Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.1
JEL: R4, Q56
Joanna Markiewicz ORCID: 0000-0002-1419-3275 , e-mail: Uniwersytet Szczeciński

Wpływ zmian w taborze kolejowym na logistykę w dobie zrównoważonego rozwoju – studium przypadku

Celem artykułu jest pokazanie, jak zamiany w suprastrukturze przewoźnika kolejowego przyczyniają się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, a tym samym do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Metoda badawcza łączy dwa wymiary – teoretyczny i empiryczny. W rozważaniach teoretycznych dokonano przeglądu literatury, przedstawiając teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Ponadto zaprezentowano zagadnienia polityki transportowej oraz wyzwania transportu kolejowego w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju. Wymiar empiryczny został przybliżony poprzez zaprezentowanie studium przypadku przewoźnika kolejowego, który dokonał zmian w swojej suprastrukturze. Zmiany te przyczyniły się do zmniejszenia tzw. masy martwej pociągów, co zwiększyło konkurencyjność przewoźnika, a także przyczyniło się do oszczędności środowiskowych, a tym samym do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowane zagadnienie implikuje szereg dalszych badań, których przedmiotem mogą być przeprowadzenie analizy procesu innowacyjnego wdrażanych zmian czy możliwości zastosowania podobnych modyfikacji w innych środkach transportu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój; polityka transportowa; transport kolejowy; tabor kolejowy; przewoźnik kolejowy

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Basiago, A. D., (1999). Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice. The Environmentalist, 19, 145–161.

Breuer, A., Janetschek, H., & Malerba D. (2019). Translating sustainable development goal (SDG) interdependencies into policy advice. Sustainability, 11(7). https://doi.org/10.3390/su11072092

Brundtland, G. H. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations.

Burnewicz, J. (2010). Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (59), 51–63.

Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. (2012). Innowacyjność w transporcie. http://jdpckc7ap7dq.az.pl/download/INNOWACJE/Innowacje%20transportowe%20definicja.pdf (dostęp: 12.05.2013).

Clausen, A. W. (1982). Sustainable development: The global imperative. Environmentalist, 2, 23–28. https://doi.org/10.1007/BF02600350

Commission of the European Communities. (2009). Communication from the Commission. A sustainable future for transport: Toward an integrated technology-led and user friendly system. COM(2009) 279 final.

Dyr., T. (2011). Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w. Technika Transportu Szynowego, (5–6).

European Commission. (2019). Communication on The European Green Deal. COM (2019) 640 Final. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 (dostęp: 01.07.2021).

Europejska Agencja Środowiska. (2021). Statistical pocketbook. https://transport.ec.europa.eu/media-corner/publications/statisticalpocketbook-2021_en (dostęp: 22.03.2022).

Główny Urząd Statystyczny. (2018). Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transporti-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2018-roku,11,7.html (dostęp: 21.03.2022).

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Przewozy ładunków i pasażerów w 2020 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transporti-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2020-roku,11,9.html (dostęp: 21.03.2022).

Gong, D. C., Chen P. S., & Lu T. Y. (2017). Multi-objective optimization of green supply chain network design for transportation mode selection. Scientia Iranica, 24(6), 3355–3370. https://doi.org/10.24200/sci.2017.4403

Islam, D. M. Z. (2018). Prospects for European sustainable rail freight transport during economic austerity. Benchmarking, 25(8), 2783–2805. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2016-0187

Kępka, E., & Pietrzyk-Wiszowaty, K. (2019). Polski rynek przewozów kolejowych cargo w świetle europejskiej i krajowej polityki transportowej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.10.4

Komisja Europejska. (2011, 28 marca). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM(2011) 144. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF

Kondratiuk-Nierodzińska, M. (2012). Narodowy System Innowacji. W: R. Ciborowski, & A. H. Jasiński (Red.), Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Malthus T. R. (1798). An essay on the principle of population. Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard. Electronic Scholarly Publishing Project. http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf

Markiewicz, J., Bielawa, A., & Tylżanowski, R. (2020). Oszczędne innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Massel, A. (b.d.). Transport kolejowy a ochrona środowiska. Instytut Kolejnictwa. https://www.utk.gov.pl/ (dostęp: 23.03.2022).

Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pajić, V., Andrejić, M, & Kilibarda, M. (2022). Sustainable transportation mode selection from the freight forwarder's perspective in trading with western EU countries. Sustainable Futures, 4. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2022.100090

Porter, M. E., & van der Linde C., (1995). Toward a new conception of the environment competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9, 97–118. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.97

Rabe, M. (2019). Zrównoważony rozwój transportu kolejowego w Polsce. Problemy transportu i logistyki (2/46), 19–27, https://doi.org/10.18276/ptl.2019.46-02

Saith, A. (2006). From universal values to millennium development goals: Lost in translation. Development and Change, 37(6), 1167–1199. https://doi.org/10.1111/j.1467- 7660.2006.00518.x

Tarka, M. (2020, 26 lutego). Odnawialne źródła energii napędzą polską kolej. https://wysokienapiecie.pl/26629-odnawialne-zrodlaenergii-napedza-polska-kolej/ (dostęp: 22.03.2022).

Taylor, K. (2022, 23 marca). Europeans rally behind Green Deal in response to Russia's war in Ukraine. EURACTIV. https://www.euractiv.com/section/energy/news/europeans-rally-behind-green-deal-in-response-to-russias-war-in-ukraine/ (dostęp: 10.04.2022).

Tomaszewski, F., & Wojciechowska E. (2011). Transport kolejowy a ochrona środowiska. Mechanika. Czasopismo Techniczne, (4/108).

United Nations. (2015). Agenda 2030. Transforming our world: Agenda 2030 for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (dostęp: 08.04.2020).

Winiarski, B. (Red.) (2000). Polityka gospodarcza. Wydawnictwo naukowe PWN.

 

Strony WWW/Web sites

http://www.laude.pl/pl/kat_23,56_Transport_ladunkow_masowych.html (dostęp: 02.02.2023).

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/7CAFE7E3AA236804C1256580001155D8.php (dostęp: 14.04.2011).

https://dane.utk.gov.pl/ (dostęp: 10.04.2022).

https://pl.freightliner.eu/pl (dostęp: 05.04.2022).

https://www.wnp.pl/logistyka/biomasa-i-wegiel-transportowane-w-kontenerach,132522.html (dostęp: 02.02.2023).

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Media Release. https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment (dostęp: 22.05.2019).

Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku. https://www.gov.pl/attachment/8ca82ea2-ddf5-4cff-8bfc-b7d7bfb1237b (dostęp: 10.10.2022).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę