Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek Nr 08/2009

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
42.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
W numerze:

Jacek Kall
Magdalena Ankiel-Homa
Katarzyna Sempruch
Jakub Jasiczak

Czynniki determinujące liczbę marek w portfelu
Wiele rozstrzygnięć dotyczących kształtu portfela marek odbywa się na zasadzie prób i błędów. Zdecydowana większość menedżerów przyznaje, że dokonując wyboru własnej strategii, analizuje rozstrzygnięcia konkurentów. Wiele firm opiera swoją strategię na oferowaniu zbioru indywidualnych marek, tłumacząc to głównie zaszłościami historycznymi (tradycją). Oprócz tego badani wymieniali chęć osiągnięcia określonego udziału w rynku, chęć osiągnięcia określonych korzyści finansowych, chęć dotarcia do zróżnicowanych segmentów, o zróżnicowanych potrzebach, nasilenie walki konkurencyjnej w branży oraz kondycję finansową podmiotu. Spośród firm zarządzających kilkoma markami tylko nieliczne deklarują świadome przydzielenie poszczególnym markom specyficznych ról.

The determinants of the number of brands in the portfolio
Many decisions regarding the brand portfolio are taken on a "trial-and-error" basis. Majority of the interviewed managers declare that deciding about their own strategy they analyse the decisions of the competitors. Many of the companies build their strategies on offering a set of independent brands, justifying them by the company's tradition. The other factors determining the implementation of that option are: an intention toward maximizing market share and/or specific economic results; a wish to achieve the specific market segments, intensification of competition within the sector and the economic standing of the company. Among those companies managing the portfolio of brands only a few declare the wilful assignment of roles to particular brands.

Marcin Gębarowski

Naming rights - nowatorskie narzędzie sponsoringu sportowego
Naming rights jest formą aktywności sponsoringowej, która w Polsce wykorzystywana jest jeszcze na niewielką skalę. Na świecie jednak nabywanie praw do nazw obiektów oraz wydarzeń, traktowane jest jako skuteczne narzędzie kreowania wizerunku sponsorów. Należy przypuszczać, że głównie za sprawą organizowania w naszym kraju dużych zawodów sportowych cieszących się sporym zainteresowaniem mediów oraz szerokich rzesz kibiców, w najbliższej przyszłości znaczenie naming rights będzie wzrastać. W artykule przedstawiono istotę naming rights. Zaprezentowano także rozwój tej formy promocji oraz powszechność jej stosowania. Rozważania skoncentrowano na sprzedawaniu praw do nazw obiektów, na których rozgrywane są zawody sportowe.

Naming rights - novel tool of the sports sponsorship
Naming rights is a form of the sponsorship activity which in Poland is still used on a small scale. However, all over the world acquisition of the rights to the names of sports facilities and events is treated as the effective tool of creating an image of sponsors. It is supposed that the meaning of naming rights will increase significantly in our country, mainly due to the organization of the large sporting contests in which both media and crowds of fans are interested. The article describes the essence of naming rights, as well as it presents the development of this form of promotion and universality of its utilisation. The author concentrated his attention on selling the rights to the names of the sports facilities where the games are played.

Barbara Żurawik
Andrzej Żurawik

Emocjonalne motywy zachowań inwestorów giełdowych
Zrozumienie zachowań inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych stanowi ważne zadanie psychologii behawioralnej. Rynek kapitałowy obejmuje inwestorów indywidualnych oraz instytucje finansowe takie jak np. banki, fundusze inwestycyjne, którzy kupują akcje na giełdzie. Na ich decyzje wpływają różne czynniki, w tym psychologiczne t.j.: motywacje, proces poznania, postrzeganie i emocje. Opisaliśmy rolę każdego czynnika w procesie decyzji zakupu inwestorów. Emocje mogą być pozytywne i negatywne. Najważniejsze pozytywne i negatywne emocje, które oddziaływają na inwestorów giełdowych to radość, euforia, wstyd, strach, panika, optymizm i pesymizm.

Emotional motives of investor behavior on the Stock
Understanding the investors behavior on the Stock Exchange is the essential task of behavior psychology. The capital market consists of individuals and financial institutions such as banks, Unit and investment trusts, buying assets on the Stock Exchange. Their decisions are influenced by different factors, including psychological factors e.g. motivation, learning, perception and emotions. We have explored each factor's role in the investor buying process. The emotions can be positive or negative. The investors decisions are highly influenced by the following positive and negative emotions: euphoria, pride, joy, fear, shame, panic, optimism and pessimism.

Marketing w praktyce

Katarzyna Szalonka

Wpływ postaci leku na konsumpcję i satysfakcję pacjentów
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z procesem kształtowania produktu na rynku farmaceutycznym, z konsumpcją leków oraz z wpływem postaci leku na satysfakcję pacjentów. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: istnieje grupa pacjentów, która ma trudności z aplikowaniem leków; najbezpieczniejszą postacią do konsumpcji leku jest postać płynna; najbardziej preferowaną postacią leku jest tabletka i kapsułka; lekarze ordynujący lek skupiają się na substancji czynnej, nie konsultują wyboru (pod względem kształtu, wielkości, koloru) z konsumentem leku - pacjentem; modyfikacja postaci leków ułatwi pacjentom ich konsumpcję, a firmom farmaceutycznym możliwość wyróżnienia leku (pozycjonowania) wśród konkurencyjnych substancji czynnych.

The influence of medicine form on the consumption and patient's satisfaction
To cope with the competition, the pharmaceuticals companies use different fight strategies to gain the position on the market and to have the possibilities of development. Within the strategy of company development the pharmaceutical companies extend their product line, introduce new active substances also modify the packing and the product. The pharmaceutical products have different form, shape, size, taste, color. The goal of present article was to analyze the customers' preferences in choosing the medicinal products available without the prescription (OTC - over the counter), taking into the consideration their form (tablet, capsule, syrup, drops) and their feature (size). The conditioning of purchase of medicinal product is its efficacy. For almost 20% of patients beside the active substance of medicinal product very important is its form - size, taste and shape which should facilitate the consumption. The most preferred form of medicinal product is small tablet. The capsule is considered as more complicated in use. Although the most safety form of medicine is syrup, only 2% of questioned people believe in its efficacy. While building the promotion strategy manager should stress to the physicians (in case of ethical medicines) not only the active substance but also the distinctive form of medicine e.g. facilitating the patient's consumption process.

Realia rynku
Edyta Kwiatkowska
Ganna Levytska

Nowe tendencje w zachowaniach polskich konsumentów na rynku usług gastronomicznych
W artykule są przedstawione najważniejsze trendy, charakteryzujące rozwój usług gastronomicznych w Polsce. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój sektora usług gastronomicznych w Polsce. Branża gastronomiczna rozwija się ilościowo oraz jakościowo poprzez zmianę struktury placówek oraz wzbogacenie oferty usług. Popularność żywienia poza domem wśród konsumentów wzrasta pod wpływem zmiany ogólnego modelu konsumpcji, spowodowanej czynnikami o charakterze ekonomicznym, demograficznym i kulturalnym. Wśród najważniejszych tendencji w branży gastronomicznej należy wymienić rozwój sektora fast casual, wzrost popularności placówek oferujących żywność prozdrowotną, ekologiczną, etniczną, a również wzrost zainteresowania konsumentów gastronomią handlową.

New trends in Polish consumer behavior in foodservice market
This paper provides an overview of major food trends in Poland and changes in Polish foodservice market. During last years the fast development of food service sector is noticed. Changes in eating habits were caused by changes of demographic and economic factors and more hectic lifestyles stimulated demand for foodservice. Polish consumers have less time for cooking, they are more health conscious, and have higher aspirations. Mentioned changes have caused a rapid development such kind of eating places as fast casual, vegetarian restaurants, places offered healthy food, ethnic cuisines, in particular polish. It is also hypothesized that eating out in the shopping malls becomes a popular form of spending pleasure time and it can be a future trend of development of Polish food service market.

Mariola Grzybowska-Brzezińska

Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności
W opisanych w artykule badaniach podjęto próbę analizy wpływu wieku konsumentów na wybór miejsca zakupu żywności. Badani wskazywali, gdzie najczęściej i jak często dokonują zakupu różnych produktów żywnościowych. Ankietowani określali częstotliwość oraz wielkość zakupu takich produktów, jak: pieczywo i produkty zbożowe, mięso, warzywa i owoce, ryby, tłuszcze i oleje, nabiał, napoje, słodycze, produkty przetworzone, gotowe do spożycia oraz mrożone. Jak wskazują przeprowadzone analizy wyników badań, głównym miejscem dokonywania zakupu większości produktów żywnościowych są małe sklepiki osiedlowe oraz supermarkety.

Consumer's shopping behaviour on the food market
The main purpose of the study was to identify and analyze behaviours of food consumers. In research to make an attempt of influence of age of consumer on choice of place of shopping food. The method of direct questioning has been used in the study basing - at the same time - on a standardized questionnaire form. As the performed researches have shown, the main place where people buy most food goods are small neighborhood shops and supermarkets.

Konferencje

Robert Skikiewicz

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza
Przewidywanie przyszłej koniunktury staje się ogromnie istotne zwłaszcza w okresie spowolnienia wzrostu gospodarki i pojawiających się obaw bezwzględnego spadku poziomu PKB. Charakterystyka przyczyn, symptomów oraz metod przeciwdziałania spowolnieniu w gospodarce była właśnie jednym z głównych obszarów dyskusji w trakcie VII ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w dniach 16-17 czerwca 2009 r. Konferencja na temat "Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza" odbyła się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - prof. dr. hab. Mariana Goryni oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - dr. Stanisława Kluzy.

Z czasopism zagranicznych

Jarosław Sawicki

Co wyborcy mają wspólnego z konsumentami?
Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Are Voters, Consumers?, którego autorami są: Norman Peng i Chris Hackley, opublikowanego w czasopiśmie "Qualitative Market Research: An International Journal" w 2009 r.
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł