Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 05/2014

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
52.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 05/2014

Rok XXI nr 5 (maj) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku – czynniki i procesy kształtowania (cz. 2)
Andrzej Szromnik, Elżbieta Wolanin-Jarosz

 

W pracy przeprowadzono pogłębione studia teoretyczno-koncepcyjne zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego. Rozróżniono różne obszary przejawów postaw etnocentrycznych ze szczególnym uwzględnieniem etnocentryzmu społecznego, gospodarczego, handlowego oraz konsumenckiego. Przedstawiono mechanizm kształtowania etnocentryzmu konsumenckiego oparty na dwóch siłach napędowych — sile innowacji oraz sile tradycji. Autorzy wprowadzili pojęcie ksenocentryzmu konsumenckiego, będącego wyrazem preferowania w zakupach i konsumpcji produktów (marek) zagranicznych. Efektem rozpatrywania etnocentryzmu konsumenckiego w układzie zmian jego poziomu nasilenia jest rozróżnienie kilku przedziałów (ultraetnocentryzm, silny etnocentryzm, średni i umiarkowany), które odniesiono do skali punktowej w metodzie CETSCALE. Zaproponowano także rozbudowany system identyfikatorów produktów krajowych i produktów zagranicznych. W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji wyboru produktu o zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym. Odwzorowaniem całego procesu jest 8-stopniowy model — algorytm przemiany stanu „nieświadomości kraju pochodzenia produktu” w ostateczną, świadomą decyzję zakupu produktu. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie determinant wyboru produktu według jego miejsca pochodzenia, które to czynniki podzielono na kilka grup, w tym czynniki stymulujące wybór produktów krajowych (jako przejaw postaw etnocentrycznych konsumenta) oraz czynniki destymulujące takie decyzje. W zakończeniu rozważań scharakteryzowano wpływ etnocentryzmu/ksenocentryzmu konsumenckiego na marketingowe strategie przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, produkty krajowe, produkty zagraniczne, decyzje konsumentów, proces zakupu, efekt kraju pochodzenia.

 

Consumer ethnocentrism on the globalised market — factors and processes of forming (part 2)

 

The paper analyses the conceptual background of consumer ethnocentrism phenomenon. The authors identify distinct areas in which ethnocentrism can be recognized: social, economic, commercial and consumer. Also the mechanism of ethnocentric tendencies formation is explained with special focus on innovation and tradition. The authors introduce the notion of xenocentrism being the preference toward the imported foreign made products. The paper identifies the divergent levels of ethnocentrism (ultraethnocentrism, strong, moderate and weak) which is reflected in scores obtained on CETSCALE. The paper also suggests the system for consumer identification of foreign vs domestic products. It concentrates on consumer decision making process with regard product origin. The Authors have identified a sequential 8-stage process of consumer transformation from unawareness to fully informed stage of product origin. Special emphasis is put on identification of determinants of consumer choice in terms of geographical origin of the product. The identified determinants are clustered into groups according to their positive and negative influence on consumer decision making process with regard to product origin. Also, the authors attempt answering the question of influence of the above findings on marketing strategies.

 

Keywords: consumer ethnocentrism, domestic vs imported products, consumer decision making process, country of origin effect.

 

Demarketing miejsc – koncepcja, narzędzia i obszary zastosowania
Grażyna Koniorczyk, Joanna Wiechoczek

 

Celem artykułu było przedstawienie koncepcji demarketingu, jego rodzajów i narzędzi oraz obszarów zastosowania, odnosząc się szerzej do specyfiki demarketingu miejsc. W przypadku niektórych miejsc — szczególnie z list światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego — zagrożonych nieodwracalną dewastacją, prowadzącą do utraty cennych walorów kulturowych oraz przyrodniczych z powodu nadmiernej penetracji turystycznej, istnieje konieczność ograniczania popytu, co wiąże się ze stosowaniem odpowiedniej strategii demarketingowej. Rosnące zainteresowanie tą koncepcją wynika ponadto z polityki zrównoważonego rozwoju wdrażanej przez rządy wielu państw (m.in. pod wpływem zwiększających się niedoborów unikalnych zasobów naturalnych).

 

Słowa kluczowe: demarketing, demarketing miejsc, typologia demarketingu miejsc, strategie demarketingu miejsc.

 

Place demarketing — the concept, tools and fields of application

 

The purpose of this article was to present the demarketing concept, its types, tools and fields of application, broadly referring to the specific of place demarketing. Some places - especially from the world and national cultural heritage – are in danger of irreversible devastation resulting in the loss of valuable cultural and natural values due to excessive tourist congestion. Therefore, it is necessary to reduce the demand by using the appropriate demarketing strategy. The growing interest in this concept stems also from policy on sustainable development implemented by the governments of many countries (i.a. under the influence of the increasing scarcity of unique natural resources).

 

Keywords: demarketing, place demarketing, typology of place demarketing, place demarketing strategies.

 

Produkt kształceniowy w kontekście tworzenia wartości na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego
Angelika Pabian

 

Wiele zmian, które dokonały się na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego, wywołało orientowanie się rynkowe uczelni. Ponadto zmiany te ukazały nowe wyzwania, przed którymi przyszło stanąć szkołom wyższym. Zaczęły one działać jak przedsiębiorstwa usługowe oferujące usługę kształceniową. To w konsekwencji doprowadziło do postrzegania studenta w kategoriach klienta, którego potrzeby należy zaspokajać. Autorka w niniejszym artykule skupia się na przedstawieniu usługi kształceniowej w kontekście źródła wartości dostarczanych studentom. Podkreśla również ewolucję, której został poddany produkt kształceniowy. Jeszcze blisko dwadzieścia lat temu dla studenta ważny był przede wszystkim sam proces dydaktyczny (rdzeń produktu), a dzisiaj to już nie wystarczy. Przy ocenie oferty edukacyjnej brane są pod uwagę również dodatkowe elementy, tj. markę uczelni, system stypendialny, infrastrukturę czy system informacyjny.

 

Słowa kluczowe: student-klient, produkt kształceniowy, źródła wartości dostarczane studentom.

 

Educational product in the contexts of value creation on the higher education market

 

Many changes on the higher education market have resulted in introducing marketing orientation at universities. Furthermore, the changes have created new challenges for universities. They started to operate as service companies which offer educational service. As a result, universities have to respond to new needs of students and treat them like clients. They also have to use many instruments used also by companies. The main subject of the paper focuses on an educational product shown as the main source of value given to students. The paper also shows how the educational product has changed. About twenty years ago it was the core benefit that was the most important for students. Nowadays it is not sufficient. There must be something more than a teaching-learning process. Other important factor include for example: university’s brand, scholarship, infrastructure, additional courses, or information system.

 

Keywords: student-client, educational product, sources of value created for students.

 

Realia rynku

 

Produkty na wyłączność i marki własne jako alternatywa promocji dodatkowej na przykładzie sektora AGD w Polsce
Krzysztof Kalemba

 

Dynamiczny rozwój sklepów internetowych wpływa negatywnie na rentowność tradycyjnego ogniwa kanału dystrybucji, jakim są min. studia mebli kuchennych. W tej perspektywie dotychczasowe instrumenty dealer promotion okazują się niewystarczające i coraz mniej atrakcyjne. Przeprowadzone i przedstawione przez autora badania pokazują, że alternatywą dla promocji dodatkowej może być wprowadzenie przez hurtownie AGD produktów na wyłączność i marek własnych. Dzięki kanału dystrybucji, jakim są m.in. studia kuchenne, ale też inne przedsiębiorstwa handlu detalicznego, mogą skutecznie rywalizować ze sklepami internetowymi.

 

Słowa kluczowe: promocja dodatkowa, e-commerce, AGD, produkty na wyłączność, marki własne.

 

Exclusive and own-brand products as the alternative of additional sales promotion on the basis of white goods sector in Poland

 

The dynamic development of online stores has negative impact on the profitability of traditional distribution channels like for example shops with kitchen fitments. From this perspective current instruments of "dealer promotion" are insufficient and less attractive. The studies conducted and presented by the author show that an alternative for sales promotion can be the introduction of exclusive and own-brand products by wholesales of white goods. Thanks to distribution channels like kitchen studios and other retail businesses they can compete effectively with online shops.

 

Keywords: sales promotion, e-commerce, white goods sector, exclusive products, own-brands products.

 

Z czasopism zagranicznych

 

Koncepcje i wyzwania związane z globalizacją
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Challenges and Conceptions of Globalization. An Investigation into Models of Global Change and Their Relationship with Business Practice, którego autorami są Christopher Bond i Darren J. O’Byrne. Tekst opublikowano w „Cross Cultural Management” w 2014 r.

 

Artykuły na płycie CD (plik do pobrania)

 

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł