Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.2
JEL: I10, O33

Rola nowych technologii w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych w dobie pandemii COVID-19

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zależności między jakością usług zdrowotnych a wykorzystywaniem nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem operacji robotycznych i telemedycyny w okresie pandemii COVID-19. W artykule przedstawiono charakterystykę usług medycznych oraz opisano jeden z najważniejszych parametrów tych usług, tj. jakość. Przeanalizowano innowacyjne usługi medyczne — operacje robotyczne i telemedycynę — które w coraz większym stopniu funkcjonują w ochronie zdrowia. Wskazano na możliwość rozwoju tych usług w najbliższej przyszłości w powiązaniu z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: usługi medyczne; jakość usług medycznych; operacje robotyczne; telemedycyna

Bibliografia

Bibliografia/References

Bukowska-Pietrzyńska, A. (2010). Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Deloitte (2018). Raport „2018 Global health care outlook — The evolution of smart health care”. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf (15.01.2022).

Dey, N., Das, H., Naik, B. i Behera, H. S. (2019). Big data analytics for intelligent Healthcare Management. London: Academic Press.

Dubas, K. (2011). Problematyka efektywności w ochronie zdrowia — znaczenie i metody pomiaru. Problemy Zarządzania, 9(3), 102–125.

Gasparski, W. (2012). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Głód, G. i Głód, W. (2014). Uwarunkowania innowacyjności w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, (183).

Grynchutskyi, V. i Machuga, N. (2013). Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wymiary jakości usług zdrowotnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 24(97), 125–132.

Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. R. i Suman, Ra (2021). Telemedicine for healthcare: Capabilities, features, barriers and applications. Sensors International, 2, 2–12. https://reader.elsevier.com/ (28.02.2021). https://doi.org/10.1016/j.sintl.2021.100117

Hefer, J. L., Al-Amin, M. i Huerta, T. R. (2020). Transforming Healthcare: A focus on Consumerism and Profitability. Emerald Group Publishing. https://doi.org/10.1108/S1474-8231202019

Kautsch, M. (2010). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe Wyzwanie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kautsch, M., Whitfeld, M., Klich, I. J. (2001). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komisja Europejska (2014). Zielona Księga w sprawie mobilnego zdrowia (mHealth). COM (2014) 219 final.

Korczyńska, A. (2012). The quality of medical services and methodes of measurement. Annales Acadamiae Medicae Silesinesis, 66(5), 67–70.

Kotler, P. (1994). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner &S-ka.

Kowalska, M. (2011). Po pierwsze relacje. OSOZ.

Krzemińska, E. (2020). Zarządzanie konkurencyjnością w podmiotach ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 4, 95–107. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.7972

Kulik, T. M. i Latalski, M. (2002). Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Laskowska, I. (2020). Rola ubezpieczeń zdrowotnych w budowaniu „srebrnej gospodarki” w Polsce. Finanse i Prawo Finansowe, 3(7), 77–90. https://doi.org/10.18778/2391-6478.3.27.04

Leśnikowska-Gontarz, M. (2017). Wzrost wydatków na ochronę zdrowia a perspektywa rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Progmata tes Oikonomias, (11), 37–51. https://doi.org/10.16926/pto.2017.11.03

Łagowski, P. (2018). Ocena efektywność świadczenia usług medycznych przez jednostki szpitalne z uwzględnieniem formy organizacyjno-prawnej podmiotu. Studia i Prace. Zeszyt Naukowy, 167, 95–110. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.167.6

Małkowska, M. A. (2014). Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(39), 26–37.

Maxwell, R. J. (1984), Quality assessment in health. Br Med J 288, 1470–1472. https://doi.org/10.1136/bmj.288.6428.1470

Moczydłowska, J. M. (2018). Organizacja inteligentna generacyjnie. Warszawa: Difin.

Moczydłowska, J. M. i Bitkowska, A. (2020). Koncepcja zarządzania relacjami z klientami — istota, cele, zakres. Marketing i Rynek, (9), 3–12. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2020.9.1

Moczydłowska, J. M., Korombel, A. i Bitkowska, A. (2017). Relacje jako kapitał organizacji. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Moczydłowska, J. M. i Kowalewski, K. (2019). Patologie i dysfunkcje organizacji. Warszawa: Difin.

Nadziakiewicz, M. (2018). Marketing a jakość usług medycznych na przykładzie placówki regionu Górnego Śląska. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (129), 313–324.

Nęcki, Z. i Kesy, M. (2013). Postawy personelu medycznego wobec zarzadzania szpitalem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nojszewska, E. (2016). Społeczno-ekonomiczne czynniki determinujące status zdrowotny społeczeństwa na przykładzie Polski. Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia, (1), s. 59–74.

Nojszewska, E. (2011). Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia. Problemy Zarządzania, 9(3), 11–26.

Nowotarska-Romaniuk, B. (2013). Marketing usług zdrowotnych. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Opolski, K., Dykowska, G. i Możdżonek, M. (2003). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Pietrzak, M. (2018). Dostęp do usług medycznych a zamożność Polaków. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, (9), 153–165.

Pyłpacz, P., Skóra, D. i Mikos, M. (2018). Jakość usług medycznych a satysfakcja pacjenta. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2(55), 182–185.

Rahi, S., Khan, M. M. i Alghizzawi, M. (2021). Factors influencing the adoption of telemedicine fealth services during COVID-19 pandemic crisis: an integrative research model. Submit an article Journal homepage, 15(6), 769–793. https://www-tandfonline-com.translate.goog/doi (28.02.2022). https://doi.org/10.1080/17517575.2020.1850872

Rogala, M., Badora-Musiał, K., Kowalska, I. i Mokrzycka, A. (2014). Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12(2), 163–174

Rybarczyk, A. (2011). Jakość warunkiem przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych. Studies &Proceedings of polish Association for Knowledge Management, (38), 198–211.

Smarżewska, D. (2020). Rynek usług medycznych w Polsce. Marketing i Rynek, (11), 20–28. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2020.11.3

Swayne, L. S., J. Duncan, W. J. i Ginter, P. M. (2012). Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Styś, A. (2003). Marketing usług. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Thakur, R., Hsu, S. i Fontenol, G. (2012). Innovatopn in healthcare: Issues and future trends. Journal of Business Research, 65(4). https://doi.org/10.1016/j.jbusres. 2011.02.022

Walshe, K. i Smith, J. (2011). Zarządzanie w opiece zdrowotnej — doskonalenie jakości w opiece zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zhang, Y-N., Chen, Y., Wang, Y., Li, F. i Pender, M. (2020. Reduction in healthcare services during the COVID-19 pandemic in China. BMJ Global Heaith, 5, 1–10. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003421

Źródła internetowe/Internet Resources

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/podgrupy/261 (15.01.202).

http://www.szpitale.org/wp-content/uploads/2021/08/OSSP_2021-22_PL-ENG-www.pdf (15.01.2022).

https://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/ (15.01.2022).

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_chp_poland_polish.pdf (15.01.2022).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/wydatki-na-ochrone-zdrowia-w-latach-2018-2020,27,1.html (15.01.2022).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/? uri=CELEX:52014DC0219 (15.01.2022).

https://files.mypmr.pro/77c25107da615b53e8354ff8706d852354d54dd0.Pdf (15.01.2022).

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en (15.01.2022).

https://www.cyfrowyszpital.pl/telemedycyna-mocno-przyspiesza-rozwoj-podczas-pandemii/ (15.01.2022).

https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/370/7788/1/raport_-_teleporady_u_lekarza_poz.pdf (15.01.2022).

https://www.money.pl/gospodarka/w-polsce-jest-za-duzo-szpitali-pis-mowi-ze-nie-i-zmniejsza-ich-liczbe-6677880334625632a.html

https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/trendy-w-polskiej-ochronie-zdrowia-2017-pwc.html (15.01.2022).

https://www.hccongress.pl/2020/pl/wiadomosci/sztuczna-inteligencja-w-medycynie-czy-i-dlaczego-jej-potrzebujemy, 211259.html (15.01.2022).

https://healthcaremarketexperts.com/aktualnosci/rynek-trendy/raport-pmr-i-upper-finance-40-robotow-da-vinci-w-2025-r/

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę