Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
mgr Bogusława Chamier Gliszczyńska
ORCID: 0000-0002-7735-7812
Politechnika Koszalińska.  
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.3
JEL: M14

Organizacja jest składową złożonego systemu, a jej funkcjonowanie wywiera ogromny wpływ na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. W dzisiejszych czasach dostrzega się wzrost działań mających charakter odpowiedzialnych społecznie. Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, także tych dotyczących swoich pracowników sprawia, że organizacja jest postrzegana jako ta, która praktykuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Najwyższe kierownictwo organizacji, wdraża zasady i działania, które przyczyniają się do dbałości o własne interesy oraz o zwiększenie i ochronę dostatku społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja działań, jakie organizacje mogą podejmować względem kapitału ludzkiego, w ramach Społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). W przeprowadzonych badaniach przyjęto hipotezę, iż CSR wpływa pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego w organizacji. Zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie literatury naukowej oraz przeglądzie materiałów opublikowanych online. W toku procedury badawczej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankietowego.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu; kapitał ludzki; zarządzanie zasobami ludzkimi

Politechnika Koszalińska.