Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.2
JEL: M21, L21, L22

The essence and importance of the financial stream in the supply chain

The study is devoted to the finance supply chain. Due to the controversial treatment of the financial stream in the supply chain  as  the  object  of  interest  of  logistics  managers,  an attempt was made to identify and disclose the relationship between the finance supply chain and the competitiveness of this chain as a whole. The approaches to understanding the finance  supply  chain  was  characterized  and  the  use  of various financial methods influencing the competitiveness of the chain was indicated. Problems and dilemmas resulting from the search for compatibility between the objectives of enterprises participating in the supply chain and the chain as  a  whole  were  also  pointed  out.  The  applied  research method is the identification, interpretation and development of the current state of knowledge in the subject area.

Download article
Keywords: finance supply chain; supply chain management; supply chain management goals; supply chain competitiveness

References

Alchian, A. (1967). Cost. W: Encyclopedia of the social sciences (t. 3). New York: Macmillan.

Banaszyk, P. (2002). Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości.

Banaszyk, P. (2017). Lokalizacja informacyjnego punktu rozdzielenia w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(8), 9–22.

Banaszyk, P. (2018). Przepływy finansowe jako przesłanka konkurencyjności łańcuchów dostaw przedsiębiorstw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 2–8.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.

Barratt, M. (2004). Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain Management. An International Journal, 9(1), 30–42.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1993). Ekonomia (t. 1). Warszawa: PWE.

Borkowski, S., Ulewicz, R. (2008). Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Browne, J., Sackett, P. J., Wortmann, J. C. (1995). Future manufacturing systems — towards the extended enterprise. Computer in Industry, 25(3), 235–254.

Brzeziński, M. (2008). Podstawy teorii logistyki. Systemy Logistyczne Wojsk, (34), 9–17.

Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami firm. Warszawa: PWN.

Drucker, P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza S.A.

Drucker, P., Maciariello, J. A. (2011). Drucker na każdy dzień. 366 refleksji na temat dobrych praktyk zarządzania. Poznań: Explanator.

Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (74), 73–82.

Gorynia, M., Jankowska, B. (2000). Branża jako przedmiot badań w ekonomii. Gospodarka Narodowa, (3), 36–54.

Hofmann, E. (2005). Supply chain finance: some conceptual insight. W: R. Lasch, C. G. Janker (red.). Logistik management — innovative logistikkonzepte. Wiesbaden: Deutscher Universita¨tsverlag.

KPMG. (2014). Kapitał obrotowy. Warszawa: KPMG.

Kreczmańska-Gigol, K. (2006). Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego. Warszawa: Difin.

Lee, H. (2005). Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw. Harvard Business Review Polska, (2), 78–92.

Lipsey, R. G., Kelvin, L. (1956). The General Theory of Second Best. Review of Economic Studies, 24(1), 11–32.

Łupicka, A. (2007). Sieci logistyczne. Logistyka, (1), 6–7.

Malewska, K. (2013). Intuicja w procesie podejmowania decyzji jako źródło przewagi konkurencyjnej. Artykuł przygotowany na XVI Ogólnokrajową Konferencję we Wrocławiu pt. „Zmiana warunkiem sukcesu — Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności”.

Niemczycki, M. (2001). Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Pawlak, Z. (2019). Zbiory przybliżone. Nowa matematyczna analiza danych. http://bcpw.bg.pw.edu. l/Content/2031/zbiory_przyblizone_nowa_mat. _metoda_analizy_danych.pdf (1.04.2019).

Porter, M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.

Ratajczak, M. (2012). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, (3), 281–302.

Sitko, J. (2019). Liberalizacja handlu. W: Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Liberalizacja_handlu (13.02.2019).

Skowronek, C., Sarjusz-Wolski, Z. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Sobiecki, G. (2011). Technologie informacyjne i telekomunikacyjne a zmiany kosztów transakcyjnych. W: R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Szymczak, M. (2013). Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw. Organizacja i Kierowanie, (4), 26–40.

Templar, S., Camerinelli, E., Findlay, C. (2012). An investigation into current supply chain finance practices in business: a case stude approach. W: Proceedings of the Logistics Research Network Conference. Cranfield.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.

Utzig, M. (2015). Kredyty i depozyty bankowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, (5), 395–409.

Wasilewski, M., Zabolotnyy, S. (2009). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (78), 5–20.

Williamson, O. E. (1998). Transaction cost economics: how it works. De Economist, (1), 23–58.

Włodarczyk,  B.  (2014).  Cash  pooling  jako  forma  optymalizacji  kosztów  finansowych  w przedsiębiorstwie.  Studia  Ekonomiczne,  (186), 62–75.

Zieleniewski, J. (1978). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: PWN.

Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription