Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

About the title

ISSN 1231-2037 - the monthly magazine is published in paper version

The monthly magazine has been published for over 50 years.

The task of the magazine is to disseminate practical knowledge, experience and scientific achievements in the field of:

 • purchase of raw materials, materials, packaging, investment goods and services,
 • analysis of supply markets,
 • inventory and waste management,
 • logistics,
 • organization of supply departments in the enterprise,
 • operation of supply chains,
 • shaping material flows,
 • information technology supporting management.

The authors of the texts published in the magazine Material Economy and Logistics Journal are lecturers of renowned economical universities and practitioners employed in large Polish enterprises. Published articles are a valuable source of knowledge for people who create and implement business strategies that enable cost reduction, streamlining processes, shortening delivery periods, and improving customer service. It is also worth adding that our magazine enjoys credibility and good reputation due to the high substantive level of the articles posted. Material Economy and Logistics Journal is a scientific journal awarded by the Ministry of Science and Higher Education (20 points – according to the announcement dated 31/07/2019). The monthly magazine is only available in subscription.

The monthly edition of magazine is available online in full in the printable version from previous years, i.e. with the current issue of the year 2018, the archival number for the same month of the year 2017 is made available.

 

O czasopiśmie

ISSN - 1231-2037 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej.
W archiwum dostępne są pełne wersje artykułów online i do pobrania 12 miesięcy po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.


Miesięcznik ukazuje się nieprzerwanie od ponad 50 lat.

Zadaniem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy praktycznej, doświadczeń oraz dorobku naukowego z dziedziny:

 • zakupu surowców, materiałów, opakowań, dóbr inwestycyjnych i usług,
 • analizy rynków zaopatrzenia,
 • gospodarki zapasami i odpadami,
 • logistyki,
 • organizacji działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,
 • funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • kształtowania przepływów materiałowych,
 • technologii informacyjnej wspomagającej zarządzanie.

Autorami tekstów publikowanych w piśmie Gospodarka Materiałowa i Logistyka są wykładowcy renomowanych uczelni ekonomicznych i praktycy zatrudnieni w dużych polskich przedsiębiorstwach. Zamieszczane publikacje stanowią cenne źródło wiedzy dla osób tworzących i realizujących strategie przedsiębiorstw, które umożliwiają obniżkę kosztów, usprawnianie procesów, skracanie okresów dostaw, podnoszenie poziomu obsługi klienta.
Warto również dodać, że nasze czasopismo cieszy się wiarygodnością i dobrą opinią ze względu na wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych artykułów.


Gospodarka Materiałowa i Logistyka jest czasopismem naukowym i otrzymało 20 punktów (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

Czasopismo jest obecne w bazach:

 • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/),
 • BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
 • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988),
 • Index Copernicus - IC Journals Master List (ICV 2017 - 49,78, http://www.journals.indexcopernicus.com) i innych.

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.