Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w kwartalniku Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Zespół Redakcyjny kwartalnika dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów, badając zbieżność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.

Teksty, które zostaną w ten sposób wstępnie zaaprobowane, zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród recenzentów wymienionych na liście naukowców współpracujących z Redakcją. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora, jak i recenzentów (double-blind review process). Recenzenci, oceniając tekst, wypełniają formularz recenzyjny. Recenzenci nie mogą być afiliowani w tej samej instytucji co autor artykułu.

Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.

1. Złożenie artykułu
Autor przysyła propozycję artykułu do  kwartalnika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” pocztą elektroniczną na adres wydawnictwa.

2. Ocena redakcji
Redakcja czasopisma sprawdza artykułu pod względem technicznym, opierając się na wymogach redakcyjnych kwartalnika  zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma. Jakość merytoryczna artykułu nie jest w tym momencie oceniana.

3. Ocena Redaktora Naczelnego
Redaktor Naczelny sprawdza, czy artykuł swoją treścią odpowiada profilowi czasopisma i czy jest wystarczająco oryginalny i interesujący. Jeśli nie, artykuł może zostać odrzucony bez dalszej weryfikacji.

4. Ocena Redaktora Statystycznego 
Redaktor Statystyczny ocenia jakość badań opisanych w tekście.

5. Redaktor Naczelny powołuje Redaktora Tematycznego
Redaktor Naczelny powołuje Redaktora Tematycznego, który zajmuje się  procesem recenzyjnym.

6. Zaproszenie recenzentów do współpracy
Redaktor Tematyczny wysyła zaproszenia do odpowiednich recenzentów. Wymaganych jest co najmniej dwóch recenzentów do jednego tekstu. Recenzenci nie mogą być afiliowani w tej samej instytucji co autor artykułu. 

7. Odpowiedź na zaproszenia
Jeśli potencjalni recenzenci uznają zaproszenie do współpracy jako zgodne z ich wiedzą i kompetencjami oraz nie dostrzegają konfliktu interesów, wówczas mogą je zaakceptować. W wypadku odmowy mogą również sugerować alternatywnych recenzentów. Recenzent otrzymuje tekst anonimowy, bez danych autora.

8. Przeprowadzanie recenzji
Recenzent powinien przeczytać tekst kilkukrotnie. Pierwsze czytanie służy do stworzenia pierwszego wrażenia pracy. Jeśli na tym etapie wystąpią poważne wątpliwości co do jakości nadesłanego tekstu, recenzent może odrzucić artykuł. Jeżeli tekst po pierwszej weryfikacji znajduje uznanie recenzenta, wówczas czyta artykuł kilka razy w celu przygotowania szczegółowej jego oceny. Następnie recenzent dokładnie wypełnia formularz recenzyjny i przedstawia go redakcji, z zaleceniem przyjęcia lub odrzucenia – lub z prośbą o dokonanie zmian, poprawek i uzupełnień. 

9. Czasopismo ocenia recenzje
Redaktor Tematyczny rozważa wszystkie zwrócone recenzje przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli opinie recenzentów różnią się znacznie, redaktor może zaprosić dodatkowego recenzenta, aby uzyskać dodatkową opinię przed podjęciem decyzji.

10. Decyzja o przyjęciu do druku
Redaktor Naczelny wysyła wiadomość e-mail do autora z decyzją o przyjęciu do druku artykułu, zamieszczając w nim komentarze recenzenta (bez danych recenzenta, które są anonimowe).

11. Końcowy etap
Jeśli artykuł zostanie zaakceptowany, zostanie opublikowany we właściwym numerze czasopisma po wniesieniu przez autora opłaty opisanej w zakładce WARUNKI PUBLIKACJI. Jeśli artykuł zostanie odrzucony lub odesłany do poprawy, Redaktor Tematyczny powinien w zwrotnym e-mailu zawrzeć również konstruktywne komentarze recenzentów, aby pomóc autorowi poprawić tekst. Jeśli artykuł został odesłany do poprawy, recenzenci powinni spodziewać się jego nowej wersji. Jednak w przypadku, gdy zażądano jedynie niewielkich zmian, zatwierdzenie zmian może być dokonane przez redakcję.
Zamówione recenzje są własnością redakcji kwartalnika.
Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do publikacji jest przekazywana autorom w terminie 8-12 tygodni od złożenia tekstu.

Zasady recenzowania artykułów są zgodne z wytycznymi COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewer i przyjętym przez Wydawcę kwartalnika Kodeksem postępowania etycznego

Lista recenzentów czasopisma „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

Formularz recenzyjny