Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Jacek Miroński
ORCID: 0000-0003-0803-0768

Prof. dr hab. Jacek Miroński

Profesor w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA, m.in. w SGH, University of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA).

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.2.1
JEL: M10, L20

Artykuł dotyczy treningu akceptacji i zaangażowania (ACT, Acceptance and Commitment Training), który może znaleźć zastosowanie jako metoda wsparcia emocjonalnego pracowników, szczególnie w obliczu następstw pandemii COVID-19. Omówiono wyniki badań na temat wpływu pandemii COVID-19 na dobrostan pracowników. Następnie zostało opisanych sześć elementów treningu akceptacji i zaangażowania, które pomagają rozwijać elastyczność psychologiczną: defuzja poznawcza, akceptacja, kontakt z chwilą obecną, wartości, zaangażowane działanie, „ja” jako kontekst. Koncepcja ACT została również porównana z pojęciem inteligencji emocjonalnej. Na koniec przedstawiono korzyści ze stosowania treningu akceptacji i zaangażowania w miejscu pracy, potwierdzone badaniami i eksperymentami.

Słowa kluczowe: elastyczność psychologiczna; trening akceptacji i zaangażowania; ACT; COVID-19; inteligencja emocjonalna
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.8.1
JEL: M10, L20

Artykuł dotyczy powszechnie znanych i szeroko wykorzystywanych w nauczaniu zarządzania koncepcji, które albo nie wytrzymały weryfikacji naukowej, albo są mocno dyskusyjne bądź źle rozumiane i interpretowane. Trzy z nich, dotyczące kluczowych obszarów zarządzania, a mianowicie komunikacji, motywacji i zarządzania międzykulturowego, zostały poddane krytycznej ocenie. Obejmuje ona formułę 7-38-55 A. Mehrabiana, teorię hierarchii potrzeb A. Maslowa oraz koncepcję wymiarów kultury G. Hofstede. W artykule przedstawiono kulisy powstania wspomnianych koncepcji oraz ich ograniczenia, zawarte w nich błędy lub związane z nimi nieścisłości. W przypadku każdej z poddanych krytycznej analizie koncepcji zaproponowane zostały alternatywne propozycje.

Słowa kluczowe: kanały komunikacji; motywacja; hierarchia potrzeb; wymiary kultury