Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.1
JEL: L14, L66, M11, O33

Stakeholders versus technological changes — theory and practice

Interesariusze a zmiany technologiczne — teoria i praktyka

The aim of the article is to identify possible consequences for technological changes resulting from the company's cooperation with its stakeholders. An additional goal is the systematization of knowledge about relations with stakeholders and technological changes. Business practice confirms that there are real relationships between stakeholder relationship management and technological change. Proper relationship management contributes to the creation of tangible benefits for the company, increases the propensity of the organization to technological changes and innovations. The example of the bottling industry was used in the conclusion.

Celem artykułu jest identyfikacja możliwych skutków dla zmian technologicznych wynikających ze współpracy przedsiębiorstwa z jego interesariuszami. Dodatkowym celem jest systematyzacja wiedzy na temat relacji z interesariuszami oraz zmian technologicznych. Praktyka biznesowa potwierdza, że istnieją rzeczywiste związki między zarządzaniem relacjami z interesariuszami i zmianami technologicznymi. Właściwe zarządzanie relacjami przyczynia się do stworzenia wymiernych korzyści dla firmy, zwiększa skłonność organizacji do zmian technologicznych i innowacji. We wnioskowaniu posłużono się przykładem branży rozlewniczej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: stakeholder conception; relations; technological changes; bottling industries (koncepcja interesariuszy; relacje; zmiany technologiczne; branża rozlewnicza)

Bibliografia

References/Bibliografia

Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B., & Lehtimäki, T. (2014). Networks for the Commercialization of Innovations: A Review of how Divergent Network Actors Contribute. Industrial Marketing Management, (3). https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.12.005

Akinade, O. O. (et al). (2018). Designing out construction waste using BIM technology: Stakeholders' expectations for industry deployment. Journal of Clean Production, 180. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.022

Bednarowska, Z. (2015). Desk research — wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badańmarketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, (7).

Benna, S., Abratta, R., & O'Leary, B. (2016). Defining and identifying stakeholders: Views from management and stakeholders. South African Journal of Business and Management, 47(2), 1–11. https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55

Borge, L., & Brorning, S. (2020). What affects technology transfer in emerging knowledge areas? A multi-stakeholder concept mapping study in the bioeconomy. The Journal of Technology Transfer, 45. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9702-4

Caliskan, H. K. (2015). Technological Change and Economic Growth. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 195, 649–654. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.174

Ciepela, M. (2014). Wpływ interesariuszy na zarządzanie przedsiębiorstwem. Rynek — Społeczeństwo — Kultura, (3).

Civera, C., & Freeman, R.E. (2019). Stakeholder Relationships and Responsibilities: A New Perspective. Symphonya, Emerging Issues in Management (symphonya.unicusano.it), 1, 40–58. https://doi.org/10.4468/2019.1.04civera.freeman

Cohen, S., Dori, D., & de Haan, U. (2010). Software System Development Life Cycle Model for Improved Stakeholders' Communication and Collaboration. International Journal of Computers, Communications & Control, V(1). https://doi.org/10.15837/ijccc.2010.1.2462

CSO/GUS. (2007). Nauka i technika w 2006 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

CSO/GUS (2018). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Czakon, W. (2017). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Danielak, W. (2018). Zarządzanie relacjami z interesariuszami w środowisku projektowym. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Quarterly Journal, 24(1), 47–60.

Dewick, P., & Miozzo, M. (2004) Networks and Innovation: Sustainable Technologies in Scottish Social Housing. R&D Management, (3). https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2004.00342.x

Donaldson, T., & Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, 20(1). https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992

Downar, W., & Niedzielski, P. (2006). Zarządzanie interesariuszami jako instrument wspomagający realizację projektów gospodarczych w transporcie. In Współczesne zjawiska i procesy w transporcie. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Freeman, R. E., & Moutchnik, A. (2013). Stakeholder management and CSR: questions and answers. In Umwelt Wirtschafts Forum. Springer Verlag, 21(1). https://doi.org/10.1007/s00550-013-0266-3

Harrison, J. S., Freeman, R. E., & Sa de Abreau, M. (2015). Stakeholder Theory As an Ethical Approach to Effective Management: applying the theory to multiple contexts. Review of Business Management, 17(55). https://doi.org/10.7819/rbgn.v17i55.2647

https://nettg.pl/news/169955/polska-gospodarka-niezle-sobie-radzi-z-pandemia (29.08.2020).

https://www.pb.pl/bujak-polska-gospodarka-znosi-relatywnie-dobrze-kryzys-wywolany-pandemia-999402 (29.08.2020).

Kim, Y., & Lui, S. (2015). The impacts of external network and business group on innovation: Do the types of innovation matter? Journal of Business Research, (9). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.006

Klimas, P. (2014) Sieci innowacji. Implikacja bliskości organizacyjne. EU Publishing House in Katowice.

Kodama, M. (2007). Innovation and Knowledge Creation Through Leadership-based Strategic Community: Case Study on High-tech Company in Japan. Technovation, (3). https://doi.org/10.1016/j.technovation.2005.08.007

Luecke, R. (2005). Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Czarnów: MT Biznes.

Mairandez, E. W., Raposo, M., & Albez, H. (2011). Stakeholder theory: Issues to resolve. Management Decission, 49(2). https://doi.org/10.1108/00251741111109133

OECD. (2002). Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Frascati Manual. Paris.

OECD. (2005). Oslo Manual. Paris.

OECD. (2018). Oslo Manual. Paris.

Panteli N., & Sockalingam, S. (2005). Trust and Conflict Within Virtual Inter-organizational Alliances: A Framework for Facilitating Knowledge Sharing, Journal Decision Support Systems, 39(4). https://doi.org/10.1016/j.dss.2004.03.003

Parmar, B. et al. (2010). Stakeholder Theory: The State of the Art. The Academy of Management Annals, (4). https://doi.org/10.5465/19416520.2010.495581

Peek, S. T. M. et al. (2016). What it Takes to Successfully Implement Technology for Aging in Place: Focus Groups With Stakeholders. Journal of Medical Internet Research, 18. https://doi.org/10.2196/jmir.5253

Penc, J. (2003). Strategiczny system zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Penc, J. (2007). Innowacje i zmiany w firmie: transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Pichlak, M. (2014). Wpływ otoczenia na generowanie i przyjmowanie innowacji w organizacjach. Przegląd Organizacji, 892(5), 7–12. www.przegladorganizacji.pl. https://doi.org/10.33141/po.2014.05.01

Piwoni-Krzeszowska, E., (2013). Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. https://doi.org/10.15611/noz.2014.1.05

Preble, J. F. (2005). Toward a Comprehensive Model of Stakeholder Management. Business and Society Review, 110(4). https://doi.org/10.1111/j.0045-3609.2005.00023.x

Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu, (10).

Rodriguez, M. A., & Ricar, J. E. (2002). Towards the sustainable business. Revista de Antiquos Alumnos. IESE Universidad Navarra, (86), 30–32.

Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 913(2). https://doi.org/10.33141/po.2016.02.05

Rzepka, A., & Olak, A. (2017). Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(4), Part I, 61–71.

Sankowska, A. (2009). Organizacja wirtualna: koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Smolarek, M. (2010). Znaczenie zmian innowacyjnych w kontekście strategii małych i średnich przedsiębiorstw. In P. Niedzielski, J. Guliński, & K. B. Matusiak (Eds.), Kreatywność — Innowacje — Przedsiębiorczość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (579).

Sopińska, A., & Jakubowska, W. (2013). Zasoby a konkurencyjność i wyniki przedsiębiorstwa — przegląd wybranych badań. In R. Bartkowiak, & P. Wachowiak (Eds.), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Tidd, J., & Bessant, J. (2013). Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Walecka, A., & Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Organizacja w procesach zmian — w drodze do elastyczności i innowacyjności. In A. Adamik (Ed.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wolters Kluwer Business. https://doi.org/10.15611/pn.2014.340.55

Wiatrak, A. P. (2020). Więzi międzyorganizacyjne. Problemy Zarządzania. http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/wiezi-miedzyorganizacyjne (21.08.2020).

Wiącek, M. (2020). Implementation of innovative changes in Polish enterprises outline of perspectives, review of research. International Journal of Business Management and Economic Review, 3(1), 78–96. https://doi.org/10.35409/IJBMER.2020.3140

Wiącek, M. (2020) Zmiany techniczno-technologiczne na tle specyfiki zjawiska zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach. In R. Knosala (Ed.), Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 2 (p. 443–455). Warszawa: PWE.

Wójcik-Karpacz, A. (2018). Implikacje praktyczne teorii interesariuszy: czego mniejsze firmy mogą się nauczyć od większych względem interesariuszy wewnętrznych? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (348).

Ya, S., & Rui, T. (2006). The Influence of Stakeholders on Technology Innovation: A Case Study from China, Conference: Management of Innovation and Technology, 2006. IEEE International Conference, 1. https://doi.org/10.1109/ICMIT.2006.262171

Zając, Cz. (2006). Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zarębska, A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.

Zeithaml, V. (1988). Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52, 2–22. https://doi.org/10.1177/002224298805200302

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę