Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Seniors as life insurance customers in Poland

Seniorzy jako klienci na rynku usług ubezpieczeń na życie w Polsce

The aim of the article is to analyse seniors' knowledge about life insurance, their needs and possibilities in terms of creating a life insurance product strategy addressed to this group. This research aimed to collect data on seniors' awareness of life insurance, their favourite sources of information on the subject, and the factors influencing their purchasing decisions. Due to the group's large heterogeneity, distinguishing characteristics as well as characteristics shared by other age groups were identified. The reasons for the low insurance awareness of seniors were identified based on a survey conducted using the survey method. At the same time, challenges resulting from the financial situation of seniors were identified, bearing in mind that they are a group with great potential and a growing population in the total number of people in Poland. Then, the elements relevant to the creation of a product strategy for seniors were described, i.e. the possibility of individualizing the offer, the method of communication and solutions in the field of service.

Celem artykułu jest analiza wiedzy seniorów na temat ubezpieczeń na życie, ich potrzeb i możliwości pod kątem tworzenia strategii produktowej ubezpieczeń na życie skierowanych do tej grupy. Celem badania było zebranie danych na temat świadomości seniorów w zakresie ubezpieczeń na życie, ich najczęstszych źródeł informacji na ten temat oraz czynników wpływających na ich decyzje zakupowe. Ze względu na dużą heterogeniczność grupy zidentyfikowano cechy wyróżniające oraz cechy wspólne innym grupom wiekowym. Na podstawie badania przeprowadzonego metodą ankietową zidentyfikowano przyczyny niskiej świadomości ubezpieczeniowej seniorów. Jednocześnie zidentyfikowano wyzwania wynikające z sytuacji finansowej seniorów, mając na uwadze, że są oni grupą o dużym potencjale i rosnącą populacją w ogólnej liczbie ludności w Polsce. Następnie opisano elementy istotne dla tworzenia strategii produktowej dla seniorów, tj. możliwość indywidualizacji oferty, sposób komunikacji oraz rozwiązania w obszarze obsługi.

Słowa kluczowe: senior; life insurance; insurance awareness (senior; ubezpieczenia na życie; świadomość ubezpieczeniowa)

Bibliografia

Act of 11 September 2015 on older people, Journal of Laws 2015, item 1705(2023) (Poland).

Dziechciaż, M., & Filip, R. (2014). Biological psychological and social determinants of old age: Bio-psycho-social aspects of human aging. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(4), 835–838. https://doi.org/10.5604/12321966.1129943

GUS. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osobystarsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2021-roku,2,4.html

GUS. (n.d.). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowanew-statystyce-publicznej/1539,pojecie.html

Hadyniak, B. (2010). Ubezpieczenie jako narzędzie finansowe. In: J. Handschke, & J. Monkiewicz (Eds), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki (43–92), Poltext.

Infor. (2023). Kim jest senior? W jakim jest wieku? Z jakimi problemami borykają się osoby starsze i jak można im pomóc? https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/s/5738560,senior.html

Kantar. (2019). Silver Book 2019. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Kołodziejska, M. (2012). Obiecujący rynek. Marketing w Praktyce, (8), 36–38.

Kotler, Ph., & Keller, K. L. (2017). Marketing. Pearson.

Kufel-Siemińska, A. (1998). Ubezpieczenie jako usługa. In: T. Sangowski (Ed.), Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext.

Linkiewicz, A., & Bartosik-Purgat, M., (2017). Konsument oraz proces decyzyjny w warunkach globalizacji. In: M. Bartosik-Purgat (Ed.), Zachowania konsumentów. Globalizacja. Nowe technologie. Aktualne trendy. Otoczenie społecznokulturowe (13–28). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lizak, P. (2022). Ubezpieczenia na życie. Zarys charakterystyki umów ubezpieczenia na życie. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Mazurek-Łopacińska, K. (2021). Zachowania konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. (2022). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r.

Nowicka, A. (2006). Starość jako faza życia człowieka. In: A. Nowicka (Ed.). Wybrane problemy ludzi starszych, (17–25). Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nowotarska-Romaniak, B. (2013). Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. Wolters Kluwer.

Ronka-Chmielowiec W. (2010). Zarządzanie ryzykiem w firmie ubezpieczeniowej. In: J. Handschke, & J. Monkiewicz (Eds), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki (43–92). Poltext.

Rudnicka, M. (2020). Szkic portretu srebrnego konsumenta. In: W. Kowalczyk, & P. P. Machul (Eds), Marketing generacji silver. Jak skutecznie komunikować się z pokoleniem 50+, (13–54). VFP Communications.

Smyczek, S. (2001). Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Smyczek, S., (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Placet.

Stasiuk, K., & Maison, D., (2014). Psychologia konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Steuden, S. (2023). Psychologia starzenia się i starości. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szumilak, J. (1993). Konsumenci i ich zachowania na rynku. In: J. Altkorn (Ed.), Podstawy marketingu (66–88). Instytut Marketingu.

Szumlicz, T. (2006). Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 1(1), 21–26.

UOKiK. (2010). Raport z kontroli wzorców umownych ubezpieczeń na życie. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK.

ZBP. (2020). ZBP InfoSenior 2020 Raport. https://www.zbp.pl/getmedia/76a9cdd8-a2da-4195-b5e1-b9d5f2c5adc0/ZBP_InfoSenior_2020_POPR4

ZUS. (2023). Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2023 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament statystyki i prognoz aktuarialnych.

Żurawik, B., & Żurawik, W. (1996) Zarzadzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę