Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Beata Renata Nowotarska-Romaniak
ORCID: 0000-0003-3563-2596
Professor of economics at the Department of Marketing at the University of Economics in Katowice. Author and coauthor of several books in the field of health services, insurance and marketing, and over a hundred scientific articles on marketing strategies, promotions and customer behaviour on the insurance market, published in Poland and abroad. She conducts lectures and training, among others for managers and employees of health care facilities, banks and insurance companies. She cooperated
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.2
JEL: M30, D12, G52

Seniorzy jako klienci na rynku usług ubezpieczeń na życie w Polsce

The aim of the article is to analyse seniors' knowledge about life insurance, their needs and possibilities in terms of creating a life insurance product strategy addressed to this group. This research aimed to collect data on seniors' awareness of life insurance, their favourite sources of information on the subject, and the factors influencing their purchasing decisions. Due to the group's large heterogeneity, distinguishing characteristics as well as characteristics shared by other age groups were identified. The reasons for the low insurance awareness of seniors were identified based on a survey conducted using the survey method. At the same time, challenges resulting from the financial situation of seniors were identified, bearing in mind that they are a group with great potential and a growing population in the total number of people in Poland. Then, the elements relevant to the creation of a product strategy for seniors were described, i.e. the possibility of individualizing the offer, the method of communication and solutions in the field of service.

Celem artykułu jest analiza wiedzy seniorów na temat ubezpieczeń na życie, ich potrzeb i możliwości pod kątem tworzenia strategii produktowej ubezpieczeń na życie skierowanych do tej grupy. Celem badania było zebranie danych na temat świadomości seniorów w zakresie ubezpieczeń na życie, ich najczęstszych źródeł informacji na ten temat oraz czynników wpływających na ich decyzje zakupowe. Ze względu na dużą heterogeniczność grupy zidentyfikowano cechy wyróżniające oraz cechy wspólne innym grupom wiekowym. Na podstawie badania przeprowadzonego metodą ankietową zidentyfikowano przyczyny niskiej świadomości ubezpieczeniowej seniorów. Jednocześnie zidentyfikowano wyzwania wynikające z sytuacji finansowej seniorów, mając na uwadze, że są oni grupą o dużym potencjale i rosnącą populacją w ogólnej liczbie ludności w Polsce. Następnie opisano elementy istotne dla tworzenia strategii produktowej dla seniorów, tj. możliwość indywidualizacji oferty, sposób komunikacji oraz rozwiązania w obszarze obsługi.

Słowa kluczowe: senior; life insurance; insurance awareness (senior; ubezpieczenia na życie; świadomość ubezpieczeniowa)

Professor of economics at the Department of Marketing at the University of Economics in Katowice. Author and coauthor of several books in the field of health services, insurance and marketing, and over a hundred scientific articles on marketing strategies, promotions and customer behaviour on the insurance market, published in Poland and abroad. She conducts lectures and training, among others for managers and employees of health care facilities, banks and insurance companies. She cooperated on the project "Managerial support for management staff of medical entities" co-financed by the European Union under the European Social Fund.