Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Inż. Paulina Zwierzykowska
ORCID: 0000-0002-1617-0210
Inż. Paulina Zwierzykowska Uzyskała tytuł inżyniera w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Pracuje w firmie zajmującej się transportem materiałów sypkich i granulatów.
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.3
JEL: R4

Assessment of communication behavior of high school and university students of Piła and Chodzież counties

The article concerns the study of communication behavior of high school and university students in Piła and Chodzież counties. The main problem is the mobility preferences of pupils and students. The article characterizes the concept of city, urban transport and mobility, and then proposes a mobility model that takes into account the preferences of residents when choosing the means of transport. The article ends with a presentation of survey results and drawing appropriate conclusions. They will help in presenting the proposed directions of development of transport infrastructure in the Piła and Chodzież counties. The aim of the article is to assess the communication behavior of high school and university students and the ways of their movement.

Artykuł dotyczy badania zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w powiecie pilskim i chodzieskim. Głównym problemem są preferencje uczniów i studentów w zakresie mobilności. W artykule scharakteryzowano pojęcie miasta, transportu miejskiego oraz mobilności, a następnie zaproponowano model mobilności uwzględniający preferencje mieszkańców przy wyborze środka transportu. Artykuł kończy się prezentacją wyników badań ankietowych i wyciągnięciem stosownych wniosków. Pomogą one w przedstawieniu propozycji kierunków rozwoju infrastruktury transportowej na terenie powiatu pilskiego i chodzieskiego. Celem artykułu jest ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów oraz sposobów ich poruszania się.

Słowa kluczowe: communication behavior; public transport; transport system; city logistics (zachowania komunikacyjne; transport publiczny; system transportowy; logistyka miejska)

Inż. Paulina Zwierzykowska

Uzyskała tytuł inżyniera w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Pracuje w firmie zajmującej się transportem materiałów sypkich i granulatów.