Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 02/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.1
JEL: M31

Wspieranie komunikacji nieformalnej w środowisku wirtualnym na Facebooku: ujęcie międzynarodowe

There is a growing interest in marketing communications on social media and word of mouth. More and more companies operate in an international context. However, cross-cultural research on the relationship between marketing communications on social media and electronic word-of-mouth (eWOM) is very scarce. By filling the research gap, the purpose of this study is to assess the influence of marketing communications on Facebook on eWOM in different countries. The results of content analysis of 1,040 Facebook posts show that 27% of the variance of eWOM is explained by the geographic market. This study allows a deeper understanding of marketing communication processes in the virtual environment and provides concreto guidelines on content having a positive influence on eWOM.

Zainteresowanie komunikacją marketingową w mediach społecznościowych i komunikacją nieformalną stale rośnie. Choć coraz więcej przedsiębiorstw działa w kontekście międzynarodowym, liczba badań dotyczących związku między komunikacją marketingową w mediach społecznościowych i komunikacją nieformalną w środowisku wirtualnym (eWOM) w ujęciu międzykulturowym jest nadal znikoma. Celem artykułu jest, wypełniając istniejącą lukę badawczą, ocena wpływu komunikacji marketingowej na Facebooku na eWOM w różnych krajach. Wyniki analizy treści 1040 postów na Facebooku wskazują, że rynek geograficzny wyjaśnia 27% wariancji eWOM. Niniejszy artykuł umożliwia głębsze zrozumienie procesów związanych z eWOM i dostarcza konkretnych wskazówek dotyczących treści mających pozytywny wpływ na komunikację nieformalną w tym środowisku.

Słowa kluczowe: marketing communications; social media; Facebook; electronic word of mouth; social media marketing; international marketing (komunikacja marketingowa; media społecznościowe; Facebook; komunikacja nieformalna w środowisku wirtualnym; social media marketing; marketing międzynarodowy)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.2
JEL: I10, O33

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zależności między jakością usług zdrowotnych a wykorzystywaniem nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem operacji robotycznych i telemedycyny w okresie pandemii COVID-19. W artykule przedstawiono charakterystykę usług medycznych oraz opisano jeden z najważniejszych parametrów tych usług, tj. jakość. Przeanalizowano innowacyjne usługi medyczne — operacje robotyczne i telemedycynę — które w coraz większym stopniu funkcjonują w ochronie zdrowia. Wskazano na możliwość rozwoju tych usług w najbliższej przyszłości w powiązaniu z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19.

Słowa kluczowe: usługi medyczne; jakość usług medycznych; operacje robotyczne; telemedycyna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.3
JEL: M31

Konsekwencje nowej ceny odniesienia dla wielokanałowych detalistów po okresie lockdownu z powodu SARS-CoV-2

The article aims to present, based on the psychological theories of consumer behaviour, the essence of a new reference price in a multichannel retail environment after lockdown due to SARS-CoV-2. Multichannel pricing is well explained in the literature; in this article authors wanted to present this issue in an actual context — they indicated the consequences in the area of price perception due to the unplanned and temporary elimination of the brick-andmortar stores. The forced customer migration to the online environment, caused by the lockdown, has current consequences for multichannel retailers as well as longterm consequences. Authors proposed a conceptual approach to the process of shaping a new reference price during the pandemic. Some practical and theoretical implications have been also provided.

Celem artykułu jest przedstawienie na podstawie wybranych psychologicznych teorii zachowań konsumentów istoty nowej ceny odniesienia w wielokanałowym środowisku po okresie lockdownu z powodu pandemii SARS-CoV-2. Różnicowanie cen w środowisku wielokanałowym jest opisane w literaturze przedmiotu. Autorzy niniejszego artykułu prezentują to zagadnienie w aktualnym kontekście — wskazują konsekwencje z zakresu postrzegania cen wywołane nieplanowanym i czasowym zamknięciem sklepów stacjonarnych w okresie pandemii. Wymuszona migracja klientów do środowiska online ma dla detalistów wielokanałowych zarówno bieżące jak i długoterminowe konsekwencje. Autorzy zaproponowali koncepcyjne podejście do procesu kształtowania nowej ceny referencyjnej podczas pandemii. Przedstawili też implikacje praktyczne i teoretyczne poruszanych w artykule zagadnień.

Słowa kluczowe: reference price; price differentiation; price communications; multichannel sales (cena odniesienia; różnicowanie cen; komunikowanie cen; sprzedaż wielokanałowa)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.4
JEL: B1

Prawo Wagnera jako odzwierciedlenie niedoskonałości rynku?

The main aim of this paper is to present theoretical concept of Wagner's Law of Increasing State Activity (WL) in a broader context of his views on role of the state and subordinating economy to political and military goals of the state. In majority of research works published the area of his political views and influence on economic policy of the state is not presented. It is also important to notice that narrow analysis focused on comparison between economic growth and budgetary or governmental spending may not necessarily lead to concluding whether the WL is confirmed or not in particular countries. Some parts of public expenditure can be invisible and hard to count, like for instant tax exemptions and remissions. In order to demonstrate the complexity of the discussed issues and the ambiguity of conclusions drawn from the available data, this study uses descriptive statistics, which was accompanied by an analysis of less "conventional" literature describing the career and political views of Adolf Wagner, which so far has been largely omitted in studies focusing on attempts to verify actuality of these rather narrowly understood theses formulated over 140 years ago. Analysis of available statistical data and observations from the literature, presented in this paper, due to the increasing number and variety of publications falling within the discussed issue, is incomplete and requires further analysis.

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej koncepcji wagnerowskiego prawa wzrostu aktywności państwa w szerszym kontekście poglądów A. Wagnera na rolę państwa i podporządkowanie gospodarki i rynku celom politycznym i militarnym państwa. W większości opublikowanych prac badawczych nie przedstawiono obszaru jego poglądów politycznych i ich wpływu na politykę gospodarczą państwa. Należy zauważyć, że wąska analiza skupiona na porównaniu wzrostu gospodarczego z wydatkami budżetowymi lub rządowymi niekoniecznie musi prowadzić do stwierdzenia czy Prawo Wagnera jest nadal aktualne, potwierdzone w poszczególnych krajach. Niektóre z wydatków publicznych mogą być bowiem niewidoczne i trudne do policzenia, na przykład w przypadku natychmiastowych zwolnień podatkowych czy umorzeń. W celu wykazania złożoności omawianych zagadnień i niejednoznaczności wniosków wynikających z dostępnych danych w artykule wykorzystano statystykę opisową, której towarzyszyła analiza mniej „konwencjonalnej” literatury opisującej karierę i poglądy polityczne A. Wagnera, które dotychczas były w dużej mierze pomijane w badaniach skupiających się na próbach weryfikacji aktualności tych dość wąsko rozumianych tez sformułowanych ponad 140 lat temu. Ze względu na rosnącą liczbę i różnorodność publikacji z omawianego zakresu przedstawiona w artykule analiza dostępnych danych statystycznych i obserwacji z literatury jest niepełna i wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: Wagner's Law; economic thought (Prawo Wagnera; myśl ekonomiczna; historia myśli ekonomicznej)
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł