Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Krzysztof Zowada
ORCID: 0000-0002-5848-0583

Adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek Decision Sciences Institute, absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. Trener i konsultant podmiotów gospodarczych. Swoje kilkuletnie doświadczenie praktyczne zdobywał w logistyce sieci handlowych. Od ponad 10 lat przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest ochrona środowiska w logistyce. Autor kilkunastu artykułów dotyczących zielonej logistyki (ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP). Kierownik projektów badawczych poświęconych: zielonej logistce, zrównoważonej logistyce, zrównoważonym łańcuchom dostaw oraz uwarunkowaniom rozwoju niskoemisyjnej i zeroemisyjnej logistyki w łańcuchach dostaw. Wyniki swoich badań prezentował na konferencjach we Francji (2023), Stanach Zjednoczonych (2022), Włoszech (2020). W ramach dydaktyki prowadzi autorski przedmiot: Zrównoważone łańcuchy dostaw.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.4.3
JEL: Q52, M21

Postulat ograniczenia emisji CO2 przy zachowaniu efektywności ekonomicznej wpisuje się w uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw także w obszarze logistyki. W przypadku największych podmiotów proces transformacji w kierunku niskoemisyjnych rozwiązań wydaje się być łatwiejszy, głównie ze względu na posiadane zasoby. Zielona transformacja dla mniejszych przedsiębiorstw może okazać się o wiele trudniejsza, co niewątpliwie jest konsekwencją specyficznych cech tych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest rozpoznanie uwarunkowań rozwoju niskoemisyjnej logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz identyfikacja ewentualnych zmian, które nastąpiły w tym zakresie w okresie postpandemicznym. Podstawą artykułu są badania empiryczne przeprowadzone w grupie 200 małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2021 i 2023.

Słowa kluczowe: niskoemisyjna logistyka; emisja CO2; małe i średnie przedsiębiorstwo
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.14
JEL: M21

Rosnące potrzeby związane z ochroną środowiska naturalnego stały się główną przesłanką modyfikacji rynkowej oferty usługodawców logistycznych w kierunku rozwiązań nie tylko ekonomicznie efektywnych, ale także odpowiedzialnych za środowisko naturalne. W artykule rozpoznano uwarunkowania rozwoju zielonych praktyk logistycznych na polskim rynku TSL w kontekście ekologicznych i ekonomicznych efektów uzyskiwanych z tytułu wdrożenia tych praktyk do działalności przedsiębiorstw. Założony cel osiągnięto poprzez egzemplifikację praktycznych rozwiązań stosowanych na rynku TSL w Polsce oraz badania empiryczne przeprowadzone w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: zielone praktyki logistyczne; zielona logistyka; rynek TSL