Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dominika Szołtysik
Dominika Szołtysik Koło Naukowe „HR-owców”
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.10
JEL: M14

W artykule scharakteryzowano wolontariat pracowniczy jako narzędzie CSR, podkreślając jego rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedstawiono wybrane definicje wolontariatu pracowniczego i jego formy. Przeanalizowano dobre praktyki wolontariatu pracowniczego z lat 2016-2018 pod kątem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazano określone korzyści z jego stosowania w organizacjach. Ponadto opisano wyniki własnego badania empirycznego przeprowadzonego wśród wybranej grupy wolontariuszy, dotyczącego kompetencji rozwijanych w trakcie działalności wolontaryjnej. 

Słowa kluczowe: wolontariat pracowniczy; społeczna odpowiedzialność biznesu; zarządzanie zasobami ludzkimi

Dominika Szołtysik

Koło Naukowe „HR-owców”