Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.3.2
JEL: M31, 030, 032, 035

Wspieranie zarządzania innowacjami rozwiązaniami modelowymi

Powszechnie uważa się, że innowacje stanowią ważny czynnik rozwoju organizacji i wzrostu ich konkurencyjności. Teza ta nie zawsze znajduje potwierdzenie w wynikach osiąganych przez podmioty gospodarcze. Przyczynami takiego stanu mogą być błędy popełniane przez kierowników w zakresie zarządzania innowacjami. W szczególności chodzi tu o intuicyjne, przypadkowe traktowanie działalności innowacyjnej, wieloznaczne rozumienie innowacji, nieznajomość modeli przebiegu procesów innowacji. Zasadne jest więc zaproponowanie zmian w podejściu do zarządzania innowacjami. W artykule podjęto próbę rozwiązania problemu badawczego zawartego w pytaniu: czy modele procesów innowacji sprzyjają zwiększeniu sprawności zarządzania działalnością innowacyjną? Jest to pytanie ogólne. Udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wymagało postawienia kilku pytań szczegółowych, takich jak: 1) czym są innowacje i jaki jest ich wpływ na rozwój organizacji?, 2) czym charakteryzują się generacje wybranych modeli innowacji?, 3) jak wykorzystać uniwersalny model innowacji do racjonalizacji zarządzania działalnością innowacyjną? Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią o strukturze publikacji. Konstrukcja artykułu została wzbogacona o autorską propozycję koncepcji modelowego zarządzania innowacjami, mogącego przyczynić się do racjonalizacji tego procesu. Aby zrealizować wskazane cele, wykorzystano następujące metody badawcze: analizę krytyczno-poznawczą piśmiennictwa, metodę opisową i porównawczą oraz metodę projekcyjną do zaproponowania uniwersalnego modelu zarządzania procesami innowacyjnymi.

Słowa kluczowe: innowacja; marketing; model; organizacja; zarządzanie

Bibliografia

Bibliografia/References

Arendra, P., Putri, K. A., Rumamby, I. i Mercia, R. (2018). Analysis Influence of Knowledge Management on Innovation and Performance of Organization. International Journal of Recent Engineering Research and Development, 3(04).

Areri, D., Kipchumba, S. i Kamau, G. (2020). Strategic Innovation and Growth of Public Universities in Kenya. Journal of Business and Management, 22(10). https://doi:10.9790/487X-2210014752

Barbieri, J. C. i Teixeira Alvares, A. C. (2016). Sixth generation innovation model: description of success model. Innovation & Management Review, 13(2). https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.04.004

Baruk, J. (2014). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

Baruk, J. (2017). Strategic Aspects of Innovation Management. Marketing of Scientific and Research Organizations, 26(4). https://DOI:10.14611/minib.26.12.2017.12

Baruk, J. (2018). Knowledge and Innovations as Factors of Organizational Development — an Integrated Approach. Marketing of Scientific and Research Organizations, 29(3). https://doi:10.14611/minib.29.09.2018.12

Baruk, J. (2020). Zarządzanie innowacjami ukierunkowane na współtworzenie wartości w ramach partnerskich relacji. Marketing i Rynek, XXVII(5). https://doi.org/10.33226/1231-7853.2020.5.1

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. i West, J. (2014). New Frontiers in Open Innovation. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199682461.001.0001

Das, P., Verburg, R., Verbraeck, A. i Bonebakker, L. (2018). Barriers to innovation within larg financial services firms. European Journal of Innovation Management, 21(1). https://doi.org/10.1108/EJIM-03-2017-0028

Dieter, W. i Schmitt, W. (2018). A Literature Review on Innovation Proces. East African Scholares Journal of Economics, Business and Management, 1(3). https://doi:10.36349/easjebm.2018.v01i03.003

Du Preez, N. D. i Louw, L. (2008). A Framework for Managing the Innovation Process. PICMET '08 — 2008 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology. https://doi:10.1109/PICMET.2008.4599663

Fallatah, M. I. (2019). Knowledge Workers Mobility in Innovative Organizations: The Role of Individual Differences. International Journal of Business and Management, 14(9). https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n9p23

Filiou, D. (2021). A new perspective on open innovation: established and new technology firms in UK bio-pharmaceuticals. R&D Management, 51(1). https://doi.org/10.1111/radm.12425

Griffin, R. W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

GUS. (2019). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018. Warszawa–Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2020). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017–2019. Informacje sygnalne z 04.12.2020 r.

Heij, C. V., Volberda, H. W., Van den Bosch, F. A. J. i Hollen, R. M. A. (2020). How to leverage the impast of R&D on product innovation? The moderating effect of management innovation. R&D Management, 50(2). https://doi.org/10.1111/radm.12396

Hobday, M. (2005). Firm-level Innovation Models: Perspectives on Research in Developed and Developing Countries. Technology Analysis & Strategic Management, 17(2). https://doi.org/10.1080/09537320500088666

Odetunde, O. J. (2019). Employee Innovation Process: An Integrative Model. Journal of Innovation Management, 7(3). https://doi.org/10.24840/2183-0606_007.003_0003

OECD/Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018. Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxemburg. https://doi.org/10.17879789264304604-en

Prahalad, C. K. i Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Prahalad, C. K. i Krishnan, M. S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.

Ri, K., Wang, Y. i Zhang, X. (2018). Innovator's Innovative Genetic Model: From Biological to Social Perspective. Science Journal of Business and Management, 6(2). https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20180602.12

Smith, M., Busi, M., Ball, P. i van der Meer, R. (2008). Factors Influencing an Organisations ability to Manage Innovation: a Structured Literature Review and Conceptual Model. International Journal of Innovation Management, 12(4). https://doi.org/10.1142/S1363919608002138

Stefanovska Ceravolo, L. J. i Polenakovik, R. (2016). Generations of Innovation Models and Their Characteristics — Towards Creating a New Innovation Model. International Conference on Innovative Technologies, In-Tech 2016, Prague 6–8.09.2016.

Stefanovska Ceravolo, L. J., Polenakovik, R. i Dzidrov, M. (2016). Summary of Innovation Models on a Company Level — Creating a Framework for an Innovation Model That Will Increase a Company's Innovation Activity. International Scientific Journal. Science. Business. Society, 1(6).

Tidd, J. (2021). A Review and Critical Assessment of the ISO56002 Innivation Management Systems Standard: Evidence and Limitations. International Journal of Innovation Management, 25(1). https://doi.org/10.1142/S1363919621500493

Tidd, J. i Bessant J. (2013). Zarządzanie innowacjami: Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Tidd, J. i Bessant, J. (2021). Managing innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. Seven Edition. Wiley.

Usman, M. Fadhilah. (2020). Knowledge Management Practice For Competitive Advantage Through Innovation. International Journal of Business

and Management Invention, 9(7). https://doi:10.35629/8028-0907025963

Utoyo, I., Fontana, A. i Satrya, A. (2020). The Role of Entrepreneurial Leadership and Configuring Core Innovation Capabilities to Enhance Innovation Performance in a Disruptive Environment. International Journal of Innovation Management, 24(6). https://doi.org/10.1142/S1363919620500607

Žižlavský, O. (2013). Past, Present and Future of the Innovation Process. International Journal of Engineering Business Management, 5(3). https://doi:10.5772/56920

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę