Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Dawid Lesznik
ORCID: 0000-0002-4298-7013

Doktorant w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Licencjonowany doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych, posiada tytuł Certified International Investment Analyst (CIIA). Jego zainteresowania badawcze obejmują ekonomię behawioralną, psychologię giełdową, a także problematykę polityki monetarnej.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.10.3
JEL: D14, G11, G41

Profile inwestorów indywidualnych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

In the wake of the SARS-CoV-2 pandemic crisis and related economic changes, an increased influx of new individual investors into the Polish stock market has been observed. This raises the need for in-depth research into the behavioral characteristics of this "new generation" to better understand the needs of novice market participants. This article is based on the author's primary research conducted on a relatively large sample of Polish investors (N = 1,067) in April 2021. The paper aims to outline demographic and behavioral profiles, as well as to determine the needs of investors in terms of access to selected methods of market analysis. The results indicate a growing interest in foreign investments, as well as a strong influence of intuition, global events, and stock market liquidity on investment decisions. The results can provide useful signposts for brokerage houses and investment firms to better tailor their offerings to this new audience.

W następstwie kryzysu pandemicznego SARS-CoV-2 oraz powiązanych z nim zmian gospodarczych odnotowano wzmożony napływ nowych inwestorów indywidualnych na polską giełdę. Rodzi to potrzebę przeprowadzenia pogłębionych badań charakterystyk zachowań tej „nowej generacji”, by lepiej zrozumieć potrzeby początkujących uczestników rynku. Artykuł powstał na podstawie autorskiego badania pierwotne przeprowadzonego na relatywnie dużej próbie polskich inwestorów (N = 1067) w kwietniu 2021 roku w celu poznania profilów demograficznych oraz behawioralnych, a przy tym określenia potrzeb inwestorów w zakresie dostępu do wybranych metod analizy rynkowej. Uzyskane wyniki wskazują na rosnące zainteresowanie inwestycjami zagranicznymi, a także duży wpływ intuicji, wydarzeń o skali globalnej i płynności notowań na podejmowane decyzje inwestycyjne. Wyniki mogą stanowić użyteczny drogowskaz dla domów maklerskich i firm inwestycyjnych w celu lepszego dopasowania oferty do nowej grupy odbiorców.

Słowa kluczowe: investors; traders; financial markets; stock exchange; WSE (inwestorzy; traderzy; rynki finansowe; giełda; GPW)
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.3
JEL: D91, E22, G41

Individual participants on financial markets do not constitute a homogeneous group. Hence, defining the whole community as "investors" may be too simplistic. This article is of a research nature and poses an attempt to identify rough characteristics and differences between Polish retail investors and stock traders. The results of the pilotage research confirm a distinction of a class of stock traders proposed in the literature, due to their idiosyncratic business model. Furthermore, minor differences in declared risk propensity, frequency of the ovetrading and motivation to undertake activity on the markets were identified. The results described in this article can be used by brokers and brokerage houses to better understand their client and tailor an offer to his diverse needs.

Indywidualni uczestnicy rynków finansowych nie stanowią jednolitej grupy, a określenie całej zbiorowości mianem inwestorów może stanowić zbytnie uproszczenie. Prezentowany artykuł badawczy stanowi próbę identyfikacji przybliżonych charakterystyk oraz różnic dzielących polskich inwestorów indywidualnych oraz traderów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych potwierdzają proponowane w literaturze rozróżnienie klasy traderów ze względu na ich unikatowy model działalności. Zidentyfikowano przy tym także pomniejsze różnice w deklarowanej przez osoby z tej grupy skłonności do ryzyka oraz częstotliwości ovetradingu, a także motywacji do prowadzenia działalności na rynkach. Prezentowanymi wynikami badań mogą posłużyć się brokerzy oraz domy maklerskie, celem lepszego zrozumienia ich klienta i dopasowania oferty do jego zróżnicowanych potrzeb.

Słowa kluczowe: investors; traders; financial markets; stock exchange; research results (inwestorzy; traderzy; rynki finansowe; giełda; wyniki badań)