Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Jerzy Baruk
ORCID: 0000-0002-7515-0535
Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego działalność badawcza koncentruje się na organizacyjnych i ekonomicznych aspektach działalności innowacyjnej, zarządzaniu innowacjami i przez innowacje, wpływie innowacji na sprawność funkcjonowania organizacji. Przedmiotem działalności badawczej jest też zarządzanie wiedzą oraz związek wiedzy
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.3.2
JEL: M31, 030, 032, 035

Powszechnie uważa się, że innowacje stanowią ważny czynnik rozwoju organizacji i wzrostu ich konkurencyjności. Teza ta nie zawsze znajduje potwierdzenie w wynikach osiąganych przez podmioty gospodarcze. Przyczynami takiego stanu mogą być błędy popełniane przez kierowników w zakresie zarządzania innowacjami. W szczególności chodzi tu o intuicyjne, przypadkowe traktowanie działalności innowacyjnej, wieloznaczne rozumienie innowacji, nieznajomość modeli przebiegu procesów innowacji. Zasadne jest więc zaproponowanie zmian w podejściu do zarządzania innowacjami. W artykule podjęto próbę rozwiązania problemu badawczego zawartego w pytaniu: czy modele procesów innowacji sprzyjają zwiększeniu sprawności zarządzania działalnością innowacyjną? Jest to pytanie ogólne. Udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wymagało postawienia kilku pytań szczegółowych, takich jak: 1) czym są innowacje i jaki jest ich wpływ na rozwój organizacji?, 2) czym charakteryzują się generacje wybranych modeli innowacji?, 3) jak wykorzystać uniwersalny model innowacji do racjonalizacji zarządzania działalnością innowacyjną? Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią o strukturze publikacji. Konstrukcja artykułu została wzbogacona o autorską propozycję koncepcji modelowego zarządzania innowacjami, mogącego przyczynić się do racjonalizacji tego procesu. Aby zrealizować wskazane cele, wykorzystano następujące metody badawcze: analizę krytyczno-poznawczą piśmiennictwa, metodę opisową i porównawczą oraz metodę projekcyjną do zaproponowania uniwersalnego modelu zarządzania procesami innowacyjnymi.

Słowa kluczowe: innowacja; marketing; model; organizacja; zarządzanie
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.1
JEL: M31, 030, 032, 035

Wszystkie przedsiębiorstwa znajdują się w określonym otoczeniu, którego elementy mają istotny wpływ na ich funkcjonowanie i rozwój. Przedsiębiorstwa wytwarzają produkty zaspokajające potrzeby klientów. W zamian klienci dostarczają przedsiębiorstwom wartość ekonomiczną, informacje oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie. Między przedsiębiorstwami a elementami otoczenia (klientami) zachodzą więc ciągłe interakcje, którymi należy racjonalnie zarządzać, aby zachować niezbędną równowagę. Na burzliwe zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa powinny reagować zmianami wewnętrznymi. Tego typu zmiany przybierają postać innowacji, które dostarczają klientom określoną wartość. Aby wartość ta była oczekiwana, należy włączyć klientów do procesu współtworzenia innowacji. Kształtowanie wzajemnych relacji powinno mieć charakter modelowy. Działalność innowacyjna musi być objęta zarządzaniem na wzór zarządzania innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. Uwaga kierowników powinna się skupiać nie tylko na tworzeniu innowacji produktowych i procesowych, ale także innowacji zarządczych, skierowanych na kreowanie społecznego kapitału innowacji oraz innowacyjnego środowiska doświadczeń. Chodzi o wzmacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez racjonalne zarządzanie innowacjami. W praktyce istnieje znaczna luka między stanem postulowanym a rzeczywistością, dlatego celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy zarządzanie innowacjami może sprzyjać wzmacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz określenie możliwości wykorzystania modelu współtworzenia wartości dla klientów opartego na partnerskich relacjach do zwiększenia skuteczności wdrażania innowacji.

Słowa kluczowe: innowacja; marketing; przedsiębiorstwo; wartość; wiedza; zarządzanie
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.1
JEL: D83, M31, M54

Jedną z podstawowych cech współczesnych organizacji zarówno przemysłowych, jak i usługowych jest zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji przy aktywnym udziale klientów w tych procesach. Zasadne jest więc oparcie polityki zarządzania organizacjami na perspektywie klienta. Umożliwia ona pozyskiwanie wartości, jej współtworzenie przy aktywnym udziale klientów oraz systemowe wykorzystanie ich wiedzy i doświadczeń poprzez interakcje zachodzące wielokrotnie w dowolnym miejscu i czasie. W praktyce gospodarczej większość organizacji funkcjonujących w Polsce jest zarządzana z perspektywy organizacji, co prowadzi do względnie niskiej innowacyjności podmiotów gospodarczych. W artykule podjęto próbę oceny poziomu innowacyjności organizacji przemysłowych i usługowych przez pryzmat podstawowego miernika, jakim jest udział organizacji innowacyjnych w ogólnej ich liczbie, w szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytania: 1) czy polskie organizacje przemysłowe i usługowe są innowacyjne? 2) jaka jest struktura wdrażanych innowacji? 3) jaka jest dynamika wdrażanych innowacji? 4) czy innowacje marketingowe znajdują odzwierciedlenie w polityce rozwoju organizacji? 5) jaka jest struktura innowacji marketingowych? Celem publikacji jest też sprawdzenie tezy, że powszechność wdrażania innowacji marketingowych jest względnie niska i zróżnicowana w organizacjach przemysłowych oraz usługowych. Zależy ona głównie od wielkości organizacji gospodarczych oraz typów innowacji. Wdrażane innowacje są raczej skutkiem myślenia z perspektywy organizacji, a nie myślenia z perspektywy klientów.

Słowa kluczowe: innowacja; marketing; organizacja; wiedza; zarządzanie

Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego działalność badawcza koncentruje się na organizacyjnych i ekonomicznych aspektach działalności innowacyjnej, zarządzaniu innowacjami i przez innowacje, wpływie innowacji na sprawność funkcjonowania organizacji. Przedmiotem działalności badawczej jest też zarządzanie wiedzą oraz związek wiedzy z kreowaniem innowacji. Autor 380 publikacji naukowych dotyczących szeroko rozumianego zarządzania innowacjami i wiedzą, opublikowanych w ogólnokrajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Autor czterech książek napisanych samodzielnie i współautor kilkudziesięciu innych. Wyniki prowadzonych badań prezentował na licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Członek następujących organizacji: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Przedsiębiorstwa Inicjatyw Gospodarczych „Taures” w Warszawie; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego; University — Industry — Science Partnership. Polish UNISPAR Working Group Society; Klubu Przedsiębiorcy Innowacyjnego przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Doradca w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie.