Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab Paweł Chlipała
Dr hab Paweł Chlipała
ORCID: 0000-0003-2496-8617

Dr hab. Paweł Chlipała, prof. UEK

Pracuje w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w pracy biznesowej oraz badawczej. Interesuje się marketingiem jako sferą poznania naukowego: metodyką badań marketingu, integracją ścieżek metodycznych, podejściem interpretacyjnym w badaniach. Przedmiotem jego zainteresowań są współczesne koncepcje marketingowe – sposób ich wyodrębniania, analizy i oceny. Naukowo oraz dydaktycznie zajmuje się zachowaniami konsumentów, zwłaszcza ewolucją zachowań i determinantami je kształtującymi.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.8.2
JEL: D11, D12

Artykuł dotyczy problematyki badania zachowań konsumentów w kryzysie. Każdy kryzys, szczególnie o globalnym zasięgu, wywołuje szereg negatywnych i pozytywnych konsekwencji w makrootoczeniu, otoczeniu bliższym przedsiębiorstw oraz w zachowaniach gospodarstw domowych i indywidualnych klientów. Problematyka badań zachowań konsumentów w kryzysie jest ważna, gdyż świat jest zinternacjonalizowany, a liczne napięcia grożą kolejnymi kryzysami. W tekście skoncentrowano się na identyfikacji różnych problemów badań zachowań konsumentów w kryzysie: terminologicznych, metodycznych i empirycznych. W artykule rozważono kwestie terminologiczne: pojęcie kryzysu, wpływ kryzysu na zachowania konsumentów, płaszczyzny i komponenty badań zachowań konsumentów w kryzysie. W aspekcie metodycznym rozważono problematykę doboru ścieżek metodycznych, metod badań oraz integracji metodycznej. Zagadnienia empiryczne odniesiono do opisu bieżącej reakcji zachowań konsumentów na kryzys i przyszłych skutków. Zaprezentowano autorskie rekomendacje co do badań zachowań konsumentów w kryzysie.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów; badania zachowań konsumentów; kryzys
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.2
JEL: M31, M37

Celem artykułu jest krytyczny przegląd definicji reklamy natywnej, zestawienie mierników jej skuteczności oraz ocena tej skuteczności w kontekście realizacji funkcji i zadań marketingu społecznego. Artykuł zawiera krytyczną analizę literatury przedmiotu. Wykazano, że dążenie do wzrostu skuteczności reklamy natywnej może się odbywać kosztem społecznie odpowiedzialnej promocji i komunikacji z klientem. Koncentracja wyłącznie na skuteczności reklamy natywnej, z pominięciem kwestii społecznych, kształtuje negatywne postawy odbiorców wobec tego narzędzia promocji oraz powoduje utratę zaufania wobec producenta i marki. Korzystanie z reklamy natywnej powinno zawierać czytelne oznakowanie komunikatu, tak aby odbiorcy jasno odróżniali przekaz komercyjny od innych treści publikowanych w medium. Realizując założenia społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorstwo może podjąć edukację konsumentów w zakresie funkcjonowania reklamy natywnej.

Słowa kluczowe: reklama natywna; skuteczność reklamy natywnej; marketing społeczny