Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Marta Wiącek
ORCID: 0000-0002-1857-3080
Mgr Marta Wiącek Menadżer Finansowy, Executive MBA zdobyty w Polskiej Akademii Nauk w zakresie specjalizacji zarządzanie zmianą. Obecnie w trakcie pisania doktoratu na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach w zakresie problematyki i implementacji zmian w przedsiębiorstwach. Autorka publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Posiada ponad 15-letnie
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.1
JEL: L14, L66, M11, O33

Interesariusze a zmiany technologiczne — teoria i praktyka

The aim of the article is to identify possible consequences for technological changes resulting from the company's cooperation with its stakeholders. An additional goal is the systematization of knowledge about relations with stakeholders and technological changes. Business practice confirms that there are real relationships between stakeholder relationship management and technological change. Proper relationship management contributes to the creation of tangible benefits for the company, increases the propensity of the organization to technological changes and innovations. The example of the bottling industry was used in the conclusion.

Celem artykułu jest identyfikacja możliwych skutków dla zmian technologicznych wynikających ze współpracy przedsiębiorstwa z jego interesariuszami. Dodatkowym celem jest systematyzacja wiedzy na temat relacji z interesariuszami oraz zmian technologicznych. Praktyka biznesowa potwierdza, że istnieją rzeczywiste związki między zarządzaniem relacjami z interesariuszami i zmianami technologicznymi. Właściwe zarządzanie relacjami przyczynia się do stworzenia wymiernych korzyści dla firmy, zwiększa skłonność organizacji do zmian technologicznych i innowacji. We wnioskowaniu posłużono się przykładem branży rozlewniczej.

Słowa kluczowe: stakeholder conception; relations; technological changes; bottling industries (koncepcja interesariuszy; relacje; zmiany technologiczne; branża rozlewnicza)

Mgr Marta Wiącek

Menadżer Finansowy, Executive MBA zdobyty w Polskiej Akademii Nauk w zakresie specjalizacji zarządzanie zmianą. Obecnie w trakcie pisania doktoratu na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach w zakresie problematyki i implementacji zmian w przedsiębiorstwach. Autorka publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami, controllingu i szeroko pojętej analityki i kontroli finansowej zdobywane w ogólnopolskich i międzynarodowych firmach produkcyjno-usługowych; doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych, transakcjach typu MA, wprowadzaniu spółek na GPW; biegłość w zakresie optymalizacji kosztów działalności, budżetowania, zarządzania przepływami finansowymi, sprawozdawczości statutowej, zarządczej (w tym zgodnej z MSR), popartą gruntowną wiedzą zdobytą w trakcie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej.