ładunków. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 97, 63–71.

Gołębiowski, P., Jachimowski, R., Lewczuk, K., Szczepański, E., Wasiak, M., (2013). Uwarunkowania prawne kształtowania proekologicz- nego systemu transportowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 97, 135–145.

Jacyna, M., Kłodawski, M., Wasiak, M., Żak, J., (2014). Model symulacyjny EMITRANSYS jako narzędzie do analizy i planowania rozwoju krajowego systemu transportowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Jacyna, M., Lewczuk, K., Szczepański, E., Gołębiowski, P., Jachimowski, R., Kłodawski, M., Pyza, D., Sivets, O., Wasiak, M., Żak, J., Ja- cyna-Gołda, I., (2015). Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants.  W: Saferty and Reliabili- ty: Methodology and Applications [CD-ROM].  CRC Balkema, 559–567.

Jacyna, M., Merkisz, J., (2014). Proecological  approach  to modelling traffic organization  in national  transport system. Archives of Trans- port, vol. 30, iss. 2, 31–41.

Jacyna, M., Wasiak, M., Lewczuk, K., Kłodawski, M., (2014). Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing su- stainable transport. Archives of Transport, vol. 31, iss. 3, 23–35.

Jacyna, M., Żak, J., Jacyna-Gołda,  I., Merkisz, J., Merkisz-Guranowska, A., Pielecha, J., (2013). Selected Aspects of the Model of Proeco- logical Transport System. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 20, no. 3, 193–202.

Jacyna, M., Żak, J., Pyza, D., Gołębiowski, P., (2014). Technical and environmental limitations of pro-ecological transport system desi- gning. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 21, no. 4, pp. 555–564.

Jacyna-Gołda,  I, Żak, J., Gołębiowski, P., (2014). Models of traffic flow distribution  for scenarios of the development of proecological transport system. Archives of Transport, vol. 32, iss. 4, 17–28.

Jacyna-Gołda,  I., Gołębiowski, P., Izdebski, M., Kłodawski, M., Jachimowski, R., Szczepański, E., (2017). The evaluation of the sustaina- ble transport system development with the scenario analyses procedure.  Journal of Vibroengineering, vol. 19, iss. 7, 5627–5638.

Jacyna-Gołda,  I., Lewczuk, K., Szczepański, E., Gołębiowski, P., (2014). Rozłożenie ruchu w sieci transportowej  z zastosowaniem modelu

EMITRANSYS w aspekcie planowania  rozwoju systemu transportowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Kowalewicz, A., (2009). Podstawy procesów spalania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Merkisz, J., Pielecha, J., Fuć, P., (2013). Badania i analizy zużycia energii i emisji  zanieczyszczeń przez pojazdy w sieci drogowej. Warszawa: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Merkisz, J., Pielecha, J., Radzimirski, S., (2012). Emisja  zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. War- szawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Merkisz-Guranowska, A., Pielecha, J., (2014). Emisja  zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych a parametry ruchu drogowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Pyza D., Jacyna-Gołda  I., Gołda  P., Gołębiowski P., (2018), Alternative  Fuels and Their Impact  on Reducing  Pollution  of the Natural

Environment, Rocznik Ochrona Środowiska, t. 20, 819–836.

Wasiak, M., Kłodawski, M., Lewczuk, K., Jachimowski, R., Szczepański, E., (2014). Chosen aspects of simulation model to designing pro- ecological transport system. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 21, no. 4, 525–532.

Żak J., Gołębiowski P., Popiela K., (2018). Selected Aspects of the Environmental Friendliness  Assessment of Railway Transport Using the Indicator Method, Transport Means 2018. Proceedings of 22nd International Scientific Conference.  Part II, Kaunas: Publishing Ho- use „Technologija”,  950–955.

Żak,  J., Gołębiowski,  P., (2015). Comparative analysis of the rail and road  transport in the CO2  emission. Combustion  Engines, nr 3, 944–951.

 

----------

 

Katarzyna Głodowska

E-mail: katarzyna.glodowska@wat.edu.pl; nr ORCID: 0000-0003-1234-7506

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Andrzej Świderski

E-mail: andrzej.swiderski@its.waw.pl; nr ORCID: 0000-0001-7451-916

Instytut Transportu Samochodowego/Motor Transport Institute

 

Istotność doboru technologii transportowej w zastosowaniu do optymalizacji  procesu transportu wewnętrznego w strefie kompletacji

10.33226/1231-2037.2019.5.2

Celem artykułu jest zaprezentowanie istotności  dobru  technologii  transportu  wewnętrznego w strefie  kompletacji. Omówiono zagadnienia dotyczące procesu  kompletacji,  znaczenia  transportu  wewnętrznego w tym  procesie,  ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu poświęcanego  na prze- mieszczanie. W wyniku potrzeby optymalizacji czasu poświęcanego na przemieszczanie w strefie  kompletacji  scharakteryzowano  i zaprezentowano dobór odpowiedniej technologii transportu  wewnętrznego dla tego procesu.  Ze względu  na dużą ilość kryteriów jakie należy przeanalizować przed pod- jęciem decyzji o zastosowaniu danej technologii, skupiono się tylko na wybranych.  Literatura przedmiotu szeroko traktu- je o doborze technologii.  W dobie informatyzacji dąży się do usprawniania wszystkich  możliwych procesów poprzez automatyzację procesów, co nie zawsze jest konieczne.  W artykule zaprezentowane zostały również wady technologii automatycznych.

Słowa kluczowe: technologia, transport, kompletacja, magazyn

 

Importance of selection of transport technology for the optimalization of internal transport proces in the complete zone

The aim of the  article  is to present the  significance  of the good of internal transport technology  in the  picking zone. Issues regarding the picking process and the importance of internal transport in this process are discussed, with particular emphasis  on the amount of time devoted to shipment. As a  result   of the  need  to  optimize  the  time spent  on moving in the picking zone, the selection of an appropriate internal transport technology  for this  process has been characterized and presented. Due to the large number of criteria to be analyzed  before deciding to use a given technology,  only the selected ones were focused. The literature on the subject is widely regarded as the choice of technology.  In the era of computerization, the aim is to improve all possible processes by automating processes, which is not always necessary.  The article also presents the disadvantages of automatic technologies.

Key words: technology, transport, completion, warehouse

 

Bibliografia

Korzeń, Z. (1999) Logistyczne  systemy transportu bliskiego i magazynowania Tom II. Biblioteka Logistyczna. Niemczyk, A. (2006) Zapasy i magazynowanie. Tom II, Biblioteka Logistyczna, Poznań.

Tompkins, J. A. White, J. A. Bozer, Y. A. Frazelle, E. H., Tanchoco, J. M. A. (2003) Facilities planning.

Zbichorski, Z. (1972). Organizacja  transportu  wewnętrznego w zakładach przemysłu maszynowego. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „Wema”. Warszawa.

Filipek, I. (2015). Analiza procesu przepływu towarów w wybranym magazynie wielkopowierzchniowym.  Politechnika  Śląska. Gliwice. Jacyna, M. Lewczuk, K. (2016). Projektowanie  systemów logistycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa.

Jacyna, M. Lewczuk, K. Bobiński, A. (2016) Kształtowanie obiektów magazynowych w aspekcie wizualizacji  w 3D. Oficyna Wydawnicza Po- litechniki Warszawskiej. Warszawa.

Jacyna, M. Lewczuk, K. Bobiński, A. (2017) Modelowanie i symulacja obiektów magazynowych 3D. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsza- wa.

Fijałkowski, J. (2003). Transport wewnętrzny w systemach logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. Bartholdi,  J. J., Hackman,  S. T. (1998) Warehouse & Distribution Science. Georgia Institute  of Technology. Atlanta.

Kłodawski, M. Jacyna M. (2009). Pracochłonność procesu komisjonowania dla wariantowego rozmieszczenia asortymentu  w strefie kom- pletacji. Prace Naukowe Politechniki  Warszawskiej. Warszawa.

Jóźwiak, A. Guciewski, Ł. (2017). Influence  of modern  transportation devices on the commodities flow in high ceiling warehouses, Syste- my Logistyczne Wojsk 46. Warszawa.

Jóźwiak, A. Guciewski, Ł. (2017). Zastosowanie  analizy ABC w magazynach wysokiego składowania. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2017.

Jóźwiak, A. Kula, D. (2018). Powierzchnie magazynowe w Polsce w latach 2008–2014. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5. PWE Jóźwiak, A. Świderski, A. (2017). Algorytmy sztucznej inteligencji w logistyce, Prace Naukowe Politechniki  Warszawskiej, z. 117. Warszawa.

Waśniewski, T. R. Ślaski, P. (2018). Modelowanie  procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID.  Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5. PWE.

Waśniewski, T. R. Laskowski, D. (2016). Wirtualne  sterowanie magazynami. Systemy Logistyczne Wojsk nr 44. WAT.

Świderski, A. Jóźwiak, A. Jachimowski, R.: Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using ar- tificial intelligence methods. Maintenance and reliability.

Brzeziński, M. Gawryluk, M. Głodowska, K. (2017). Modelowanie  procesów magazynowych. Systemy Logistyczne Wojsk nr 47. Warszawa. Głodowska, K. (2018). Karta cykli transportowych  jako narzędzie do analizy. Systemy Logistyczne Wojsk nr 49 (tom 2). Warszawa. Głodowska, K. (2017). The information  system in the machine exploitation managment.  Systemy Logistyczne Wojsk nr 47 (tom 2). Warszawa.

Gontarczyk,  M. Kijek, M. Owczarek, P. Zelkowski, J. (2018). Identyfikacja  cech determinantą procedury  oceny systemów logistycznych.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2018.

Ślaski, P. (2018). Model of the integrated logistics processes management in the supply chain, artykuł, Gospodarka Materiałowa i Logisty- ka 12/2018, PWE Warszawa. s. 12.

Ślaski, P. (2018). Optimization of Goods Group Order-Process Approach.  Advances in Economics and Business. nr 2.

 

----------

 

Magdalena Kijek

e-mail: magdalena.kijek@wat.edu.pl; nr ORCID: 0000-0002-2557-5287

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Łukasz Rykała

e-mail: lukasz.rykała@wat.edu.pl; nr ORCID: 0000-0002-2301-3280

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Jarosław Zelkowski

e-mail: jaroslaw.zelkowski@wat.edu.pl; nr ORCID: 0000-0002-6698-2938

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Rozmyta metoda  wyboru kierowcy do realizacji zadań transportowych

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.3

Wzrost  zapotrzebowania na  usługi  transportowe wymusza na przedsiębiorstwach transportowych konieczność stosowa- nia nowoczesnych  rozwiązań. A zatem  firmy oprogramowania umożliwiające śledzenie oraz kontrolę nad przewożonym ładunkiem, powinny w pełni wykorzystywać  ich możliwości. Dokonując analizy i oceny parametrów jazdy można uzyskać oszczędności związane  ze zmniejszeniem kosztów  transportu. Pozwoli to także na zwiększenie użyteczności pojazdów, która przyczynia się do efektywnego zarządzania flotą trans- portową.   W artykule  przedstawiono analizę   przedsiębiorstwa  zajmującego  się transportem materiałów sypkich.  Na podstawie   zgromadzonych  danych   przedstawiono autorki rozmyty model Takagi-Sugeno oceny i wyboru realizatora zadań  transportowych.

Słowa kluczowe: logika rozmyta, zadanie transportowe, Takagi-Sugeno, optymalizacja

 

Fuzzy method  of driver selection for realization of transport tasks

The increase  in the demand  for transport services forces transport companies  to use modern  solutions.  Using software  that  enables  tracking and  control  of the transported cargo, companies  should make full use of their capabilities. By analyzing  and assessing  the driving parameters,  they  will  allow  them   to  save  on  transport costs. It will also allow to increase  the usability  of vehicles, which contributes to increasing the  effective management of the transport fleet. The article presents an analysis  of an enterprise dealing with the transport of loose materials. Based  on  the  collected  data,  the  author's Takagi-Sugeno fuzzy   model   was   presented  to   assess   and   select   the performer of transport tasks.

Key words: fuzzy logic, transportation task, Takagi-Sugeno, optimization

 

Bibliografia

Brzeziński, M., Kijek, M., Głodowska, K., Owczarek, P., Zelkowski, J., Bartosiak, P. (2018) Aspects of improvement  in exploitation  pro- cess of passenger means of transport, Journal of Advanced Transportation, ISSN: 0197–6729 (Print), ISSN: 2042–3195 (Online), Artic- le ID 5062165. 335–350, https://doi. org/10.1155/2018/5062165.

Brzeziński, M., Kijek, M., Gontarczyk, M., Rykała, Ł., Zelkowski, J. (2017). Fuzzy modeling of evaluation logistic systems. Transport Me- ans 2017. Kowno: Proceedings  of the 21th International Conference.  377–382.

Brzeziński, M., Kijek, M., Zelkowski, J. (2017). Rozmyty model organizacji dostaw z uwzględnieniem systemu eksploatacji pojazdów sa- mochodowych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 5/2017. 581–593.

Demuth,  H., Beale, M., Hagan, M. (2018). Neural network toolbox™. Reference. pp. 493–496. http://www.egospodarka.pl/154159,Polski-transport-w-2019-r,  1,39,1.html (20.03.2019).

https://www.pwc.pl/pl/media/2018/2018-10-19-transport-logistyka-pwc-trendbook-2019.html (20.03.2019).

Jóźwiak, A., Świderski, A. (2017). Algorytmy sztucznej inteligencji w logistyce. Prace naukowe — transport, z. 117. Warszawa: Oficyna Wy- dawnicza Politechniki Warszawskiej. 97–108.

Kijek, M., Brzeziński, M., Zelkowski, J., Rykała Ł. (2018). Neural Algorithm  of Driver Selection for Transport Tasks, Transport Means

2018. Kowno: Kaunas University of Technology Proceedings of the 22nd International Scientific Conference,  ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line). Tom: I, 489–494.

Raport  Transporeon Dostępność,  Stawki & Technologia Europejskie  Badanie Transportu Drogowego 2018

Rykała,  Ł. (2018). Modelowanie  ruchu  niejednorodnych brył z wykorzystaniem  metod  sztucznej  inteligencji.  Przegląd  Mechaniczny.

5/2018. 21–26, https://doi.org/10.15199/148.2018.5.3.

Ślaski, P. (2018). Model  of the  integrated logistics processes  management in the  supply chain. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. 12/2018. 12.

Ślaski, P. (2018). Modelowanie  procesu zarządzania zapasami w warunkach nieciągłości popytu. Zeszyt Systemy Logistyczne Wojsk. nr 49

Tom 2. Warszawa. WAT. 185–194, https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7145.

Ślaski, P. (2018)., Analiza modeli ilościowych zastosowanych w logistyce wojskowej. Modelowanie  procesu magazynowego. W: M. Brzeziński (red.). Modelowanie  systemów i procesów logistycznych w aspekcie technologii podwójnego zastosowania (rozdział 2.3., 2.3.1.). Warszawa: Wojskowa Akademia  Techniczna. ISBN 978-83-7938-219-4.

Ślaski, P., Mitkow, S., Brzeziński, M., Zelkowski, J. (2017). Organization of Technical Equipment Operation in the Planned  and Preven- tive System; Proceedings  of 21st International Scientific Conference.  Transport Means 2017, Litwa.

Świder, P. (2012). Teoria ruchu samochodów cz. 1, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 17–49.

Świderski A., Dębicka E., Jóźwiak A., Mitkow Sz., Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny ryzyka w eksploatacji środków trans- portu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 121, Warszawa, 2018

Świderski, A. (2013). Modelowanie  neuronowe w zastosowaniu do oceny jakości w logistyce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5/2013. 619–629.

Świderski, A., Dębicka, E., Jóźwiak, A., Mitkow, Sz. (2018). Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny ryzyka w eksploatacji środ- ków transportu. Prace naukowe — transport, z. 117. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 381–390.

Świderski, A., Józwiak, A., Jachimowski R. (2018). Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial neural networks. Eksploatacja i Niezawodność — Maintenance and Reliability, 20 (2). 292–299, https://doi.org/10.17531/ein.2018.2.16.

Tadeusiewicz, R. (1993). Sieci neuronowe.  Warszawa: Akademicka  Oficyna Wydawnicza (Vol. 180). 27–47.

Typiak, A., Rykała, Ł. (2018). Research  of an omnidirectional mecanum-wheeled platform  with a fuzzy logic controller.  Journal  of KO- NES. 25.

Żak J., Modelowanie  procesów transportowych  metodą  sieci faz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Transport 99, Warszawa 2013.

Żak J., Parametryzacja elementów procesu transportowego. Logistyka 4/2011.

Żak J., Wybrane aspekty dynamiki procesu transportowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Transport z 97, Warszawa 2013.

Żak, J. (2005). Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 39–40. Zelkowski, J., Kijek, M., Owczarek, P., Gontarczyk, M. (2018). Analiza i ocena operatorów logistycznych w Polsce, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Problemy transportu w inżynierii logistyki część 3, Zeszyt 120, 2018, ISSN 1230-9265. 459-470.

 

 

----------

 

Paweł Śląski

E-mail: pawel.slaski@wat.edu.pl; nr ORCID: 0000-0002-1950-9910

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Modelowanie procesów logistycznych w notacjach BPMN I eEPC

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.4

W artykule opisano cel oraz istotę  modelowania  procesów biznesowych, przedstawiono podstawowe metody modelowania oraz za pomocą notacji EPC i BPMN opracowano dwa modele procesów: logistyki odzysku oraz magazynowego.

Słowa kluczowe: notacje EPC i BPMN, proces logistyki odzysku, proces magazynowy

 

Modeling of logistic processes in notation BPMN and eEPC

The   article   describes   the   purpose   and   the   essence   of business  process modeling, presents the basic modeling methods,   and   with   the   help   of  the   EPC   and   BPMN notation two models of processes have been developed: the reverse  logistics process and the storage  process.

Key words: EPC and BPMN notation, reverse logistics process, storage process

 

Bibliografia

Aris 6. (2003). Easy Desig, Podręcznik użytkowania. Poznań: IDS Scheer.

Brzeziński M, Gawryluk M, Głodowska K. (2017). Modelowanie  procesów magazynowych. Warszawa: Systemy Logistyczne Wojsk nr 47, https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.5994.

Drejewicz Sz. (2017). Zrozumieć  BPMN, modelowanie procesów biznesowych. Warszawa: Helion.

Jacyna M., Bobiński A., Lewczuk K. (2017). Modelowanie  i symulacja obiektów magazynowych 3D. Warszawa: PWN.

Jacyna M., Lewczuk K. (2015). Wybrane aspekty modelowania  obiektów magazynowych jako elementów  infrastruktury logistycznej. Po- znań. Logistyka 4.

Kasprzak T. (red.). (2005), Modele referencyjne  w zarządzaniu  procesami biznesu. Warszawa: Difin.

Kijek M., J. Zelkowski J., D. Teklińska D., Zaborowicz — Malcherczyk O. (2018). Modelowanie  i analiza funkcjonowania gospodarki ma- gazynowej w przedsiębiorstwie  X: Warszawa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5.

Kijek M., Brzeziński M., Zelkowski J., Gontarczyk M., Rykała Ł. (2017). Fuzzy Modeling of evaluation logistics systems: Litwa. Transport

Means. Proceedings  of 21st International Scientific Conference.

Korzeń  Z. (1998). Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania,  t. 1, Projektowanie  modelowanie  zarządzanie:  Poznań. ILiM.

Korzeń  Z. (1999). Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania,  t. 2, Projektowanie  modelowanie  zarządzanie.  Poznań. ILiM.

Łagowski E., Świderski A. (2016). Aplikacje dla procesów w organizacji: Warszawa. WAT.

Orłowski K., Orłowski Ł. (2018). Modeling  and optimization  of the combined  transportation system: Warszawa. Systemy Logistyczne

Wojsk nr 11, https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.5917.

Owczarek P., Grzelak M. (2019). Model of product identification in a warehouse supported by Anteeo WMS: Warszawa. Gospodarka Ma- teriałowa i Logistyka nr 1.

Ślaski P. (2017). Zarządzanie zapasami w systemach logistycznych. Warszawa: WAT ISBN 978-83-7938-136-4.

Ślaski P. (2018). Model of the integrated logistics processes management in the supply chain. Warszawa: Gospodarka Materiałowa i Lo- gistyka 12, PWE, https: //doi.org/10.14738/abr.51.2457.

Waśniewski T. (2006). Monitorowanie zasobów logistycznych z wykorzystaniem inteligentnych  metek RFID  w oparciu o sieć bezprzewo- dową. Zarządzanie w przedsiębiorstwie.  Częstochowa: XIV Międzynarodowa  Konferencja  Naukowo-Techniczna, Wyd. WIPMiFS Po- litechniki Częstochowskiej.

 

----------

 

Krzysztof Ficoń

Akademia Marynarki Wojennej/Polish Naval Academy

 

Grzegorz Krasnodębski

Akademia Marynarki Wojennej/Polish Naval Academy

 

Suboptymalizacja  krytycznych parametrów kolejki w systemach masowej obsługi

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.5

W pracy wskazano  na możliwość wykorzystania teorii masowej do optymalizacji  krytycznych parametrów kolejek, będących zmorą współczesnej cywilizacji, nie tylko społecznej. Przeanalizowano mechanizm powstawania kolejek, za po- mocą metod  rachunku prawdopodobieństwa zidentyfikowano jego przyczyny i skutki.  Rozważania teoretyczne zilustrowano na drodze analitycznej analizując  dwa przykładowe warianty badawcze. Przedmiotem badań  były krytyczne parametry kolejki, obejmujące średnią  długość kolejki i średni czas oczekiwania.  W wariancie  pierwszym  skupiono  się na sterowaniu intensywnością strumienia zgłoszeń,  natomiast w wariancie  drugim przyjęto bardziej praktyczne sterowanie intensywnością strumienia obsługi.

Słowa kluczowe: kolejka, czas oczekiwania, zgłoszenia, obsługa

 

Suboptimalization of critical railway parametrs in massage systems

The paper  indicates  the possibility  of using mass theory  to optimize  the  critical  parameters of queues,  which are  the bane  of modern  civilization,  not  only  social.  The mechanism of queuing  was analyzed,  its causes and effects were identified  using probability calculus methods. Theoretical considerations are illustrated by analytical analysis  of two example  research variants. The  subject  of the research were the critical parameters of the queue, including  the  average  queue  length  and  average  waiting time. The first variant focused on controlling the intensity of  the   notification  stream,  while   the   second   variant adopted  a  more  practical   control  of the  intensity of the service stream.

Key words: queue, waiting time, applications, service

 

Bibliografia

Czujew J. (1973), Badania operacji w wojsku. Wyd. MON Warszawa, s. 225

Erlang A. K. (1917), Solution of some Problems in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone  Exchan- ges. „Elektrotkeknikeren”, vol 13/1917.

Ficoń K. (2017), Zastosowanie  teorii masowej obsługi do analizy systemu zabezpieczenia  logistycznego sytuacji kryzyso- wych. ZN WAT SLW nr 47/2017.

Ficoń  K. (2018), Port  morski  jako wielokanałowy system masowej obsługi. Gospodarka magazynowa  & Logistyka, nr 12/2018.

Gniedenko B., Kowalenko N. (1971), Wstęp do teorii masowej obsługi. PWN Warszawa. Houlden  B. T. (red.) (1964), Z praktyki badań operacyjnych. PWE Warszawa.

Kendall D. G. (1951), Some problems in the theory of gueues. Journal  of the Royal Statistical Society ser. B no 13/1951. Koning D., Stoyan D. (1979), Metody teorii masowej obsługi. WN-T Warszawa.

Kopocińska I., O pewnym modelu z teorii kolejek z uwzględnieniem  zniecierpliwienia  klientów. IM PAN „Zastosowania Matematyki”  nr 7/1963.

Kopociński B. (1977), Zarys teorii odnowy i niezawodności. PWN Warszawa 1973.

Koźniewska I., Włodarczyk M. (1978), Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi. PWN Warszawa. Łukaszewicz J. (1965), Teoria kolejek, czyli obsługi masowej. IM PAN „Zastosowania  Matematyki”  8/1965.

Nogalski B., Czerska J., Klimek A. (2010), Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnia- niu procesów w zarządzaniu  organizacją publiczną. Współczesne Zarządzanie nr 1/2010.

Obretenow A. Dimitrow B. (1989), Teoria masowej obsługi. Poradnik.  PWN Warszawa. Rozenberg W., Prochorow A. (1972), Teoria masowej obsługi. PWE Warszawa.

Wołodin B. G. i inni (1966), Problemy rachunku  prawdopodobieństwa. PWN Warszawa. Zitek F. (1973), Stracony czas. Elementy teorii obsługi masowej. PWN Warszawa.

 

Artykuły na płycie CD stanowiące integralną część numeru 5/2019

 

 

1. Joanna ANTCZAK - War Studies University

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY LOGISTYCZNEJ

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.6

 

2. Paweł BANY - Motor Transport Institute

WIZJA ZERO JAKO PARADYGMAT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.7

 

3. Sławomir BARTOSIEWICZ - Military University of Technology in Warsaw, Małgorzata OZIĘBŁO - Military University of Technology in Warsaw

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W WOJSKOWYM TERYTORIALNYM SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.8

 

4. Jerzy BERTRANDT - Military Institute of Hygiene and Epidemiology

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA — ISTOTNY CZYNNIK UTRZYMANIA DOBREGO STANU ZDROWIA ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SIŁACH ZBROJNYCH RP

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.9

 

5. Marian BRZEZIŃSKI - Military University of Technology in Warsaw

MILITARY LOGISTICS VERSUS CIVIL LOGISTICS — SIMILARITIES AND DIFFERENCES

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.10

 

6. Marian BRZEZIŃSKI - Military University of Technology in Warsaw

OCENA PROCESU PRZEŁADUNKÓW W REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.11

 

7. Marian BRZEZIŃSKI - Military University of Technology in Warsaw

PROGNOZOWANIE STRAT TECHNIKI WOJSK LĄDOWYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.12

 

8. Anna BUDZIK - Czestochowa University of Technology

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEWOŻĄCYCH ZWIERZĘTA RZEŹNE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.13

 

9. Sławomir BYŁEŃ - Military University of Technology in Warsaw

EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ LOGISTYCZNĄ W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.14

 

10. Sławomir BYŁEŃ - Military University of Technology in Warsaw

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE DOZOREM TECHNICZNYM I METROLOGIĄ WOJSKOWĄ DETERMINANTEM BEZPIECZEŃSTWA SPRZĘTU TECHNICZNEGO SIŁ ZBROJNYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.15

 

11. Krzysztof FICOŃ - Polish Naval Academy in Gdynia

ROWER ELEKTRYCZNY JAKO ALTERNATYWNY ŚRODEK INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU METROPOLITALNEGO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.16

 

12 Maciej GIS - Motor Transport Institute, Piotr WIŚNIOWSKI - Motor Transport Institute

EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASILANIA SILNIKÓW GAZOWYM PALIWEM LPG

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.17

 

13. Monika GÓRSKA - Czestochowa University of Technology, Marta DAROŃ - Czestochowa University of Technology

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM WYROBÓW GOTOWYCH W KONTEKŚCIE WYSTĘPUJĄCYCH ZAKŁÓCEŃ

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.18

 

14. Tomasz JAŁOWIEC - War Studies University

LOGISTYKA WOJSKOWA JAKO OBSZAR POZNANIA NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.19

 

15. Arkadiusz JÓŹWIAK - Military University of Technology in Warsaw, Paulina OWCZAREK - Military University of Technology in Warsaw, Dariusz ĆWIK - Military University of Technology in Warsaw, Igor BETKIER - 
Military Transport Command

OCENA ZDOLNOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK WOJSK LĄDOWYM ELEMENTEM WSPIERAJĄCYM INTEROPERACYJNOŚĆ NATO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.20

 

16. Paweł KLER - Military University of Technology in Warsaw, Marcin KALBARCZYK - Military University of Technology in Warsaw

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW POLOWYCH PACZKOWANYCH RACJI ŻYWNOŚCIOWYCH W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.21

 

17. Paweł KLER - Military University of Technology in Warsaw

STANDARDY ŻYWIENIA WOJSK W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH PODSTAWĄ WŁAŚCIWEJ REALIZACJI ZADAŃ

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.22

 

18. Bartosz KOZICKI - Military University of Technology in Warsaw, Tadeusz WAŚCIŃSKI - Military University of Technology in Warsaw

WIELOWYMIAROWA ANALIZA CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY I PROGNOZY CENY ENERGI ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.23

 

19. Bartosz KOZICKI - Military University of Technology in Warsaw

ANALIZA PRZEWOZU LUDZI TRANSPORTEM LOTNICZYM W PIĘCIU WYBRANYCH PAŃSTWACH EUROPY I PROGNOZOWANIE NA LATA 2018-2020 PRZYSZŁYCH PASAŻERÓW LINII LOTNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.24

 

20. Dorota KRUPNIK - Military University of Technology in Warsaw

ZNACZENIE ETYKI ZAWODOWEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA POTENCJAŁU OBRONNEGO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.25

 

21. Dorota KRUPNIK - Military University of Technology in Warsaw

ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE OBRONNYM W ODNIESIENIU DO ZŁOŻONYCH PROCESÓW LIKWIDACJI SpW

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.26

 

22. Dorota KRUPNIK - Military University of Technology in Warsaw, Aleksandra PALCZEWSKA - Military University of Technology in Warsaw, Marek GRĘZICKI - Military Weapon Factories

LOGISTYCZNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU OBRONNEGO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.27

 

23. Piotr KRYŚ - Military University of Technology in Warsaw, Warsaw University of Technology, Waldemar IZDEBSKI - Warsaw University of Technology

ZNACZENIE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH DLA FUNKCJONOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.28

 

24. Nataliya KUPRIN - Odessa National Academy of Food Technologies

PERSISTENT TRANSFORMATION OF THE SUBJECTS OF THE NATIONAL ECONOMY AS A TOOL TO ENSURE THEIR COMPETITIVENESS: EXPERIENCE OF UKRAINE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.29

 

25. Zdzisław KURASIŃSKI - Military University of Technology in Warsaw

OCENA PODSYSTEMU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO WOJSK LĄDOWYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.30

 

26. Agnieszka LISOWSKA - Warsaw University of Technology, Małgorzata REILLY - Warsaw University of Technology

WYBRANE PROBLEMY STAREGII ROZWOJU PRZESIĘBIORTWA INFORMATYCZNEGO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.31

 

27. Joanna MICHALIK - Czestochowa University of Technology

WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I ERGONOMII NA STANOWISKU PRACY MAGAZYNIERA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.32

 

28. Dariusz NAGRABSKI - Military University of Technology in Warsaw

PROCES ZAOPATRYWANIA W TECHNICZNE ŚRODKI MATERIAŁOWE REALIZOWANY PRZEZ SIŁY ZBROJNE RP

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.33

 

29. Łukasz NYSZK - Military University of Technology in Warsaw

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W LOGISTYCZNYM SYSTEMIE INFORMATYCZNYM KLASY CRM

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.34

 

30. Krzysztof ORŁOWSKI - Military University of Technology in Warsaw

WYBRANE ASPEKTY INŻYNIERII RUCHU W TRANSPORCIE DROGOWYM

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.35

 

31. Krzysztof ORŁOWSKI - Military University of Technology in Warsaw, Daniel KALINOWSKI - Military University of Technology in Warsaw

KALKULATOR OCENY RYZYKA WYPADKU DROGOWEGO JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.36

 

32. Krzysztof ORŁOWSKI - Military University of Technology in Warsaw

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI DO USPRAWNIENIA PROCESU KOMISJONOWANIA W MAGAZYNIE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.37

 

33. Krzysztof ORŁOWSKI - Military University of Technology in Warsaw, Krystian NOWAK - Military University of Technology in Warsaw

SYMULATOR DORĘCZALNOŚĆI JAKO NARZĘDZIE SŁUŻĄCE USPRAWNIENIU FUNKCJONOWANIA FIRMY KURIERSKIEJ

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.38

 

34. Aleksandra PALCZEWSKA - Military University of Technology in Warsaw, Marek GRĘZICKI - Military University of Technology in Warsaw, Szymon MITKOW - Military University of Technology in Warsaw

BEZPIECZEŃSTWO LOGISTYKI EFEKTORÓW PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH. UJĘCIE MODELOWE W KONTEKŚCIE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.39

 

35. Mieczysław PAWLISIAK - Military University of Technology in Warsaw

BEZPIECZEŃSTWO LOGISTYCZNE WYZNACZNIKIEM STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI I INSTYTUCJE WOJSKOWE Cz. 1. BEZPIECZEŃSTWO LOGISTYCZNE JAKO SKŁADOWA DYSCYPLINY NAUKOWEJ — NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.40

 

36. Mieczysław PAWLISIAK - Military University of Technology in Warsaw

NAUKOWE PODEJŚCIE PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH RP W ASPEKCIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI I INSTYTUCJE WOJSKOWE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.41

 

37. Mieczysław PAWLISIAK - Military University of Technology in Warsaw

PODEJŚCIE SYSTEMOWE I PROCESOWE ATRYBUTEM BEZPIECZEŃSTWA REALIZACJI ZADAŃ ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO WOJSK

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.42

 

38. Marek GRĘZICKI - Military Weapon Factories, Janusz PŁACZEK - Military University of Aviation

STATYSTYCZNA KORELACJA WYDATKÓW OBRONNYCH I PKB W POLSCE W LATACH 2010–2019

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.43

 

39. Jarosław SIECZKA - Military University of Technology in Warsaw

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEWOZACH ŁADUNKU TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.44

 

40. Stanisław SMYK - War Studies University

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNE JAKO DETERMINANTA POTENCJAŁU LOGISTYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.45

 

41. Wojciech SOKOŁOWSKI - Polish Naval Academy

IDENTYFIKACJA I ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH W ŻEGLUDZE MORSKIEJ

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.46

 

42. Dariusz SPYCHAŁA - Military University of Technology in Warsaw

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I OPAKOWAŃ WYKORZYSTYWANYCH W ŻYWIENIU ŻOŁNIERZY W WARUNKACH POLOWYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.47

 

43. Ewa STANIEWSKA - Czestochowa University of Technology

LOGISTYCZNE DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI I WZROSTU WARTOŚCI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.48

 

44. Jarosław TOMASZEWSKI - Military University of Technology in Warsaw

SWOBODA MANEWRU W DZIAŁANIACH BOJOWYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.49

 

45. Tadeusz WAŚCIŃSKI - Military University of Technology in Warsaw, Bartosz KOZICKI - Military University of Technology in Warsaw

ZASTOSOWANIE METOD PROGNOZOWANIA DO PRZEWIDYWANIA WIELKOŚCI BEZROBOCIA W POLSCE

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.50

 

46. Jolanta ŻAK - Warsaw University of Technology, Piotr GOŁĘBIOWSKI - Warsaw University of Technology, Michał KŁODAWSKI - Warsaw University of Technology

WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.51

 

47. Piotr ZASKÓRSKI - Military University of Technology in Warsaw, Michał JUREK - Military University of Technology in Warsaw

INFORMACYJNA CIĄGŁOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.52

 

48. Piotr ZASKÓRSKI - Military University of Technology in Warsaw, Mieczysław OGÓREK - Military University of Technology in Warsaw

MODELE SYMULACYJNE W DOSKONALENIU PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.53

 

49. Jarosław ZELKOWSKI - Military University of Technology in Warsaw, Marcin GÓRNIKIEWICZ - Military University of Technology in Warsaw, Mariusz GONTARCZYK - Military University of Technology in Warsaw

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LOGISTYCE W WARUNKACH RÓŻNIC KULTUROWYCH

DOI 10.33226/1231-2037.2019.5.54

 

 

 

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €