Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.2
JEL: M21, L21, L22

Istota i znaczenie strumienia finansowego w łańcuchu dostaw

Opracowanie  jest  poświęcone  finansom  łańcucha  dostaw. Wobec  dyskusyjności  traktowania  strumienia  finansowego w łańcuchu  dostaw  jako  przedmiotu  zainteresowań  menedżerów  logistyki,  podjęto  próbę  identyfikacji  i ujawnienia związków  między  finansami  łańcucha  dostaw  a konkurencyjnością tego łańcucha jako całości. Scharakteryzowano podejścia do pojmowania finansów łańcucha dostaw oraz wskazano, jak wykorzystanie różnych metod finansowych wpływa na wzmacnianie konkurencyjności łańcucha. Przedstawiono też problemy i dylematy wynikające z poszukiwania zgodności między celami przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw a łańcuchem jako całością. Zastosowana metoda badawcza  to  identyfikacja,  interpretacja  i rozwinięcie  dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw; zarządzanie łańcuchem dostaw; cele zarządzania łańcuchem dostaw; konkurencyjność łańcucha dostaw

Bibliografia

Alchian, A. (1967). Cost. W: Encyclopedia of the social sciences (t. 3). New York: Macmillan.

Banaszyk, P. (2002). Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości.

Banaszyk, P. (2017). Lokalizacja informacyjnego punktu rozdzielenia w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(8), 9–22.

Banaszyk, P. (2018). Przepływy finansowe jako przesłanka konkurencyjności łańcuchów dostaw przedsiębiorstw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 2–8.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.

Barratt, M. (2004). Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain Management. An International Journal, 9(1), 30–42.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1993). Ekonomia (t. 1). Warszawa: PWE.

Borkowski, S., Ulewicz, R. (2008). Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Browne, J., Sackett, P. J., Wortmann, J. C. (1995). Future manufacturing systems — towards the extended enterprise. Computer in Industry, 25(3), 235–254.

Brzeziński, M. (2008). Podstawy teorii logistyki. Systemy Logistyczne Wojsk, (34), 9–17.

Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami firm. Warszawa: PWN.

Drucker, P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza S.A.

Drucker, P., Maciariello, J. A. (2011). Drucker na każdy dzień. 366 refleksji na temat dobrych praktyk zarządzania. Poznań: Explanator.

Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (74), 73–82.

Gorynia, M., Jankowska, B. (2000). Branża jako przedmiot badań w ekonomii. Gospodarka Narodowa, (3), 36–54.

Hofmann, E. (2005). Supply chain finance: some conceptual insight. W: R. Lasch, C. G. Janker (red.). Logistik management — innovative logistikkonzepte. Wiesbaden: Deutscher Universita¨tsverlag.

KPMG. (2014). Kapitał obrotowy. Warszawa: KPMG.

Kreczmańska-Gigol, K. (2006). Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego. Warszawa: Difin.

Lee, H. (2005). Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw. Harvard Business Review Polska, (2), 78–92.

Lipsey, R. G., Kelvin, L. (1956). The General Theory of Second Best. Review of Economic Studies, 24(1), 11–32.

Łupicka, A. (2007). Sieci logistyczne. Logistyka, (1), 6–7.

Malewska, K. (2013). Intuicja w procesie podejmowania decyzji jako źródło przewagi konkurencyjnej. Artykuł przygotowany na XVI Ogólnokrajową Konferencję we Wrocławiu pt. „Zmiana warunkiem sukcesu — Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności”.

Niemczycki, M. (2001). Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Pawlak, Z. (2019). Zbiory przybliżone. Nowa matematyczna analiza danych. http://bcpw.bg.pw.edu. l/Content/2031/zbiory_przyblizone_nowa_mat. _metoda_analizy_danych.pdf (1.04.2019).

Porter, M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.

Ratajczak, M. (2012). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, (3), 281–302.

Sitko, J. (2019). Liberalizacja handlu. W: Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Liberalizacja_handlu (13.02.2019).

Skowronek, C., Sarjusz-Wolski, Z. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Sobiecki, G. (2011). Technologie informacyjne i telekomunikacyjne a zmiany kosztów transakcyjnych. W: R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Szymczak, M. (2013). Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw. Organizacja i Kierowanie, (4), 26–40.

Templar, S., Camerinelli, E., Findlay, C. (2012). An investigation into current supply chain finance practices in business: a case stude approach. W: Proceedings of the Logistics Research Network Conference. Cranfield.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.

Utzig, M. (2015). Kredyty i depozyty bankowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, (5), 395–409.

Wasilewski, M., Zabolotnyy, S. (2009). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (78), 5–20.

Williamson, O. E. (1998). Transaction cost economics: how it works. De Economist, (1), 23–58.

Włodarczyk,  B.  (2014).  Cash  pooling  jako  forma  optymalizacji  kosztów  finansowych  w przedsiębiorstwie.  Studia  Ekonomiczne,  (186), 62–75.

Zieleniewski, J. (1978). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: PWN.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę