Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 12/2011

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek 12/2011
 
Streszczenia
 
Tadeusz Wojciechowski
Koncepcja zmiany definicji reklamy
Reklama jest nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Definicje reklamy najczęściej prezentowane w literaturze powstały jednak jeszcze w połowie XX wieku. Nie uwzględniają one istotnych zmian, jakie rozwój technologii, zmiany społeczne i globalizacja spowodowały w obrocie towarowym i w rodzajach stosowanej reklamy. W definicjach tych akcentowano odpłatność działań reklamowych, przyjmując, że reklama jest zawsze zamówioną i opłacaną, świadomą działalnością. Nie uwzględniano reklamy przypadkowej, różnych form kryptoreklamy i reklamy podprogowej. W artykule zaproponowano zmienioną definicję reklamy, akcentującą publiczny charakter przekazu reklamowego i nieograniczającą jej form.
Conception the advertisement definition change
Advertising is an inseparable feature of the contemporary economy. However, definitions of advertising most often presented in literature were created as early as in the middle of the 20th century. They do not account for significant changes which the development of technology, social changes and globalization have made to goods circulation and the kinds of advertisements used. Those definitions emphasized the issue of payment for advertising activities, assuming that advertising is always an ordered, paid and conscious activity. Accidental advertising, various forms of surreptitious advertising and subliminal advertising were not taken into account. In this article, a changed definition of advertising is proposed: one that emphasises the public character of the advertising message and does not limit its forms.
 
Dominika Mirońska
Obraz współczesnego darczyńcy w Polsce i na świecie. Implikacje dla marketingu
W artykule zaprezentowano podstawowe dane dotyczące darczyńców indywidualnych w Polsce i na świecie oraz sformułowano wiele wniosków i zaleceń dotyczących działań marketingowych kierowanych do tej grupy odbiorców przez organizacje pozarządowe w Polsce.
Picture of contemporary donors in Poland and other countries. Implications for marketers
Obtaining financial support from individual donors require charitable organizations to establish the permanent and mutually satisfactory relationship. In this process it is helpful to use knowledge about potential donors, who represent a very diverse group. During the segmentation process primarily psychographic criteria should be used, since such elements as motivation, attitudes and values explain donors’ behavior better than socio-demographics. Moreover charities should analyze behavioral data, such as: causes donors give to, channels used to give money or the value of single donations. Collected data about donors should  form the basis for a coherent and well matched with donors’ expectations charity fundraising program.
 
Edyta Rudawska
Afektywny wymiar relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami biznesowymi
W badaniach dotyczących kształtowania relacji na rynku B2B zwraca się uwagę na dwa wymiary tych relacji: wymiar uwzględniający zachowania zakupowe klientów (behawioralny wymiar relacji) oraz wymiar związany z postawą klienta wobec firmy (afektywny wymiar relacji). Dostrzega się przy tym istnienie istotnej zależności między tymi wymiarami. Wskazuje się, iż zachowania zakupowe klientów determinowane są ich postawą wobec firmy. Oznacza to, że im wyższy poziom relacji ze swoimi klientami osiągnie firma w wymiarze afektywnym, tym silniejsze będą relacje w wymiarze behawioralnym. Afektywny wymiar relacji odnosi się do postawy klienta wobec przedsiębiorstwa, akceptacji jego działań, a przede wszystkim do emocjonalnej więzi łączącej obie strony. To właśnie relacje, których podstawą są pozytywne emocje, powodują, że klienci biznesowi konsekwentnie utrzymują pozytywną postawę w odniesieniu do danej oferty i wykazują chęć jej zakupu, mimo istnienia czynników ekonomicznych przemawiających za zakupem oferty konkurencyjnej. Celem niniejszego artykułu jest ocena zachowań klientów biznesowych banków w kontekście afektywnego wymiaru relacji.
Affective level of relations between financial institutions and business customers
There are two aspects of customer relationships in B2B markets: behavioural aspect, which takes into account the buying behaviour of a customer and an affective aspect, showing customer’s attitude towards the company. The literature recognizes the existence of the correlation between these aspects. Customers’ buying behaviour is determined by their attitude towards the company. This means that the higher the level of relationships with customers the company reaches in the affective dimension the stronger the relationships in the behavioural dimension. Affective dimension of the relationships relates to the customer’s attitude towards the company, acceptance of its actions and above all to the emotional bond between the two parties. Those relations which are based on positive emotions cause that business customers consistently maintain a positive attitude towards the company and are willing to buy its products, despite the existence of economic factors inducing them to use competitors offer. The purpose of the article is the assessment of bank business customers’ behaviour in the context of the affective dimension of the relationships.
 
 
Marketing w praktyce
 
Leszek Michalczyk
Advergaming jako internetowe źródło strategii marketingowych
Artykuł omawia zagadnienia związane z wykorzystaniem advergamingu w marketingu. Jest on kontynuacją znanego od co najmniej XIX w. podejścia product placement w marketingu, z tym że advergaming wykorzystuje jako narzędzie transferu informacji marketingowej wirtualny świat gier komputerowych i video. W pierwszej części artykułu zaprezentowano krótki zarysie historycznym advergamingu. W kolejnej przedstawiana jest analiza głównych sposobów zastosowania reklamy w advergamingu w podziale na: statyczną i dynamiczną. Omówiono też najbardziej znane w Polsce przypadki jej zastosowania w ostatnich kilku latach. Advergaming wydaje się również istotny, zważywszy na obowiązujące w Polsce prawo związane z eksponowaniem wizerunku postaci polityków w okresie wyborczym.
Advergaming – a source of Internet marketing strategies
In this article, we present marketing problems of applications of advergaming. Advergaming continues the long-standing (going as far back as the 19th c.) tradition of product placement, but, unlike its predecessor, it uses the virtual world of computer gaming as a vehicle for marketing information. The first part of the article presentation of brief historical introduction.
We then proceed to analyze the main applications of advertising, both static and dynamic, in advergaming In addition, we discuss some of the best known applications of advergaming in Poland over the last several years. Advergaming seems to be of particular importance, especially considering Polish legal regulations concerning political the image of politicians during voting period.
 
Reklama
 
 
Szymon Tarant, Paulina Anna Wawrzyniak
Wizerunek kobiety w reklamie
W artykule poruszono kwestie wizerunku kobiety w reklamie, tendencje w tym zakresie oraz sposoby prezentowania. Badanie obejmowało przekazy reklamowe emitowane na ogólnopolskim kanale telewizji Polsat w miesiącu lutym 2011 r. Dzięki zastosowaniu dziennika obserwacji analiza stała się możliwa i efektywniejsza. Dzięki tej analizie zbadane zostały sposoby prezentacji kobiety w reklamie, jej cechy oraz otoczenie społeczno-demograficzne, w jakim się ona znajduje. Na podstawie przeglądu literatury i badań własnych wyodrębnionych zostało sześć stereotypowych wizerunków.
Image of women in commercial
The article deals with the present image of women in advertising, the trends, and ways of presentation. The study consisted of advertising messages, broadcast on nationwide television channel Polsat in February 2011. Thanks to the observation diary, the analysis was possible and efficient. Multiple advertisements have been examined for presentation of women, its characteristics and socio-demographic environment in which it resides. Six separate stereotypical images of woman have been extracted basing on literature review and own studies.
 
Z czasopism zagranicznych
 
Jarosław Sawicki
Edukacja i praktyka biznesowa w kontekście zrównoważonego rozwoju
Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem artykułu pt. Today Becomes Tomorrow: Re-thinking Business Practice, Education and Learning in the Context of Sustainability, którego autorami są Daniella Tilbury i Alex Ryan. Artykuł ten opublikowano w 2011 r. w czasopiśmie „Journal of Global Responsibility”.
 
Jarosław Sawicki
Dlaczego brakuje publikacji z zakresu marketingu dotyczących Ameryki Łacińskiej?
Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem artykułu pt. Why is so little marketing research on Latin America published in high quality journals and what can we do about it?, którego autorami są Fernando Fasatoso i Jeryl Whitelock. Artykuł ten opublikowano w 2011 r. w czasopiśmie „International Marketing Review”.
 
Konferencje
 
Grzegorz Leszczyński
B2B Forum 2011. Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw
Dyskusja na B2BForum 2011 – zorganizowanym w dniach 12–13 października 2011 r. – toczyła się w trzech głównych nurtach: budowania i rozwoju relacji z klientami, znaczenia wiedzy oraz zarządzania sprzedażą. Więcej na ten temat w prezentowanym sprawozdaniu.
 
Roczny spis treści 2011

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł