Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.2.3
JEL: M3
Piotr Krowicki ORCID: 0000-0001-6891-2354 , e-mail: p.krowicki|wp.pl| |p.krowicki|wp.pl

Eventy w działalności marketingowej centrów handlowych

W artykule dokonano identyfikacji i kategoryzacji wydarzeń marketingowych (eventów) organizowanych w polskich centrach handlowych. W części teoretycznej opisano marketing wydarzeń (event marketing) centrów handlowych, natomiast w części empirycznej dokonano analizy wydarzeń centrów handlowych w Polsce. Artykuł został przygotowany na podstawie danych pochodzących z wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Źródła wtórne stanowi literatura przedmiotu oraz opracowania branżowe na temat działających w Polsce centrów handlowych. Źródła pierwotne zostały pozyskane w drodze badań własnych, przeprowadzonych na podstawie analizy oficjalnych profili na portalu społecznościowym Facebook 25 największych polskich centrów handlowych. Zamieszczone w artykule wyniki badań wskazują na dużą częstotliwość i różnorodność wydarzeń oraz znaczne różnice w liczbie organizowanych eventów między badanymi centrami.

Słowa kluczowe: centrum handlowe; wydarzenie marketingowe; marketing wydarzeń

Bibliografia

Bibliografia/References

Antosz, M. (2016). Shopping center as an entertainment and recreational center based on selected objects in Poland. Środowisko Mieszkaniowe, 16, 46–56.

Ara, H., Sarwar, N. i Zabeed, M. (2014). A hypothetical comparison between event marketing and conventional advertising. Journal of Business and Management, 15(6), 10–13. https: //doi. org/10.9790/487X-1561013

Bylok, F. (2012). Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów. Konsumpcja i Rozwój, 1, 48–60.

Cieślikowski, K. (2016). Event marketing. Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Drzazga, M. (2016). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 261, 86–99.

Gałkowski, M. i Antosz, P. (2018). Miejskie przestrzenie we władaniu prywatnym (hybrydowe przestrzenie publiczne) i ich funkcje w mieście. Przegląd Socjologiczny, 67(1), 119–138.

Gębarowski, M. (2007). Nowoczesne formy promocji, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Junqueira, L. D. M. i in. (2020). Marketing strategic planning: event as marketing strategy in a commercial center. Case study. Applied Tourism, 5(1), 16–26.

Kaczmarek, T. (2014). Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce. W: E. Klima (red.), Ludność, mieszkalnictwo, usługi — w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza (247–267). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.13

Kalinowska-Żeleźnik, A. (2009). Event marketing jako forma komunikacji marketingowej. W: G. Rosa i A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kasperska, E. (2010). Marketing eventowy w promocji kulturowych wartości regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 569, 347–358.

Knecht-Tarczewska, M. (2011). Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 175, 293–303.

Kowalik, K. (2018). „Dystrybucja emocji” jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com. Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations. Studia Medioznawcze, 3, 51–63. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.54

Kucharska, B., Kucia, M., Maciejewski, G., Malinowska, M. i Stolecka-Makowska, A. (2015). The retail trade in Europe — diagnosis and future perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Maciejewski, G. (2016). Preferencje konsumentów dotyczące wyboru miejsc zakupu towarów i usług konsumpcyjnych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (302), 7–17.

Maciejewski, G. (2017). Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (316), 136–146.

Maciejewski, G. (2018). Consumers' attitudes towards modern solutions in the retail trade. Economics and Business Review, 4(18), 69–85. https://doi.org/10.18559/ebr.2018.3.6

Makowski, G. (2003). Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Marczak, M. (2015). Eventy — jako produkty turystyki kulturowej na przykładzie miasta Kołobrzeg. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 19, 103–120.

Mikołajczyk, J. (2012). Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Mikołajczyk, J. (2016). Czynniki sukcesu centrów handlowych — wyniki badan empirycznych. W: M. Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Moskal-Słaniewska, B. (2013). Organizacja eventów w galeriach handlowych jako innowacyjny element inżynierii wartości i zarządzania relacjami z klientem. Prace Naukowe WWSZiP, 25(5), 259–273.

Piotrowski, P. (2013). Metody oceny skuteczności wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miejsca. Studia Ekonomiczne. Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, 147, 107–116.

Polska Rada Centrów Handlowych. (2020). Centra handlowe na zakręcie: wpływ Covid-19. https://prch.org.pl/pl/ (20.12.2020).

Prakash, L. i Sharma, R. (2010). Megamarketing an using integrated marketing communications: the success story of TMH. Business Strategy Series, 11(6), 371–382. https://www.emerald.com (9.01.2021). https://doi.org/10.1108/17515631011093070

Rettinger, R. i Bajgier-Kowalska, M. (2018). Eventy jako element różnicujący produkt turystyczny miast — studium przypadku Pistoi (Włochy). Przedsiębiorczość — Edukacja, 14, 270–281. https://doi.org/10.24917/20833296.14.20

Rochmińska, A. (2011). Centra handlowe — miejsca spędzania wolnego czasu przez Łodzian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socia-Oeconomica, 11, 207–217.

Rochmińska, A. (2013). Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne klientów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https: //doi. org/10.18778/7525-865-3

Rochmińska, A. (2017). Shopping Centers as Elements of the Functional and Spatial Structures of Cities. Location, Impact, Change Tendencies, Development Perspectives. Barometr Regionalny, 15(2), 55–65.

Rudawska, E. (2008). Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ryan, W. G. i in. (2020). Recognizing events 4.0: the digital maturity of events. International Journal and Festival Management, 11(1), 74–68. https://doi.org/10.1108/IJEFM-12-2019-0060

Rydel, M. (2004). Zintegrowana komunikacja marketingowa — nowe podejście — propozycja uporządkowania pojęć. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179, 351–359.

Scheinbaum, A. C. i in. (2012). Engaging the Consumer Through Event Marketing: Linking Attendees with the Sponsor. Community, and Brand. Journal of Advertising Research, 46(4), 420–434. https://doi.org/10.2501/S0021849906060430

Schindler, J. (2019). Kultura i gospodarka z perspektywy gospodarki doświadczeń. Prace Kulturoznawcze, 23(1), 75–93. https://doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.5

Siemieniako, D. (2017). Wykorzystanie wybranych cech regionu podlaskiego w strategii marketingowej centrów handlowych. W: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym. Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 41, 115–121.

Sun, L., Zhai, X. i Yang, H. (2020). Event marketing, movie costumers' willingness and box office revenue. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. https://www.emerald.com (9.01.2021).

Szymańska, A. I. i Płaziak, M. (2017). Consumer preferences and behaviour in shopping malls in Poland with the particular reference to Krakow. Urban Development Issues, 55, 33–43. https://doi.org/10.24917/20833296.14.14

Szymańska, A. I. i Płaziak, M. (2018). Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych. Przedsiębiorczość — Edukacja, (14), 188–204. https: //doi. org/10.2478/udi-2018-0003

Szymczyk, J. (2019). Event marketing jako narzędzie promocji wydarzeń kulturalnych i biznesowych na przykładzie Katowic. W: B. Reformat, A. Kwiecień i A. Nocoń (red.), Biznes w kulturze — kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Šidler, P. (2003). Event marketing. Jakv yuzit emoce v marketingove kumunikace? Praga: Grada.

Wanagos, M. (2010). Event marketing w aktywizacji obszarów turystycznych. Oeconomia, 9(4), 577–584.

Watson, S. (2016). What is Happening to Commercial Malls: Evaluating Contradicting Opinions, 1–13. https://scholarsarchive.library.albany.edu (11.01.2021).

Wood, E. (2008). Event marketing: measuring an experience? https://www.researchgate.net (20.12.2020).

Zduniak, A. (2015). Przyczyny popularności religijnych eventów w perspektywie teorii potrzeb ludzkich Abrahama Maslowa. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 3, 251–267.

Zduniak, A. (2019). Event jako ponowoczesna forma uczestnictwa w życiu społecznym. Roczniki Nauk Społecznych, 2(38), 207–234.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę