Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Ryszard Cichocki
ORCID: 0000-0003-4131-8528

Socjolog, profesor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Pracowni Socjologii Zmiany Społecznej. Jego studia teoretyczne skoncentrowane są na teoriach zmiany społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii podmiotowości oraz pogranicza nauk społecznych i filozofii nauki. Natomiast empiryczne badania socjologiczne podejmują problematykę jakości życia mieszkańców miast. Najważniejsze publikacje ostatniego okresu to książki: Jakość życia mieszkańców Poznania, Społeczny wizerunek wody. Studium socjologiczne, Jakość życia mieszkańców Poznania zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, Poczucie bezpieczeństwa poznaniaków oraz poziom przestępczości w Poznaniu. Uwarunkowania przestrzenne i społeczno-ekonomiczne. Natomiast artykuły to: „Chłop polski w Europie i Ameryce” a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych, Kompetencja obywatelska – próba konceptualizacji, Lokalne sfery publiczne a przemiany kompetencji obywatelskiej.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.2
JEL: B55, Q01, Z13

Celem artykułu jest badanie czynników wpływających na poziom zaufania społecznego do jakości wody. Obecnie na rynku obserwujemy silną konkurencję o preferencje konsumentów dotyczące konsumpcji wody: z kranu czy z butelki. Woda z kranu przez długi czas znajdowała się w niekorzystnej pozycji rynkowej w stosunku do wód w butelkach. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania piciem wody z kranu i wzrost świadomości niekorzystnych aspektów wody butelkowanej. W tym kontekście interesujące są wyniki wieloletnich badań socjologicznych przeprowadzonych w aglomeracji poznańskiej w latach 2004–2021, które pokazały wzrost odsetka mieszkańców deklarujących picie wody z kranu bez przegotowania i spadek odsetka osób, które nigdy nie piją nieprzegotowanej wody z kranu. Artykuł skoncentrowany jest na dwóch grupach czynników wpływających na te odsetki: jakości wody mierzonej obiektywnymi parametrami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi z jednej strony oraz subiektywnym społecznym poziomie zaufania do wody z drugiej. Systematycznie monitorowane parametry jakości wody w latach 2012–2021 świadczą o utrzymywaniu przez jej dostawcę, spółkę Aquanet, rygorystycznych norm wody pod względem parametrów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Drugą grupę czynników stanowią kampanie promocyjne prowadzone przez Aquanet kształtujące społeczny wizerunek wody oraz analizowane w artykule przemiany społeczne, zmiany preferencji konsumpcyjnych powiązane ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców. Analiza zawarta w artykule nie wyczerpuje zagadnienia. Jest jednak wystarczająca dla zasygnalizowania potencjału marketingowego, związanego z produktem bez opakowania, jakim jest woda z kranu.

Słowa kluczowe: woda z kranu; jakość wody; preferencje konsumpcyjne