Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Hotele luksusowe — istota, rola i paradygmaty rozwoju na rynku turystycznym

Na współczesnym rynku hotelarskim szybko rośnie rola hoteli luksusowych. Jest to wynikiem wzrostu liczby kon- sumentów zamożnych, dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej, gwałtownego wzrostu znaczenia transportu lotniczego w turystyce. W wielu krajach jest to sektor o dużym potencjale rynkowym. Szybki rozwój tego sekto- ra sprawia, że firmy zarządzające hotelami luksusowymi stosują strategię segmentacji. W Polsce wzrasta liczba osób zamożnych, którą szacuje się na przeszło 1,2 milio- na. W konsekwencji powstają korzystne warunki dla roz- woju sektora hoteli luksusowych. Sektor ten jest w na- szym kraju rozwinięty w stopniu niezadowalającym. Tym- czasem hotele luksusowe są liderami w zakresie wprowa- dzania innowacji i nawet w czasach stagnacji ekonomicz- nej ich usługi uważane są za bardziej odporne na wahania koniunktury. W artykule przedstawiono istotę i cechy ho- teli luksusowych, ich rolę i paradygmaty rozwoju na świa- towym rynku hotelarskim. Opracowanie prezentuje obec- ny stan rozwoju hoteli luksusowych Polsce, ich prze- strzenne rozmieszczenie oraz nakreśla perspektywy dalszego rozwoju.


 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: hotele luksusowe; dobra luksusowe; korporacje hotelowe; zachowanie konsumentów; rynek hoteli luksusowych w Polsce

Bibliografia

Bibliografia/References

Ahn, Y. H. i Pearce, A. R. (2013). Green Luxury: A case study of two green hotels. Journal of Green Building, 8(1). https://doi.org/10.3992/jgb.8.1.90

Barrows, C. W. i Powers, T. (2009). Management in the Hospitality Industry. Hoboken: John Wiley & Sons.

Błądek, Z. (red). (2013). Nowoczesne hotelarstwo. Od projektowania do wyposażenia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Adam”.

Bochańczyk-Kupka, D. (2014). Luksus i dobra luksusowe. Studia Ekonomiczne, (176). Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Chu, Y. (2014). A review of studies on luxury hotels over the past two decades. Iowa: Iowa State University.

D’Arpizio, C., Levato, F., Kamel, M. -A. i de Montgolfier, J. (2017). Luxury goods worldwide. Market study, Fall-Winter 2017. Bain & Company.

Digital Luxoury Group. (2018). The Word Luxury Index. Hotels. Lusanne: Digital Luxoury Group.

Dryl, W. (2012). Strategie marketingowe dóbr luksusowych. Zarządzanie i Finanse, (10).

Górna, J. (2009). Czynniki rozwoju rynku usług uzdrowiskowych w Polsce. W: M. Boruszczak (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

Heine, K. (2012). Concept of Luxury Brands. Berlin: Technische Universität Berlin.

Henschel, K. (2008). Hotelmanagement. Mûnchen-Wien: Oldenburg Vrlag.

Hotelarz (2017). Raport z rynku HORECA. Katalog dostawców. Hotelarz.

Hotelarz (2018). Raport z rynku HORECA. Katalog dostawców. Hotelarz.

Kasztalska, A. (2017). The Economic Theory of Luxury Goods. International Management of Innovations, (2).

Kopaliński, W. (1994). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kotler, P., Bowen, J. T. i Makens, J. C. (2006). Marketing for Hospitality and Tourism. Upper Saddle River: Pearson Education, Prentice Hall.

Kozielski, R. (2018). Wybrane teorie ekonomiczne a zachowania digital w świetle teorii behawioralnej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(6). https://doi.org/10.18559/soep.2018.6.7

KPMG. (2015). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe. KPMG.

KPMG. (2018). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Warszawa: KPMG.

Lawson, F. (2007). Hotels & Resorts: Planning, Design & Refurbishment. Oxford: Elsevier. Lee, G. (2002). Spa & Wellness in Europa. Mûnchen: Christian Verlag,.

Lee, T. (2013). Top 10 Trends of the Next Generation of Travel: The Millennials. HVS. Pozyskano z: https://www.hvs.com/article/6297-Top-10-Trends-o-f-the-Next-Generation-of-Travel-The-Millennials

Levato C. F., Kamel, F. i de Montgolfier, M. J. (2017). Luxury goods worldwide. Market Study, (Fall-Winter), Bain & Company.

Lund-Durlacher, D. (2011). The Lobby as a Living Room: What Interior Design Innovations and Products do Luxury Hotels Implement to Attract Guests to their Lobby? Modul Vienna University.

Mika, B. (2017). Teoria krytyczna Thorsteina Veblena. Nowa Krytyka, 38. https://doi.org/10.18276/nk.2017.38-06

Mill, R. C. (2007). Restaurant Management. Customers, Operations and Employee. Upper Saddle River: Pearson, Prentice Hall. Mill, R. C. (2008). Resorts. Management and Operations. Hoboken: John Wiley & Sons.

Mundy, J. (2008). Wide open spaces. Hotelier, 20(6), 44–46.

Radjenović, M. (2014). Development Model of the Fine Dining Restaurant, Tourism and Hospitality Industry. Congress Proceedings. Rapacz, A. (red). (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne. Warszawa: Difin.

Szubert-Zarzeczny, U. (2002). Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania. Świat Hoteli. (2017). Rynek hotelarski w Polsce. Raport 2017. Świat Hoteli (wydanie specjalne).

The European Consumer Centres Network. (2009). Classification of hotel establishments within the EU. Nicossa: The European Consumer Centres Network.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2018). Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w roku 2017. Raport końcowy. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. https://doi.org/10.15576/gll/2014.1.796

Walker, J. (2006). Introduction to Hospitality. Upper Sadle River: Pearson Prentice Hall.

Walker, J. i Walker, J. (2014). Introduction to Hospitality Management. Edinburgh: Pearson Education.

WTO. (2018). Annual Report 2017. Madrid: Word Tourism Organization.

Wyszkowska, I. i Awedyk, M. (2014). Hotele butikowe w zaadaptowanych zabytkowych kamienicach poznańskich jako atrakcja turystyczna. Turystyka i Rekreacja, (11).

Zioło, Z. (2012). Rola przedsiębiorczości w edukacji. Warszawa–Kraków: Nowa Era.

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę