Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 03/2024

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.3.1
JEL: M31

W artykule poruszono rzadko omawianą w światowej literaturze zależność, czyli wpływ wybranych czynników na aktywność konsumentów w mediach społecznościowych (zwykle badana jest zależność odwrotna, czyli wpływ SM na zachowania konsumentów). Artykuł ma charakter empiryczny i został napisany na podstawie wyników badań własnych. Zasadniczym celem artykułu jest określenie istotności i siły wpływu trzech wybranych czynników, tj. statusu, źródeł wiedzy oraz lojalności wobec marki, na poziom aktywności użytkowników aparatów fotograficznych w mediach społecznościowych. W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych zrealizowanych w 2023 r. wśród 399 użytkowników aparatów fotograficznych, w podziale na dwie grupy: amatorów i profesjonalistów. W celu zbadania zależności wykorzystano analizę regresji logliniowej Poissona. Z przeprowadzonych analiz wynika, że profesjonalni fotografowie charakteryzują się wyższą od amatorów aktywnością w mediach społecznościowych. Ponadto dowiedziono, że wiedza na temat sprzętu fotograficznego, która pochodzi z Internetu, a zwłaszcza z mediów społecznościowych, nie jest istotnym czynnikiem stymulującym do wysokiej aktywności w tychże mediach. Z kolei lojalność wobec marki przekłada się na wysoką aktywność w mediach społecznościowych, ale tylko w grupie amatorów. Wnioski płynące z tych badań mogą być niezwykle przydatne dla przedsiębiorstw, które starają się nawiązać relacje ze swoimi klientami, zachęcając ich do większego zaangażowania w roli prosumentów, ambasadorów marki, opiniotwórców lub mikroinfluencerów.

Słowa kluczowe: media społecznościowe; źródła wiedzy; lojalność wobec marki; fotografia
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.3.2
JEL: M31, I23

Wpływ stylów uczenia się na zadowolenie studentów, stres i przeciążenie podczas e-nauki

Rapid technological advancements, accelerated by the COVID-19 pandemic, have made the e-learning experience a crucial aspect of the value proposition provided by higher education institutions to their students. However, general perception of the e-learning experience may be influenced by the characteristics of the students. This study specifically addresses one such critical characteristic: the individual learning style. The main research question of this study examines how individual learning styles might affect students' perceptions of e-learning experiences, with focus on their reported stress levels, feelings of overflow, and overall satisfaction with e-learning. A survey was conducted with a sample of 532 students to investigate these dynamics. The study utilized k-means cluster analysis to segment respondents based on their preferred learning styles and employed ANOVA with the Bonferroni post-hoc test to identify differences between the resulting clusters. The findings reveal that students with deep and strategic learning styles reported significantly lower levels of stress and overflow during the pandemic, compared to their peers with a surface learning style. Additionally, they expressed greater satisfaction with their e-learning experience. These insights indicate that online learning is best utilized as a supplement to traditional face-to-face instruction, as exclusive reliance on online modalities may increase stress and overflow for many students.

Postęp technologiczny, przyśpieszony przez pandemię COVID-19, sprawił, że doświadczenie e-nauki stało kluczowym elementem propozycji wartości, którą uczelnie oferują swoim studentom. Jednak percepcja doświadczenia e-nauki może być zależna od cech studentów. Niniejsze badanie skupia się szczególnie na jednej z cech, a mianowicie na indywidualnym stylu uczenia się. Główne pytanie badawcze dotyczy wpływu stylów uczenia się na percepcję doświadczeń e-nauki przez studentów, ze szczególnym uwzględnieniem odczuwanego stresu, przeciążenia i ogólnego zadowolenia. W celu zbadania tych zależności przeprowadzono ankietę na próbie 532 studentów. W badaniu wykorzystano analizę skupień k-średnich do podziału respondentów na grupy na podstawie ich preferowanych stylów nauki oraz zastosowano analizę wariancji ANOVA z testem post-hoc Bonferroniego, aby zidentyfikować różnice między grupami. Wyniki wskazują, że studenci o głębokim i strategicznym stylu uczenia się doświadczali istotnie niższego poziomu stresu i uczucia przeciążenia w okresie pandemii w porównaniu ze swoimi rówieśnikami o stylu powierzchownym, a także wyrażali wyższe zadowolenie. Oznacza to, że zajęcia online najlepiej sprawdzą się jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć stacjonarnych, gdyż wyłączne poleganie na metodach online może skutkować poczuciem wyższego stresu i przeciążenia.

Słowa kluczowe: e-learning experience; learning styles; segmentation; higher education (doświadczenie e-nauki; style uczenia; segmentacja; szkolnictwo wyższe)
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.3.3
JEL: J58, M52, M54

Zjawisko cichego odchodzenia stanowi jedno z kluczowych wyzwań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Ściśle wiąże się ze spadkiem zaangażowania zawodowego pracowników, co z kolei przekłada się na obniżenie wydajności i efektywności pracy. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Jego celem jest systematyzacja wiedzy na temat quiet quitting oraz wypracowanie rekomendacji dla praktyków zarządzania. Sformułowano następujący problem badawczy: na czym polega istota zjawiska cichego odchodzenia oraz jakie są jego przyczyny, przejawy i potencjalne skutki w badaniach przedstawicieli nauk społecznych? Problem ten rozwiązano przy wykorzystaniu metody narracyjnego przeglądu literatury. Artykuł zawiera przegląd definicji quiet quitting ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności w podejściu do istoty i przyczyn tego zjawiska, analizę koncepcji psychologicznych i ekonomicznych wyjaśniających genezę cichego odchodzenia, a także zależności między quiet quitting a zmiennymi demograficznymi – wiekiem i płcią pracowników. Podjęto również wątek związku cichego odchodzenia pracowników z kryzysem przywództwa organizacyjnego, który stanowi ważny przedmiot badań na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości.

Słowa kluczowe: quiet quitting; rynek pracy; zaangażowanie; system wartości
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.3.4
JEL: M31

Opakowanie jest narzędziem skutecznej komunikacji z konsumentem i sposobem na oddziaływanie na decyzje zakupowe konsumentów. Koherentność elementów wizualnych opakowania, stanowiąca istotny czynnik warunkujący wybór danego produktu, sprawia, że szansa na dokonanie zakupu przez konsumentów wzrasta. Dodatkowo każdy z elementów opakowania przekazuje konsumentowi określoną informację, toteż opakowanie traktowane jest jako istotny nośnik zakodowanych komunikatów rynkowych. Opakowanie jest także narzędziem zintegrowanego marketingu, a jego zadaniem jest stworzenie pożądanego wizerunku produktu, który sprawi, że konsument zdecyduje się na jego zakup. Szczególnymi przykładami opakowań, które odgrywają dużą rolę w komunikacji rynkowej, są opakowania o świątecznej szacie graficznej: wielkanocnej i bożonarodzeniowej. Celem artykułu jest analiza wybranych elementów warstwy wizualnej opakowań z wykorzystaniem metod okulograficznych, dokonana na podstawie weryfikacji poziomu skupienia uwagi konsumenckiej na opakowaniach o klasycznej oraz świątecznych szacie graficznej. Metoda eye-trackingu umożliwia wskazanie, które z opakowań wzbudza największe zainteresowanie i jest najszybciej dostrzegane przez konsumenta, oraz pozwala na identyfikację obszarów, na które patrzy badana osoba. Wartością dodaną metody jest możliwość weryfikacji otrzymanych wyników badań z deklaracjami badanych.

Słowa kluczowe: opakowanie; warstwa wizualna opakowania; komunikacja wizualna opakowań; zachowania konsumenckie; metoda eye-tracking
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.3.5
JEL: D11, D81, J14

Postęp technologiczny czy też powszechny dostęp do Internetu przyczyniły się popularyzacji i powszechności zakupów online. To zjawisko jeszcze bardziej nasiliła pandemia COVID-19. Obecne w opinii publicznej stereotypy budują wizerunek konsumenta senioralnego jako osoby nieodnajdującej się w przestrzeni wirtualnej. Z drugiej jednak strony można także przypuszczać, że seniorzy dużo rozważniej podejmują decyzje o zakupie niż młodzi konsumenci ze względu na towarzyszące im częstsze obawy związane z bezpieczeństwem. Polskie społeczeństwo starzeje się i stale zwiększa się średnia długość życia, co powoduje, iż większość seniorów zaczyna uważać się za nowoczesnych konsumentów, korzystających z różnych innowacji. Celem artykułu jest identyfikacja elementów ryzyka postrzeganego, jakie zauważają seniorzy w procesie nabywania dóbr i usług w e-sklepach. Dodatkowym celem jest wskazanie, które z obaw zakupowych w większym stopniu odnoszą się do konsumentów senioralnych, a także identyfikacja czynników, na które seniorzy zwracają uwagę w czasie nabywania towarów online. Rozważania w niniejszym opracowaniu oparto na źródłach wtórnych, bazach Głównego Urzędu Statystycznego, a także posłużono się metodami wnioskowania logicznego. Ukazane wnioski mogą być zaimplementowane przez przedsiębiorstwa z sektora e-handlu, ponieważ mogą one pomóc w kształtowaniu dobrych relacji z klientami senioralnymi. Wnioski te mogą również stanowić asumpt do podejmowania kolejnych badań nad zachowaniami nabywczymi konsumentów seniorów w Internecie.

Słowa kluczowe: konsument-senior; ryzyko postrzegane; decyzje nabywcze; zachowania konsumentów
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł