Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.1
JEL: R4, Q56
Joanna Markiewicz ORCID: 0000-0002-1419-3275 , e-mail: Uniwersytet Szczeciński

The impact of changes in rolling stock on logistics in the era of sustainable development – a case study

The main purpose of this study is to demonstrate how modifications in the infrastructure of a railway carrier contribute to reducing the negative environmental impact, thus aligning with the principles of sustainable development. This study employs a combination of theoretical and empirical approaches. The theoretical aspect involves a literature review, which explores the theoretical aspects of sustainable development, as well as transport policy and the challenges of rail transport in Poland in relation to sustainable development. The empirical dimension is showcased through a case study of a railway carrier that has implemented changes to its infrastructure. The changes made have led to a reduction in the "dead weight" of trains. As a result, the carrier has increased its competitiveness while also generating environmental savings, thus supporting the implementation of sustainable development policies. The exploration of reducing the dead weight of trains in relation to the transported load highlights the need for further research. Future studies could focus on analyzing the innovative processes involved in implementing such changes or exploring the potential application of similar modifications in other modes of transportation.

Download article
Keywords: sustainable development; transport policy; railway transport; rolling stock; railway carrier

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Basiago, A. D., (1999). Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice. The Environmentalist, 19, 145–161.

Breuer, A., Janetschek, H., & Malerba D. (2019). Translating sustainable development goal (SDG) interdependencies into policy advice. Sustainability, 11(7). https://doi.org/10.3390/su11072092

Brundtland, G. H. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations.

Burnewicz, J. (2010). Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (59), 51–63.

Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. (2012). Innowacyjność w transporcie. http://jdpckc7ap7dq.az.pl/download/INNOWACJE/Innowacje%20transportowe%20definicja.pdf (dostęp: 12.05.2013).

Clausen, A. W. (1982). Sustainable development: The global imperative. Environmentalist, 2, 23–28. https://doi.org/10.1007/BF02600350

Commission of the European Communities. (2009). Communication from the Commission. A sustainable future for transport: Toward an integrated technology-led and user friendly system. COM(2009) 279 final.

Dyr., T. (2011). Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w. Technika Transportu Szynowego, (5–6).

European Commission. (2019). Communication on The European Green Deal. COM (2019) 640 Final. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 (dostęp: 01.07.2021).

Europejska Agencja Środowiska. (2021). Statistical pocketbook. https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statisticalpocketbook-2021_en (dostęp: 22.03.2022).

Główny Urząd Statystyczny. (2018). Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transporti-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2018-roku,11,7.html (dostęp: 21.03.2022).

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Przewozy ładunków i pasażerów w 2020 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transporti-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2020-roku,11,9.html (dostęp: 21.03.2022).

Gong, D. C., Chen P. S., & Lu T. Y. (2017). Multi-objective optimization of green supply chain network design for transportation mode selection. Scientia Iranica, 24(6), 3355–3370. https://doi.org/10.24200/sci.2017.4403

Islam, D. M. Z. (2018). Prospects for European sustainable rail freight transport during economic austerity. Benchmarking, 25(8), 2783–2805. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2016-0187

Kępka, E., & Pietrzyk-Wiszowaty, K. (2019). Polski rynek przewozów kolejowych cargo w świetle europejskiej i krajowej polityki transportowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.10.4

Komisja Europejska. (2011, 28 marca). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM(2011) 144. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF

Kondratiuk-Nierodzińska, M. (2012). Narodowy System Innowacji. W: R. Ciborowski, & A. H. Jasiński (Red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Malthus T. R. (1798). An essay on the principle of population. Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard. Electronic Scholarly Publishing Project. http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf

Markiewicz, J., Bielawa, A., & Tylżanowski, R. (2020). Oszczędne innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Massel, A. (b.d.). Transport kolejowy a ochrona środowiska. Instytut Kolejnictwa. https://www.utk.gov.pl/ (dostęp: 23.03.2022).

Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pajić, V., Andrejić, M, & Kilibarda, M. (2022). Sustainable transportation mode selection from the freight forwarder's perspective in trading with western EU countries. Sustainable Futures, 4. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2022.100090

Porter, M. E., & van der Linde C., (1995). Toward a new conception of the environment competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9, 97–118. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97

Rabe, M. (2019). Zrównoważony rozwój transportu kolejowego w Polsce. Problemy transportu i logistyki (2/46), 19–27, https://doi.org/10.18276/ptl.2019.46-02

Saith, A. (2006). From universal values to millennium development goals: Lost in translation. Development and Change, 37(6), 1167–1199. https://doi.org/10.1111/j.1467- 7660.2006.00518.x

Tarka, M. (2020, 26 lutego). Odnawialne źródła energii napędzą polską kolej. https://wysokienapiecie.pl/26629-odnawialne-zrodlaenergii-napedza-polska-kolej/ (dostęp: 22.03.2022).

Taylor, K. (2022, 23 marca). Europeans rally behind Green Deal in response to Russia's war in Ukraine. EURACTIV. https://www.euractiv.com/section/energy/news/europeans-rally-behind-green-deal-in-response-to-russias-war-in-ukraine/ (dostęp: 10.04.2022).

Tomaszewski, F., & Wojciechowska E. (2011). Transport kolejowy a ochrona środowiska. Mechanika. Czasopismo Techniczne, (4/108).

United Nations. (2015). Agenda 2030. Transforming our world: Agenda 2030 for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (dostęp: 08.04.2020).

Winiarski, B. (Red.) (2000). Polityka gospodarcza. Wydawnictwo naukowe PWN.

 

Strony WWW/Web sites

http://www.laude.pl/pl/kat_23,56_Transport_ladunkow_masowych.html (dostęp: 02.02.2023).

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/7CAFE7E3AA236804C1256580001155D8.php (dostęp: 14.04.2011).

https://dane.utk.gov.pl/ (dostęp: 10.04.2022).

https://pl.freightliner.eu/pl (dostęp: 05.04.2022).

https://www.wnp.pl/logistyka/biomasa-i-wegiel-transportowane-w-kontenerach,132522.html (dostęp: 02.02.2023).

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Media Release. https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment (dostęp: 22.05.2019).

Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku. https://www.gov.pl/attachment/8ca82ea2-ddf5-4cff-8bfc-b7d7bfb1237b (dostęp: 10.10.2022).

Article price
5.00
Price of the magazine number
29.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription