Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Józef Sala
Prof. dr hab. Józef Sala
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzania UE w Krakowie. Prowadzi wykłady z zakresu hotelarstwa, ekonomiki i organizacji gastronomii oraz marketingu. Jego wieloletnie zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce roli gastronomii na rynku dóbr żywnościowych i turystycznym. Jest autorem licznych artykułów i monografii publikowanych w Polsce i poza granicą.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.1.1
JEL: Z3, Z33

Na współczesnym rynku hotelarskim szybko rośnie rola hoteli luksusowych. Jest to wynikiem wzrostu liczby konsumentów zamożnych, dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej, gwałtownego wzrostu znaczenia transportu lotniczego w turystyce. W wielu krajach jest to sektor o dużym potencjale rynkowym. Szybki rozwój tego sektora sprawia, że firmy zarządzające hotelami luksusowymi stosują strategię segmentacji. W Polsce wzrasta liczba osób zamożnych, którą szacuje się na przeszło 1,2 miliona. W konsekwencji powstają korzystne warunki dla rozwoju sektora hoteli luksusowych. Sektor ten jest w naszym kraju rozwinięty w stopniu niezadowalającym. Tym- czasem hotele luksusowe są liderami w zakresie wprowadzania innowacji i nawet w czasach stagnacji ekonomicznej ich usługi uważane są za bardziej odporne na wahania koniunktury. W artykule przedstawiono istotę i cechy hoteli luksusowych, ich rolę i paradygmaty rozwoju na światowym rynku hotelarskim. Opracowanie prezentuje obecny stan rozwoju hoteli luksusowych Polsce, ich przestrzenne rozmieszczenie oraz nakreśla perspektywy dalszego rozwoju.

Słowa kluczowe: hotele luksusowe; dobra luksusowe; korporacje hotelowe; zachowanie konsumentów; rynek hoteli luksusowych w Polsce

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzania UE w Krakowie. Prowadzi wykłady z zakresu hotelarstwa, ekonomiki i organizacji gastronomii oraz marketingu. Jego wieloletnie zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce roli gastronomii na rynku dóbr żywnościowych i turystycznym. Jest autorem licznych artykułów i monografii publikowanych w Polsce i poza granicą. Pod jego kierunkiem w ostatnich latach wykonano kilka projektów badawczych z zakresu turystyki biznesowej, bazy turystycznej, turystyki religijnej oraz determinant zachowań konsumentów na rynku turystycznym. Autor i współautor wielu publikacji, m.in Marketing w gastronomii (PWE, 2011).