Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 1/2019

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 52
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek nr 1/2019 
Rok XXVI nr 1 (styczeń) ISSN 1231-7853

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

prof. dr hab. Jolanta Mazur 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej 
e-mail: jolanta.mazur@sgh.waw.pl 

Czy przedsiębiorstwa praktykują dialog z interesariuszami, tak jak to deklarują?
DOI 10.33226/1231-7853.2019.1.1

Liczne teorie nauk o zarządzaniu wskazują na dialog z interesariuszami jako na warunek skuteczności organizacji, wpływający na jej wyniki. O dialogu wspomina się zwłaszcza w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ocena, czy przedsiębiorstwa faktycznie angażują się w dialog z interesariuszami. Dialog rozumiany jest jako interaktywny proces wspólnego uczenia się i kreowania nowej wiedzy, zorientowany na osiągnięcie wzajemnego zrozumienia. Stwarza on okazje do pozyskiwania pomysłów nowych produktów, nowych kampanii marketingowych, nowych przedsięwzięć i aliansów. Możliwości prowadzenia dialogu rosną wraz z postępem technicznym w zakresie komunikowania się. Czy zmiany w tym zakresie skłoniły przedsiębiorstwa do angażowania się w konwersację dialogową? Udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytanie służy przegląd literatury. Tekstów traktujących o dialogu poszukiwano w czasopismach naukowych z zakresu zarządzania i biznesu. Publikacje zostały podzielone na kategorie z punktu widzenia podejścia do tematu. Analiza ich treści sugeruje, że większość przedsiębiorstw nie podejmuje dialogu z interesariuszami, stwarzając jedynie pozory konwersacji dialogowej, która nie skutkuje trwałymi relacjami. Na ogół przedsiębiorstwa nie interesują się oczekiwaniami informacyjnymi interesariuszy, traktując komunikaty adresowane do nich jako narzędzie public relations. Ponieważ przytaczane artykuły dotyczą na ogół dużych przedsiębiorstw, wniosków nie należy odnosić do mniejszych podmiotów, pomijanych w literaturze. Wyjątkowość postawionego pytania, jak i rezultaty analizy powinny skłonić do podejmowania dalszych badań naukowych, a praktyków gospodarczych do refleksji nad ułomnościami praktyki komunikowania się z interesariuszami.
Słowa kluczowe: dialog, komunikowanie się, interesariusze, CSR, public relations

Do companies practice dialog as they claim? 

Numerous management theories point to the dialogue with stakeholders as to the factor impacting organizational effectiveness and performance. Being engaged in a dialogue with stakeholders is considered a major requirement when a company claims its social responsibility. The objective of the article is to find out whether companies practice what they preach. The dialog is defined as an interactive process of learning together, focused on reaching mutual understanding. It results in opportunities for generating ideas of new products, new campaigns, new businesses and partnerships. Progress in communication made the dialog with many distant stakeholders possible from technical point of view. Was it a sufficient incentive to encourage companies to practice dialogic conversations? A literature review is conducted in order to answer the major research question. The focus is on academic business and management journals addressing dialog practice. The analyzed articles are segmented into groups, which demonstrate various authors’ approaches to the topic. The literature review shows the deficiencies of communication with stakeholders, which is claimed to be the dialogue, though it does not lead to parties sustainable relationships. Generally, the companies are not interested in information needs of their stakeholders, and treat one-way communication as public relations tool. As the articles revised are mainly focused on communication practices of the large corporations, therefore the findings do not refer automatically to smaller organizations, which are of minor interest to academics. The question asked in the article is novel in the Polish literature and may encourage further research. The findings should motivate practitioners to challenge communication deficiencies.
Keywords: dialog, communication, stakeholders, CSR, public relations

Bibliografia
Albinsson, P. A., Perera, B. i Sautter, E. (2011). Assessing value co-creation: DART scale development and validation (s. 458–459). W: S. M. Noble i C. H. Noble (red.), AMA Summer Educators Conference 2011: Delivering Value in Turbulent Times, 22.
Andriof, J. (2001). Patterns of stakeholder partnership building. W: J. Andriof i M. McIntosh (red.), Perspectives on Corporate Citizenship (s. 215–238). Sheffield: Greenleaf Publishing. https://doi.org/10.9774/GLEAF.978-1-909493-19-3_15
Argyris, C. i Schon, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading: Addison-Wesley.
Ballantyne, D. (2004). Dialogue and its role in the development of relationship specific knowledge. Journal of Business i Industrial Marketing, 19(2), 114–123. https://doi.org/10.1108/08858620410523990
Bartkus, B. R. i Glassman, M. (2008). Do firms practice what they preach? The relationship between mission statements and stakeholder management. Journal of Business Ethics, 83(2), 207–216. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9612-0
Berman, S. L., Wicks, A. C., Kotha, S. i Jones, T. M. (1999). Does stakeholder orientation matter? The relationship between stakeholder management models and firm financial performance. Academy of Management Journal, 42(5), 475–490. http://dx.doi.org/10.2307/256972
Blanchard, O. (2011). Social Media ROI: Managing and Measuring Social Media Efforts in Your Organization. Boston: Pearson Education.
Bohm, D. (1996). On Dialogue. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203180372
Bolchini, D. i Paolini, P. (2006). Interactive dialogue model: A design technique for multi-channel applications. IEEE Transactions on Multimedia, 8(3), 529–542. https://doi.org/10.1109/TMM.2006.870733
Bonsón, E. i Flores, F. (2011). Social media and corporate dialogue: The response of global financial institutions. Online Information Review, 35(1), 34–49. https://doi.org/10.1108/14684521111113579
Burchell, J. i Cook, J. (2006). Assessing the impact of stakeholder dialogue: Changing relationships between NGO and companies. Journal of Public Affairs, 6(3/4), 210–227. https://doi.org/10.1002/pa.229
Burchell, J. i Cook, J. (2008). Stakeholder dialogue and organizational learning: Changing relationships between companies and NGOs. Business Ethics: A European Review, 17(1), 35–46. https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2008.00518.x
Carey, A. i Sancto, J. (red.). (1998). Performance Measurement in the Digital Age – Adding Value to Corporate Reporting. London: ICAEW.
Cheney, G. i Christensen, L. T. (2001). Organizational identity: Linkages between internal and external communication. W: F. M. Jablin i L. L. Putnam (red.), The New Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods (s. 231–269). Thousand Oaks: Sage.
Chesbrough, H. W. (2003). The logic of open innovation: Managing intellectual property. California Management Review, 45, 33–58. https://doi.org/10.2307/41166175
Chesbrough, H. W. (2006). Open Innovation. The New Imperative of Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
Cozier, Z. R. i Witmer, D. F. (2001). The development of a structuration analysis of new publics in an electronic environment. W: R. L. Heath i G. Vasquez (red.), Handbook of Public Relations (s. 615–623). Thousand Oaks: Sage. http://dx.doi.org/10.4135/9781452220727
Crane, A. i Livesey, S. (2003). Are you talking to me? Stakeholder communication and the risks and rewards of dialogue. W: J. Andriof, S. Waddock, B. Husted i S. Rahman Shutherland (red.), Unfolding Stakeholder Thinking 2. Relationships, Communication, Reporting and Performance (s. 39–52). Sheffield: Greenleaf Books.
Czaplejewicz, E. (1978). Wprowadzenie do pragmatycznej teorii dialogu. W: E. Czaplajewicz i E. Kasperski (red.), Dialog w literaturze (s. 11–48). Warszawa: PWN.
Di Pietro, L. i Pantano, E. (2012). An empirical investigation of social network on consumer purchasing decision: The case of Facebook. Journal of Direct Data and Digital Marketing Practice, 14, 18–29. https://doi.org/10.1057/dddmp.2012.10
Digital Transformation Scoreboard. (2017). Digital Transformation Scoreboard 2018. EU businesses go digital: Opportunities, outcomes and uptake. Pozyskano z https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scoreboard%202018_0.pdf
Elving, W. J. i May Postma, R. (2017). Social media: The dialogue myth? How organizations use social media for stakeholder dialogue. W: B. Van Ruler, I. Smit, Ø. Ihlen, i S. Romenti (red.), How Strategic Communication Shapes Value and Innovation in Society (s. 123–141). Emerald Publishing.
Eurostat. (2017). Social media. Statistics on the use by enterprises. Pozyskano z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_media_-_statistics_on_the_use_by_enterprises
Foster, D. i Jonker, J. (2005). Stakeholder relationships: The dialogue of engagement. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 5(5), 51–57. https://doi.org/10.1108/14720700510630059
Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Perspective. Boston: Pitman.
Gallaugher, J. i Ransbotham, S. (2010). Social media and customer dialog management at Starbucks. MIS Quarterly Executive, 9(4), 197–212.
Gillin, P. (2007). The New Influencers: A Marketer's Guide to New Social Media. Sanger: Quill Driver Books.
Gowthorpe, C. (2004). Asymmetrical dialogue? Corporate financial reporting via the Internet. Corporate Communications: An International Journal, 9(4), 283–293. https://doi.org/10.1108/13563280410564020
Greenwood, M. (2007). Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility. Journal of Business Ethics, 74, 315–327. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9509-y
Grönroos, Ch. (1994). Quo vadis, marketing? Toward a relationship marketing paradigm. Journal of Marketing Management, 10(5), 347–360. https://doi.org/10.1080/0267257X.1994.9964283
Grönroos, Ch. (2004). The relationship marketing process: Communication, interaction dialogue, value. Journal of Business i Industrial Marketing, 19(2), 99–113. https://doi.org/10.1108/08858620410523981
Grönroos, Ch. (2006). On defining marketing: Finding a new roadmap for marketing. Marketing Theory, (4), 395–417. https://doi.org/10.1177/1470593106069930
Grunig, J. E. i Grunig, L. A. (1992). Models of public relations and communication. W: J. E. Grunig, D. M. Dozier, W. P. Ehling, L. A. Gruning, F. C. Pepper, i J. White (red.), Excellence in Communication and Communication Management (s. 285–325). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
Grzenia, J. (2003). Internet jako miejsce dialogu. W: M. Kita i J. Grzenia (red.), Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu (s. 81–90). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
Guibert, L. i Roloff, J. (2017). Stakeholder Dialogue: Strategic Tool or Wasted Words? Journal of Business Strategy, 38(5), 3–11. https://doi.org/10.1108/JBS-07-2016-0071
Gummesson, E. (1994). Making Relationship Marketing Operational. International Journal of Service Industry Management, 5(5), 5–20. https://doi.org/10.1108/09564239410074349
Gummesson, E. (2011). Total Relationship Marketing. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080880112
Hąbek, P. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy. Organizacja i Zarządzanie, 2(6), 69–86.
Habisch, A., Patelli, L., Pedrini, M. i Schwartz, Ch. (2010). Different talks with different folks: A comparative survey of stakeholder dialog in Germany, Italy, and the US. Journal of Business Ethics, 100, 381–404. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0686-8
Hamel, G. i Prahalad, C. K. (1996). Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press.
Hoffman, D. L. i Fodor, M. (2010). Can you measure the ROI of your social media marketing? MIT Sloan Management Review, 52(1).
Idowu, S. O. i Papasolomou, I. (2007). Are the corporate social responsibility matters based on good intentions or false pretences? An empirical study of the motivations behind the issuing of CSR reports by UK companies. Corportate Governance, 7(2), 136–147. https://doi.org/10.1108/14720700710739787
Illa, L., Romenti, S., Rodríguez-Cánovas, B., Murtarelli, G., i Carroll, C. E. (2015). Exploring corporations' dialogue about CSR in the digital era. Journal of Business Ethics, 146(1), 39–58. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2924-6
Johansen, T. S. i Nielsen, A. E. (2011). Strategic stakeholder dialogues a discursive perspective on relationship building. Corporate Communications: An International Journal, 16(3), 2004–2017. https://doi.org/10.1108/13563281111156871
Kantanen, H. (2012). Identity, image and stakeholder dialogue. Corporate Communication: An International Journal, 17(1), 56–72. https://doi.org/10.1108/13563281211196353
Kaptein, M. i van Tulder, V. R. (2003). Toward effective stakeholder dialogue. Business and Society Review, 108(2), 203–224. https://doi.org/10.1111/1467-8594.00161
Kent, M. L. i Taylor, M. (1998). Building dialogic relationships through the World Wide Web. Public Relations Review, 24(3), 321–334. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(99)80143-X
Kent, M. L. i Taylor, M. (2002). Towards a dialogic theory of public relations. Public Relations Review, 28(1), 21–37. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(02)00108-X
Kent, M. L., Taylor, M. i White, W. J. (2003). The relationship between web site design and organizational responsiveness to stakeholders. Public Relations Review, 29(1), 63–77. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(02)00194-7
Lubaś, W. (2003). Nazywanie osób w dialogu. W: M. Kita i J. Grzenia (red.), Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu (s. 71–80). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
Magnold, W. G. i Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357–365. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002
Mainetti, L., Paiano, R., Bolchini, D. i Pandurino, A. (2012). Dialogue-based modeling of rich internet applications: The Rich-IDM approach. International Journal of Web Information Systems, 8(2), 157–180. https://doi.org/10.1108/17440081211241941
Mazur, J. i Zaborek, P. (2014a). Logika usługowa, a lojalność klientów. W: A. Czubała, P. Hadrian i J. W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (s. 544–553). Warszawa: PWE.
Mazur, J. i Zaborek, P. (2014b). Validating DART model. International Journal of Management and Economics, 44, 106–125. https://doi.org/10.1515/ijme-2015-0012
Michaelidou, N., Siamagka, N. T. i Christodoulides, G. (2011). Usage, barriers and measurement of social media marketing. An exploratory investigation of small and medium B2B brands. Industrial Marketing Management, 40(7), 1153–1159. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.09.009
Mollen, A. i Wilson, H. (2010). Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience: Reconciling scholastic and managerial perspectives. Journal of Business Research, 63(9–10), 919–925. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.05.014
Payne, C. M. i Ballantyne, D. (2002). Relationship Marketing: Creating Stakeholder Value. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A. M., Ognibeni, B. i Pauwels, K. (2013). Social media metrics – A framework and guidelines for managing social media. Journal of Interactive Marketing, 27(4), 281–298. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.09.007
Prahalad, C. K. i Ramaswamy, V. (2003). The new frontier of experience innovation. Sloan Management Review, 44(4), 12–18.
Prahalad, C. K. i Ramaswamy, V. (2004a). The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers. Boston: Harvard Business School Press.
Prahalad, C. K. i Ramaswamy, V. (2004b). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5–14. https://doi.org/10.1002/dir.20015
Ranjan, K. R. i Read, S. (2016). Value co-creation: Concept and measurement. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(3), 290–315. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0397-2
Romenti, S., Valentini, Ch., Murtarelli, G. i Meggiorin, K. (2016). Measuring online dialogic conversations' quality: A scale development. Journal of Communication Management, 20(4). https://doi.org/10.1108/JCOM-11-2015-0090
Schein, E. H. (1994). The process of dialogue: Creating effective communication. The System Thinker, 5(5), 1–4.
Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline. New York: Doubleaday.
Spaul, B. (1997). Corporate Dialogue in Digital Age. London: ICAEW.
Stanek-Kowalczyk, A. (2018). Factors Affecting the Scope of Data Disclosed in Corporate Non-financial Data Reports (niepublikowana dysertacja doktorska). SGH w Warszawie.
Szul-Skjoeldkrona, E. (2011). Dialog z interesariuszami. Polski punkt widzenia. W: Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodnik dla biznesu. Warszawa: CSRinfo.
Taghizadeh, S. K., Jayaraman, K., Ismail, I. i Rahman, S. A. (2016). Scale development and validation for DART model of value co-creation process on innovation strategy. Journal of Business i Industrial Marketing, 31(1), 24–35. https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2014-0033
Taylor, M., Kent, M. L. i White, W. J. (2001). How activist organizations are using the Internet to build relationship. Public Relations Review, 27(3), 263–284. https://doi.org/10.1016/S0363-8111(01)00086-8
Vargo, S. L. i Lusch, R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1–17. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.1.1.24036
Varney, J. (1996). The power of dialogue. Management Development Review, 9(2), 30–32. https://doi.org/10.1108/09622519610772111
Wachowiak, P. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami. E-mentor, 4(41).
Wachowiak, P. (2012). Jak prowadzić dialog z interesariuszami? E-mentor, 1(43), 20–24.
Wigley, S. i Lewis, B. K. (2012). Rules of engagement: Practice what you tweet. Public Relations Review, 38(1), 165–167. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2011.08.020
Wilkoń, A. (2003). Gatunki mówione. W: M. Kita i J. Grzenia (red.), Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu (s. 46–58). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
Wilson, M., Bokma, A., Hall, R., Smith, P. i Wales, J. (1999). Tomorrow's company reporting – Stakeholder dialogue in the digital age. Journal of Applied Accounting Research, 5(1), 67–97. https://doi.org/10.1108/96754269980000784
Witek-Hajduk, M. K., Zaborek, P., Mazur, J., Sznajder, A. i Targański, B. (2017). Związki między cechami domen internetowych polskich marek a ich międzynarodową aktywnością w Internecie. Handel Wewnętrzny, 3(268), 423–438.
Yi, Y. i Gong, T. (2013). Customer value co-creation behavior: Scale development and validation. Journal of Business Research, 66(9), 1279–1284. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.02.026
Zaborek, P. i Mazur, J. (2017). Exploring links between engaging customers in value co-creation and product innovativeness. International Journal of Management and Economics, 53(3), 82–106. https://doi.org/10.1515/ijme-2017-0020

 


dr hab. Grzegorz Zasuwa 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania
ORCID: 0000-0003-4131-5079
e-mail: gzasuwa@kul.lublin.pl

Value preferences and consumer sustainable choices
DOI 10.33226/1231-7853.2019.1.2

The article aims to show the influence of value preferences of Polish consumers on sustainable consumption. In order to achieve this goal, a set of research hypotheses was formulated, referring to both the theory of values and the theory of consumption. Data from a representative sample of 2120 respondents participating in the Social Diagnosis survey and the International Social Survey were used to verify the hypotheses formulated in such a way. The results show that those who indicate friends, cheerfulness and freedom as the most important values in their lives are more likely to select products for sustainable development goals than other consumers.
Keywords: sustainable consumption, personal values, Poland

Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji

Celem artykułu jest ukazanie wpływu preferencji wartości polskich konsumentów na zjawisko zrównoważonej konsumpcji. Dążąc do realizacji tego celu, sformułowano serię hipotez badawczych, odwołując się zarówno do teorii wartości, jak i teorii konsumpcji. Do weryfikacji hipotez wykorzystano dane z reprezentatywnej próby liczącej 2120 respondentów uczestniczących jednocześnie w badaniu Diagnoza Społeczna oraz Międzynarodowym Sondażu Społecznym. Uzyskane wyniki pokazują, że osoby wskazujące na przyjaciół, pogodę ducha oraz wolność jako najważniejsze w życiu wartości częściej dokonują wyborów rynkowych ze względu na cele zrównoważonego rozwoju niż pozostali konsumenci.
Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja, wartości, Polska

Bibliografia/References
Bylok, F. (2016). Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 19(1), 55–69. https://doi.org/10.18778/1899-2226.19.1.04
Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.
Czapiński J. & Panek T. (Eds.) (2015). Diagnoza społeczna. Retrieved from http://www.diagnoza.com
Dąbrowska, A. (2015). Postawy polskich konsumentów – od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji. Handel Wewnętrzny, 2(355), 88–100.
Follows, S. B. & Jobber, D. (2000). Environmentally responsible purchase behavior: A test of a consumer model. European Journal of Marketing, 34(5/6), 723–746. https://doi.org/10.1108/03090560010322009
Gutman, J. (1997). Means-end chains as goal hierarchies. Psychology & Marketing, 14(6), 545–560. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6793(199709)14:6<545::AID-MAR2>3.0.CO;2-7
Kiełczewski, D. (2007). Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekonomia i Środowisko, 2(32), 36–50.
Małysa-Kaleta, A. (2016). Misja konsumenta we współczesnym świecie. Handel Wewnętrzny, 4(363), 142–152.
Pepper, M., Jackson, T., & Uzzell, D. (2009). An examination of the values that motivate socially conscious and frugal consumer behaviours. International Journal of Consumer Studies, 33(2), 126–136. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2009.00753.x
Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663–668. https://doi.org/10.1037/a0029393
Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (1–65). Orlando: Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6
Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 50(4), 19–45. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x
Sharma, R., & Jha, M. (2017). Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship. Journal of Business Research, 76, 77–88. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.010
Smyczek, S. (2015). Unowocześnianie konsumpcji a postawy etyczne konsumentów na rynkach finansowych. Studia Ekonomiczne, (231), 101–119.
Stanisz, S. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft.
Stern, P. C. & Dietz, T. (1994). The value basis of environmental concern. Journal of Social Issues, 50(3), 65–84. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb02420.x
Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1(6), 66–74.
Zalega, T. (2015). Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja – wybrane aspekty. Konsumpcja i Rozwój, 4(13), 3–26.

 


dr Ewa Sońta-Drączkowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Zarządzania Projektami
ORCID: 0000-0002-3061-4455
esonta@sgh.waw.pl

New Product Development in high-tech startups – a conceptual framework
DOI 10.33226/1231-7853.2019.1.3

New product development (NPD) is a key value creating process in a high-tech startup. This article discusses the relevance of the traditional approaches to NPD and assesses their applicability to a newly founded high-tech-venture. Further, recent concepts to innovative venture creation were reviewed: design thinking, lean startup and agile project management. Based on the analysis an integrated framework for high-tech startup NPD has been proposed. This study is based on an extensive literature review and systematic comparison of the concepts discussed in the current entrepreneurship, new product development and project management literature. 
Keywords: New product development, high-tech startups, design thinking, lean startup, agile project management

Rozwój nowych produktów w startupach technologicznych – przegląd koncepcji

Rozwój nowych produktów (NPD) to kluczowy proces tworzenia wartości w startupach technologicznych. W artykule omówiono znaczenie tradycyjnych podejść do rozwoju nowych produktów i oceniono je pod kątem przydatności dla nowo utworzonych startupów technologicznych. Ponadto dokonano przeglądu innych koncepcji innowacji i tworzenia nowych przedsięwzięć: podejścia projektowego, lean startupu oraz zwinnego zarządzania projektami. Na podstawie analizy zaproponowano zintegrowane podejście do rozwoju nowych produktów, które może mieć zastosowanie w kontekście startupów technologicznych. Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie analizy oraz systematycznego porównania najnowszych koncepcji dyskutowanych w literaturze przedmiotu. Opracowanie integruje wątki dyskusji z dziedziny przedsiębiorczości, rozwoju nowych produktów i zarządzania projektami.
Słowa kluczowe: Rozwój nowych produktów, startupy technologiczne, podejście projektowe, lean startup, zwinne zarządzanie projektami

References
Alam, I. (2006). Removing the fuzziness from the fuzzy front-end of service innovations through customer interactions. Industrial Marketing Management, 35(4), 468–480. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.04.004
Agile Alliance. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Retrieved from https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/
Beckman, S. L. & Barry, M. (2007). Innovation as a learning process: Embedding design thinking. California Management Review, 50(1), 25–56. https://doi.org/10.2307/41166415
Bernstein, M. & Linsky M. (2016). Leading change through adaptive design. Stanford Social Innovation Review, (Winter), 49–54.
Blank, S. (2007). The Four Steps to the Epiphany. Pescadero: K&S Ranch.
Blank, S. & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. BookBaby.
Bloch, P. (2011). Product design and marketing: Reflections after fifteen years. Journal of Product Innovation Management, 28, 378–380. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2011.00805.x
Bosch, J., Olsson, H. H., Björk, J., & Ljungblad, J. (2013). The early stage software startup development model: A framework for operationalizing lean principles in software startups. In Lean Enterprise Software and Systems (pp. 1–15). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-44930-7_1
Buganza, T., Gerst, M., & Verganti, R. (2010). Adoption of NPD flexibility practices in new technology-based firms. European Journal of Innovation Management, 13(1), 62–80. https://doi.org/10.1108/14601061011013230
Casson, M. & Wadeson, N. (2007). The discovery of opportunities: Extending the economic theory of the entrepreneur. Small Business Economics, 28(4), 285–300. https://doi.org/10.1007/s11187-006-9037-7
Conforto, E. C., Amaral, D. C., da Silva, S. L., Di Felippo, A., & Kamikawachi, D. S. L. (2016). The agility construct on project management theory. International Journal of Project Management, 34(4), 660–674. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.01.007
Conforto, E. C. & Amaral, D. C. (2016). Agile project management and stage-gate model: A hybrid framework for technology-based companies. Journal of Engineering and Technology Management, 40, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.02.003
Cooper, R. G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. Business Horizons, 33(3), 44–54. https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I
Cooper, R. G. (1994). Third‐generation new product processes. Journal of Product Innovation Management: An International Publication of the Production Development & Management Association, 11(1), 3–14. https://doi.org/10.1016/0737-6782(94)90115-5
Cooper, R. G. (2008). Perspective: The Stage‐Gate® idea‐to‐launch process: Update, what's new, and NexGen systems. Journal of Product Innovation Management, 25(3), 213–232. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00296.x
Cooper, R. G. (2014). What's next? After stage-gate. Research-Technology Management, 57(1), 20–31. https://doi.org/10.5437/08956308X5606963
Dean, B. V. (1996). The project-management approach in the "systematic management" of innovative start-up firms. Journal of Business Venturing, 1(2), 149–160. https://doi.org/10.1016/0883-9026(86)90011-X
Eppinger, S. D. (2001). Innovation at the speed of information. Harvard Business Review, 79(1), 149–158.
Frederiksen, D. L. & Brem, A. (2017). How do entrepreneurs think they create value? A scientific reflection of Eric Ries’ Lean Startup approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(1), 169–189. https://doi.org/10.1007/s11365-016-0411-x
Gartner, Ch. & Ludwig R. (2015). Design-Thinking im Projektmanagement. Zeitschrift fur Organization, (04), 255–261.
Gonzalez, W. (2014). Applying agile project management to predevelopment stages of innovation. International Journal of Innovation and Technology Management, 11(04). https://doi.org/10.1142/S0219877014500205
Highsmith, J. (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Pearson Education.
Jetter A., Albar F., & Sperry R. C. (2016). Project Management in Product Development. Insights from the Literature and Cases in High Tech. Project Management Institute.
Lane, M., Fitzgerald, B., & Ågerfalk, P. (2012). The Influence of new product development on Scrum practices. Proceedings from Researching Agile Development of Information Systems (RAISE 2012). London.
Leithold, N., Haase, H., & Lautenschläger, A. (2015). Stage-Gate® for SMEs: A qualitative study in Germany. European Journal of Innovation Management, 18(2), 130–149. https://doi.org/10.1108/EJIM-07-2014-0070
Lenfle, S. (2008). Exploration and project management. International Journal of Project Management, 26(5), 469–478. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.05.017
Lenfle, S. & Loch, C. (2010). Lost roots: How project management came to emphasize control over flexibility and novelty. California Management Review, 53(1), 32–55. https://doi.org/10.1525/cmr.2010.53.1.32
Liedtka, J. (2015). Perspective: Linking design thinking with innovation outcomes through cognitive bias reduction. Journal of Product Innovation Management, 32(6), 925–938. https://doi.org/10.1111/jpim.12163
Lockwood, T. (Ed.) (2009). Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value. New York: Allworth Press.
Martin, R. (2009). The Design of Business: Why design thinking is the next competitive advantage. Boston: Harvard Business Press.
Murphy, A. & Ledwith, A. (2007). Project management tools and techniques in high-technology SMEs. Management Research News, 30(2), 153–166. https://doi.org/10.1108/01409170710722973
Pease J. F., Dean J. H., & Van Bossuyt, D. L. (2014). Lean design for developing world: making design decision through the use of validated learning techniques in the developing world. Proceedings from International Mechanical Engineering Technical Conferences. https://doi.org/10.1115/IMECE2014-36612
Pons, D. (2008). Project management for new product development. Project Management Journal, 39(2), 82–97. https://doi.org/10.1002/pmj.20052
Project Management Institute. (2017). Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK) Guide – Sixth Edition. Pennsylvania, Newton Square.
Reid, S. E. & De Brentani, U. (2004). The fuzzy front end of new product development for discontinuous innovations: A theoretical model. Journal of Product Innovation Management, 21(3), 170–184. https://doi.org/10.1111/j.0737-6782.2004.00068.x
Ries, E. (2011). The Lean Startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Books.
Rostek, K., & Skala, A. (2017). Differentiating criteria and segmentation of Polish startup companies. Problemy Zarządzania, (1, t. 1). https://doi.org/10.7172/1644-9584.65.12
Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243–263. https://doi.org/10.5465/amr.2001.4378020
Schwaber, K. (1995). Scrum Development Process. Proceedings from OOPSLA'95 Workshop on Business Object Design and Implementation. Austin.
Shenhar, A. J. & Dvir, D. (2007). Project management research: The challenge and opportunity. Project Management Journal, 38(2), 93–99. https://doi.org/10.1177/875697280703800210
Smith, K. (2005). Measuring innovation. In J. Fagerberg, D. Mowery, & R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation (chapter 6). Oxford: Oxford University Press.
Spencer, A. S. & Kirchhoff, B. A. (2006). Schumpeter and new technology based firms: Towards a framework for how NTBFs cause creative destruction. International Entrepreneurship and Management Journal, 2(2), 145–156. https://doi.org/10.1007/s11365-006-8681-3
Takeuchi, H. & Nonaka, I. (1986). The New New Product Development Game. Harvard Business Review, (January).
Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. Proceedings from ISPIM Conference Proceedings. The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
York, J. L. & Danes, J. E. (2014). Customer development, innovation, and decision-making biases in the lean startup. Journal of Small Business Strategy, 24(2), 21–40.

 


mgr Damian Badzmirowski 
ORCID 0000-0003-2170-9281
Centrum Badań Rynkowych i Społecznych Sp. z o.o. 
info@cebris.pl

mgr Oskar Uchański 
ORCID 0000-0002-4455-5070
Centrum Badań Rynkowych i Społecznych Sp. z o.o. 
info@cebris.pl

Niejednoznaczność wymiarów doświadczenia z marką na przykładzie badań empirycznych w warunkach polskich
DOI 10.33226/1231-7853.2019.1.4

W artykule autorzy prezentują wyniki badań ilościowych CATI na temat doświadczeń z marką, mających na celu weryfikację istnienia i znaczenia wymiarów doświadczeń wśród klientów korzystających z produktów w obrębie wybranych kategorii produktowych: kawa, czekolada, perfumy i smartfony. Zwracają uwagę na wymiary doświadczenia z marką, które nie są sobie równoważne. Zaproponowane wymiary posiadają różne wartości w zakresie wyjaśniania doświadczenia z marką i wchodzą w skład różnych czynników stojących za obserwowaną zmiennością. 
Słowa kluczowe: doświadczenia z marką, doświadczenia konsumenckie, badania marketingowe, badanie marki, teoria marki.

Ambiguity of the dimensions of brand experience on an example of empirical studies in Polish consumers conditions

In this article, the authors present the results of quantitative research (CATI) on brand experience, aimed at verifying the existence and significance of experience dimensions among customers using products within selected product categories: coffee, chocolate, perfumes and smartphones. The authors notice dimensions of experience with the brand, which are not equivalent. The dimensions proposed by the authors have different values in terms of explaining the experience with the brand and are included in the various factors behind the observed variability.
Keywords: brand experience, consumer experience, marketing research, brand research, brand theory.

Bibliografia
Aaker, D. A. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press.
Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, XXXIV, 347–356. https://doi.org/10.1177/002224379703400304
Antonetti, P. i Maklan, S. (2014). Feelings that make a difference: How guilt and pride convince consumers of the effectiveness of sustainable consumption choices. Journal of Business Ethics, 124(1), 117–134. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1841-9
Babin, B. J., i Griffin, M. (1998). The nature of satisfaction: An updated examination and analysis. Journal of Business Research, 41(2), 127–136. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00001-5
Bloch, P. H., Brunel, F. F. i Arnold, T. J. (2003). Individual differences in the centrality of visual product aesthetics: concept and measurement. Journal of Consumer Research, 29, 551–565. https://doi.org/10.1086/346250
Bone, P. F. i Ellen, P. S. (1999). Scents in the marketplace: Explaining a Fraction of olfaction. Journal of Retailing, 75(2), 243–262. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(99)00007-X
Brakus, J. J., Schmitt, B. H. i Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing, 73, 51–68. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.3.52
Ciobanu, V. i Bogluţ, A. (2014). Reasons for buiyng a product. Research Journal of Agricultural Science, 46(1), 132–138.
Damasio, A. (1999). The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness. New York: Hartcourt.
Davis, J. A. (2007). Measuring Marketing: 103 Key Metrics Every Marketer Needs. Singapore: John Wiley & Sons (Asie).
Dziewanowska, K. (2013). Nowe oblicze marketingu – koncepcja marketingu doświadczeń. Marketing i Rynek, (1), 16–24.
Dziewanowska, K. i Kacprzak, A. (2016). Działania z zakresu marketingu doświadczeń w oczach polskich konsumentów – wyniki badań jakościowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255, 18–27.
Farlex Inc. (2009). Purchase frequency. W: Farlex Financial Dictionary. Farlex.
Festinger, L. (2007). Teoria dysonansu poznawczego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Fourie, J. (2017). How social status drives our consumption – and inequality. Finweek. Pozyskano z https://www.fin24.com/Finweek/Opinion/how-social-status-drives-our-consumption-and-inequality-20170608
Gentile, C., Spiller, N. i Noci, G. (2007). How to Sustain Customer Experience: An Overview of Experience Components that Co-create Value with the Customer. European Management Journal, 25(5).
Gitomer, J. (2008a). Find positives with customers, not negatives. Des Moines Business Record. Pozyskano z http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=31853041&site=ehost-live
Gitomer, J. (2008b). Don't sell by trying to find the customer's pain. The Central New York Business Journal. Pozyskano z http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=39236043&site=ehost-live
Hilton, K. (2015). Psychology the science of sensory marketing. Harvard Business Review, 93(3), 28–30.
Hirschman, E. C. i Holbrook, M. B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46(3), 92–101. https://doi.org/10.1177/002224298204600314
Hoch, S. J. (2002). Product Experience Is Seductive. Journal of Consumer Research, 29, 448–454. https://doi.org/10.1086/344422
Hulten, B., Broweus, N. i van Dijk, M. (2011). Marketing sensoryczny. Warszawa: PWE.
Iftikhar, M., Hussain, M. F., Kahn, Z. A. i Iiyas, S. (2013). Social class is a myth or reality in buying behavior. African Journal of Business Management, 7(9), 713–718.
Kahn, B. E., i Isen, A. M. (1993). The influence of positive affect on variety seeking among safe, enjoyable products. Journal of Consumer Research, 20, 257–270. https://doi.org/10.1086/209347
Kapferer, J.-N. (1986). Beyond positioning, retailers identity. Esomar Seminar Proceedings, (4–6), 167–176.
Kapferer, J.-N. (2008). The New Strategic Brand Management. London: Kogan Page.
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1–22. https://doi.org/10.1177/002224299305700101
Keller, K. L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. Upper Saddle River: Pearson.
Knapp, D. E. (2008). The Brand Promise. New York: McGraw Hill.
Kohli, C. i Leuthesser, L. (2001). Brand equity: Capitalizing on intellectual capital. Ivey Business Journal, 65(4), 74.
Kotler, P. T. (1991). Marketing Management: Analysis, Planning, and Control. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Kotler, P. T. i Keller, K. L. (2009). Marketing Management. Upper Saddle River: Pearson–Prentice Hall.
Kumar Dawn, S. (2014). Personalised Marketing: concepts and framework. Productivity, 54(4), 370–377.
Lageat, T., Czellar, S. i Laurent, G. (2003). Hedonic attributes engineering of luxury: To generate perceptions of an everyday consumer sound perception. Marketing Letters, 14(2), 97–109. https://doi.org/10.1023/A:1025462901401
Liang, B. i He, Y. (2012). The effect of culture on consumer choice: The need for conformity vs. the need for uniqueness. International Journal of Consumer Studies, 36(3), 352–359. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.01013.x
Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper.
McLellan, D. (2014). Find your sweet spot. Des Moines Business Record, 32(43).
Mittal, V. i Kamakura, W. A. (2001). Satisfaction, repurchase Intent, and repurchase behavior – investinating the moderating effect of consumer characteristics. Journal of Marketing Research, XXXVIII, 131–142. https://doi.org/10.1509/jmkr.38.1.131.18832
Nadeem, M. M. (2007). Post-purchase dissonance: The wisdom of the "repeat" purchases. Journal of Globa Business Issues, 1(2), 183–193.
Newman, J. (1957). New insight, new progress, for marketing. Harvard Business Review, 35(6), 95–102.
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33–44. https://doi.org/10.1177/00222429990634s105
Oliver, R. L., Rust, R. T., i Varki, S. (1997). Customer delight: Foundations, findings, and managerial insight. Journal of Retailing, 73(3), 311–336. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(97)90021-X
Paasovaara, R., Luomala, H. T., Pohjanheimo, T. i Sandell, M. (2012). Understanding consumers' brand-induced food taste perception: A comparison of "brand familiarity" – and "consumer value – brand symbolism (in)congruity" – accounts. Journal of Consumer Behaviour, 11, 11–20. https://doi.org/10.1002/cb.356
Pham, M. T. (2012). The neglected dimension of affective states: New findings on the effects of stress, relaxation, anxiety, and arousal, on consumer behavior. Advances in Consumer Research, 38, 119–121.
Ries, A. i Trout, J. (1986). Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw-Hill.
Romaniuk, J., Wight, S. i Faulkner, M. (2017). Brand awareness: Revisiting an old metric for a new world. Journal of Product & Brand Management, 26(5), 469–476. https://doi.org/10.1108/JPBM-06-2016-1242
Rossiter, J. R., i Larry, P. (1987). Advertising and Promotion Management. New York: McGraw-Hill.
Russo, F. (2018). Our Stuff, Ourselves. Scientific American, 318(5). https://doi.org/10.1038/scientificamerican0518-66
Rucker, D. D. i Galinsky, A. D. (2008). Desire to acquire: Powerlessness and compensatory consumption. Journal of Consumer Research, 35(2), 257–267. https://doi.org/10.1086/588569
Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing. Journal of Marketing Management, 15, 53–67. https://doi.org/10.1362/026725799784870496
Shen, A. (2014). Recommendations as personalized marketing: Insights from customer experiences. Journal of Services Marketing, 28(5), 414–427. https://doi.org/10.1108/JSM-04-2013-0083
Shultz, S., i Hand, M. W. (2015). Usability: A concept analysis. Journal of Theory Construction & Testing, 19(2), 65–70.
Silvia, P. J. (2006). Exploring the Psychology of Interest. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195158557.001.0001
Skorek, M. (2016). Attitudes of Polish consumers toward experiential marketing. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 24(4), 109–124. https://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.185
Skowronek, I. (2011). Oddziaływanie zapachem jako forma marketingu sensorycznego. Marketing i Rynek, (1), 6–11.
Strombeck, S. D. i Shu, S.-T. (2016). The pursuit of social recognition through luxury service brands. Services Marketing Quarterly, 37(4), 241–254. https://doi.org/10.1080/15332969.2016.1217682
Szromek, A. R. (2015). Zjawisko dysonansu i konsonansu poznawczego w zachowaniach konsumentów produktu turystycznego – wprowadzenie do zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 348–355. https://doi.org/10.15611/pn.2015.379.33
Tantry, S. (2016). Making personalized marketing work. Harvard Business Review. Pozyskano z https://hbr.org/2016/02/making-personalized-marketing-work
Waszkiewicz-Raviv, A. (2015). Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (414), 42–51.
Williams, L. E. i Bargh, J. A. (2008). Keeping one's distance: The influence of spatial distance cues on affect and evaluation. Psychological Science, 19(3), 302–308. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02084.x
Zawadzka, A. M. (2007). Dlaczego przywiązujemy się do marki? Gdańsk: GWP.
Zhong, J. Y. i Mitchell, V. W. (2012). Does consumer well-being affect hedonic consumption? Psychology and Marketing, 29(8), 583–594. https://doi.org/10.1002/mar.20545

 

Recenzje

dr Agnieszka Wilczak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
e-mail: awilczak@wz.uw.edu.pl

Recenzja książki Agnieszki Izabeli Baruk Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców (PWE, Warszawa 2017)

 

Inne

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Profesor Maria Romanowska — Doktor Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej 

 

 

 

Szanowni Państwo, Czytelnicy i Autorzy!

Pierwszy numer czasopisma „Marketing i Rynek” w 2019 roku zawiera cztery artykuły, recenzję książki napisanej przez Agnieszkę I. Baruk, pt. Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców, wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, oraz przedstawienie sylwetki i dorobku naukowego prof. dr hab. Marii Romanowskiej z okazji nadania Pani Profesor tytułu Doktora Honoris Causa przez Politechnikę Częstochowską. 
Pierwszy artykuł napisany przez Jolantę Mazur, pt. Czy przedsiębiorstwa praktykują dialog z interesariuszami, tak jak to deklarują?, ma charakter koncepcyjny i przeglądowy. Teorie związane z nauką o zarządzaniu określają w sposób jednoznaczny, że dialog organizacji z interesariuszami jest konieczny dla jej przetrwania i rozwoju. Przeprowadzona w artykule analiza tekstów i badań dotyczących tej problematyki wskazuje, że większość organizacji albo nie podejmuje dialogu z interesariuszami albo prowadzi komunikację z nimi, stwarzając jedynie pozory konwersacji dialogowej.
Drugi artykuł autorstwa Grzegorza Zasuwy, pt. Value preferences and consumer sustainable choices (Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji), został opublikowany w dwóch wersjach językowych. Artykuł ma charakter empiryczny. Przedstawiono w nim  analizę zebranych danych w badaniu Diagnoza Społeczna oraz Międzynarodowym Sondażu Społecznym z punku widzenia celu – określenia wpływu preferencji określonych wartości na zachowania zakupowe związane ze zrównoważoną konsumpcją. Uzyskane wyniki wskazują na pozytywną korelację między takimi wartościami jak: przyjaźń, pogoda ducha, zdrowie i wolność a zjawiskiem zrównoważonej konsumpcji. 
Trzeci artykuł napisany przez Ewę Sońtę-Drączkowską, pt. New Product Development in high-tech startups — a conceptual framework, przedstawia  różne modele rozwoju nowych produktów i ich użyteczność w startupach technologicznych. Na podstawie tej analizy został opracowany zintegrowany model rozwoju nowych produktów uwzględniający specyfikę startupów technologicznych. 
Czwarty artykuł przygotowany przez Damiana Badzmirowskiego i Oskara Uchańskiego, pt. Niejednoznaczność wymiarów doświadczenia z marką na przykładzie badań empirycznych w warunkach polskich, omawia wyniki badań ilościowych pozwalających na weryfikację istnienia i znaczenia wymiarów doświadczeń w odniesieniu do czterech kategorii produktowych: kawa, czekolada, perfumy i smartfony. Na podstawie analizy statystycznej została określona następująca konkluzja, że doświadczenia związane z marką można grupować w trzech wymiarach: afektywnym, intelektualnym i behawioralnym, natomiast wyniki analiz nie są jednoznaczne w odniesieniu do dwóch następnych wymiarów, tj. sensorycznego i społecznego.  
Mam nadzieję, że zamieszone w niniejszym numerze czasopisma Marketing i Rynek artykuły i materiały przyczynią się do podjęcia ewentualnej polemiki naukowej lub ich wzbogacenie przez zrealizowanie własnych badań i zaprezentowanie uzyskanych wyników w kolejnych numerach naszego miesięcznika.


Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł