Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 03/2011

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
Marketing i Rynek 2/2011
 
Streszczenia
 
Tomasz J. Dąbrowski
Cause-related marketing w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw sprawiają, że w coraz większym stopniu elementem oferty marketingowej staje się samo przedsiębiorstwo. Jego tożsamość, wartości, jakie uosabia, cechy, z jakimi jest kojarzone, stanowią obok wytwarzanych i sprzedawanych produktów i usług czynnik silniej niż kiedyś wpływający na decyzje zakupowe klientów. Klienci zwracają większą uwagę na zachowania przedsiębiorstw i w przypadku porównywalnych warunków oferty wybierają produkty firm bardziej odpowiedzialnych społecznie. W tej sytuacji polityka CSR i sposób jej komunikowania odgrywają istotną rolę w umacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Wymóg efektywności sprawia, że w przyszłości przedsiębiorstwa w jeszcze większym stopniu niż obecnie będą integrowały obszar działań z zakresu CSR ze sferą działań biznesowych. Oznacza to konieczność wypracowania narzędzi, które pozwolą na łączenie osiągania założonych celów na obu tych polach. Jednym z takich narzędzi może być cause-related marketing. W artykule przedstawiono możliwości jego wykorzystania w polityce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz w komunikowaniu tej polityki otoczeniu.
 
Cause-related marketing as a tool for creating and communicating CSR policy
Corporate social responsibility has positive effects on consumer behavior and corporate reputation. It is a good reason why marketers should be interested in this part of corporate activity. The article shows how useful cause-related marketing may be as a component of CSR policy and as a tool for communicating this policy.
 
Iwona Skowronek
Atmosferyka w kształtowaniu prowizerunkowych postaw klientów
Współcześnie konsumenci mają tendencję do wydawania pospiesznych ocen, formułowania opinii na podstawie pierwszego wrażenia. Atmosfera i otoczenie materialne usługi czy miejsca zakupu podlegają heurystycznym regułom przetwarzania informacji, w efekcie których kształtowanie są postawy i opinie klienta. Postawy te są ważnym komponentem wizerunku firmy w umyśle nabywcy oraz wpływają na reakcje behawioralne – decyzje zakupowe, rekomendacje, pozytywne word of mouth. Artykuł wskazuje, że atmosferyka oferty kształtuje prowizerunkowe postawy klientów i stanowi ważny element strategii wizerunkowej przedsiębiorstwa.
 
Atmospherics in shaping favorable image attitudes among customers
Today, consumers tend to adopt hasty assessments and formulate opinions based on first impressions. The atmosphere and physical environment of services/place of purchase are subject to heuristic rules of information processing, resulting in the formation of attitudes and opinions of the customer. These attitudes are an important component of the company image in the mind of the buyer and influence his behavioral responses – shopping decisions, recommendations and positive word of mouth. The article suggests that the atmospherics of an offer shapes favorable image attitudes among customers and provides an important element of the company image strategy.
 
Ryszard Żabiński
Spowolnienie gospodarcze na rynku medialnym
W artykule zostały opisane zmiany na rynku medialnym w Polsce podczas spowolnienia gospodarczego w 2009 r. Kryzys gospodarczy nie pozostał bez wpływu na rynek reklamowy, choć sytuacja poszczególnych segmentów była zróżnicowana. W najgorszej sytuacji znalazł się segment prasy drukowanej, a zwłaszcza dzienników. Skutki spowolnienia gospodarczego w najmniejszym stopniu odczuł segment internetowy. Jeśli chodzi o nośniki reklamowe niebędące mediami, to w wypadku reklamy zewnętrznej odnotowano spadek wpływów porównywalny ze spadkami dzienników. Natomiast w wypadku reklamy kinowej odnotowano wzrost wpływów o 5,8%, przy czym jej znaczenie na rynku reklamy było najmniejsze.
 
Economic slowing down on the media market
The article describes changes, which took place on the media market in Poland during economic slowing down in 2009. Worsening economic situation caused the contraction of advertising market. It influenced sharpening of competition for advertising takings between segments of media market. Substantial changes also appeared in marketing strategies managing media. Publishers in the most significant way since Internet popularization in Poland increased their presence on the web by creating new, developing and canvassing portals or web sites.
 
Marketing w praktyce
 
Szymon Tarant, Ewelina Michałowska
Koncepcja kompleksowych działań promocyjnych ukierunkowanych na studentów
W artykule została poruszona kwestia sposobów dotarcia do rynku studentów, który obejmuje w Polsce prawie 2 miliony osób. Tak duży rynek wymaga specyficznego podejścia w działaniach promocyjnych. W związku z tym przeprowadzono badania dotyczące form i narzędzi promocji skierowanych do studentów. Zbadano, jakie działania promocyjne są najlepiej postrzegane przez studentów jako konsumentów i które skutecznie zachęcają ich do dokonywania zakupu. Na podstawie przeglądu literatury i badań powstała koncepcja możliwości prowadzenia kompletnych działań promocyjnych skierowanych do studentów.
 
Conception of comprehensive promotion actions addressed to students
The article describes the methods to reach the student market, which consists of almost 2 million people in Poland. Such a large market requires special attitude in promotion actions. Therefore some research have been done concerning promotion forms and methods addressed to students. The research was carried during October and November 2009 and took form of on-line questionnaire. The questionnaire itself asked students - as consumers- what kind of promotion actions they regard as best and which of them successfully encourage students to purchase. Based on the overview of literature and other research emerged a conception of possibilities in conducting comprehensive promotion actions addressed to students.
 
Realia rynku
 
Adam Rudzewicz, Justyna Kaczorek
Jakość obsługi klienta w otwartych funduszach emerytalnych
Praca przedstawia analizę jakości usług w otwartych funduszach emerytalnych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonego badania można zauważyć, iż klienci funduszy emerytalnych relatywnie nisko oceniają czynniki jakości usługi. Luki jakości są na stosunkowo wysokim poziomie. Należy również przyznać, że klienci są mało skłonni do poszukiwań lepszych, bardziej profesjonalnych usługodawców.
 
Quality of service in open pension funds
The article presents an analysis of service quality in open pension funds in Poland. Based on the study can be noted that pension fund clients assess the relatively low quality of service factors. Gaps in quality are at a relatively high level. It should also be acknowledged that customers are less inclined to search for better, more professional service providers
 
Sławomir Gawroński
Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzne public relations w jednostkach samorządu terytorialnego
Wśród licznych sfer życia społecznego, w których wykorzystywany jest marketingowy sposób zarządzania znajdują się jednostki samorządu terytorialnego. Ich oddziaływania w tym zakresie określamy mianem marketingu miejsc, terytorialnego, komunalnego lub marketingu regionów. Jedną z funkcji realizowanych w ramach koncepcji marketingu terytorialnego jest zarządzanie komunikacją wewnętrzną i realizacja oddziaływań określanych mianem internal relations. Niniejszy artykuł syntetycznie prezentuje wyniki badań dotyczących skali i sposobu wykorzystywania komunikacji wewnętrznej i wewnętrznego PR w marketingu wewnętrznym i praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 
Internal Public Relations and Internal Communication in local government units. Results of empirical research
There are numerous public institutions, where marketing tools specific for business are used in management. Local government units are among them. Their activity in this sphere of management is called (in Polish language): place marketing, territorial marketing, municipal marketing or region marketing. One of concepts realized within territorial marketing is internal communication management, combined with influencing on organization by the concept of internal relations. This article synthetically presents the essential issues of both mentioned tools, as well as it refers to the results of empirical research, done by author among local government units in Poland. Results concern in particular the scale and manners of taking advantage of internal relations and internal PR by local governments.
 
Z czasopism zagranicznych
 
Jarosław Sawicki
Powiązanie strategii nabywców i dostawców przemysłowych w kontekście międzynarodowym
 
Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem artykułu Combining Industrial Buyer and Seller Strategies for International Supply and Marketing, którego autorami są Svante Andersson i Per Servais. Artykuł ten opublikowano w 2010 r. w czasopiśmie „European Business Review”.
 
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł