Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Dominik Jan Gajewski
ORCID: 0000-0002-7935-9221
Dr hab. Dominik Jan Gajewski, prof. SGH Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor SGH; kierownik Zakładu Prawa Podatkowego SGH; kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.1
JEL: K22, K33, K34

Międzynarodowa konkurencja podatkowa a strategie optymalizacyjne holdingów wykorzystywane w rajach podatkowych

The subject-matter of the article is presentation of the phenomenon of international tax competition which is related to the developing tax policies of countries. It is particularly important to distinguish the phenomenon under discussion from harmful tax competition. In the course of elaboration, it is necessary to mention tax havens that exert a substantial influence both on international and harmful tax competition. Holding companies also influence international tax competition as they adopt numerous tax engineering instruments within the framework of their tax strategies. The present article indicates the most important as well as the most up-to-date ones. The elaboration also presents how the relations and links that are being shaped between countries that are tax havens (though not only) and international holding companies impact international tax competition.

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zjawiska międzynarodowej konkurencji podatkowej, które wiąże się z kształtującymi się politykami podatkowymi państw. Szczególnie istotne jest odróżnienie omawianego zjawiska od szkodliwej konkurencji podatkowej. W ramach opracowania odniesiono się do rajów podatkowych, które mają istotny wpływ zarówno na międzynarodową, jak i na szkodliwą konkurencję podatkową. Na międzynarodową konkurencję podatkową wpływają również holdingi międzynarodowe, które w ramach swoich strategii podatkowych wykorzystują liczne instrumenty z zakresu inżynierii podatkowej. Niniejszy artykuł wskazuje najistotniejsze, ale i najbardziej aktualne z nich. Opracowanie przedstawia również, jak na międzynarodową konkurencję podatkową oddziałują kształtujące się relacje i powiązania zachodzące pomiędzy państwami będącymi rajami podatkowymi (ale nie tylko) a holdingami międzynarodowymi.

Słowa kluczowe: tax competition; tax optimisation; tax havens; holding (konkurencja podatkowa; optymalizacja podatkowa; raje podatkowe; holding)
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.2
JEL: K22, K33, K34

Wybrane metody przeciwdziałania zjawisku treaty shopping w kontekście działalności transgranicznej grup kapitałowych

The subject-matter of the elaboration is the mechanism of treaty shopping which is used not only for tax optimization but also tax avoidance. The main beneficiaries of this mechanism are groups of companies running cross-border activity. A special aspect that undergoes analysis in this article are the methods of countering treaty shopping. The issue is directly concerned with the aspects of both domestic tax law and international double taxation agreements. The mechanism of treaty shopping is also connected with the problem of withholding tax. The purpose of the elaboration is to evaluate the effectiveness of the methods of countering treaty shopping in connection with the operation of international holding companies.

Przedmiotem opracowania jest mechanizm treaty shopping, który wykorzystywany jest nie tylko do optymalizacji opodatkowania, ale również do unikania opodatkowania. Głównym beneficjentem tego mechanizmu są grupy kapitałowe funkcjonujące transgranicznie. Szczególnym aspektem analizowanym w artykule są metody przeciwdziałania treaty shopping. Z problematyką tą bezpośrednio związane są aspekty zarówno z zakresu wewnątrzkrajowego prawa podatkowego, jak i międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z mechanizmem treaty shopping wiąże się również problematyka podatków potrącanych u źródła. Celem opracowania jest ocena skuteczności metod przeciwdziałania treaty shopping na gruncie działalności holdingów międzynarodowych.

Słowa kluczowe: tax; CIT; treaty shopping; tax optimization; holding (podatek; CIT; treaty shopping; optymalizacja podatkowa; holding)
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.11.2
JEL: K22, K33, K34

Niedostateczna kapitalizacja jako szczególna forma finansowania długiem w strategiach podatkowych holdingów międzynarodowych

The instrument of thin capitalization is of key importance in holding companies' international tax planning policies. This measure has been widely adopted by structures conducting cross-border business activity. That notwithstanding, shaping such policies through the use of thin capitalization requires a thorough knowledge of domestic regulations applicable in EU Member States that are concerned not only with the possibilities of employing this measure but also with the provisions limiting the use of thin capitalization. Analyzing the legal provisions on countering thin capitalization, it may be concluded that no measure offers absolute certainty that the negative consequences of the phenomenon of thin capitalization will be countered. The objective of the article is to indicate the most effective mechanisms adopted by international holding companies as well as the tax consequences that they bring about, and tax risk in particular.

 

Kluczowe znaczenie dla międzynarodowej polityki planowania podatkowego holdingów ma instrument niedostatecznej kapitalizacji. Zjawisko to jest dość powszechnie wykorzystywane przez struktury działające transgranicznie, jednak kreowanie polityki przy jego zastosowaniu wymaga biegłej znajomości regulacji wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich UE, nie tylko odnoszących się do możliwości wykorzystywania tej konstrukcji, ale również przepisów ograniczających tzw. cienką kapitalizację. Celem artykułu jest wskazanie najbardziej efektywnych mechanizmów wykorzystywanych przez holdingi międzynarodowe i konsekwencji podatkowych, jakie za sobą niosą, a szczególnie unaocznienie, jakie jest ryzyko podatkowe.

Słowa kluczowe: tax; CIT; thin capitalization; transfer pricing (podatek; CIT; cienka kapitalizacja; ceny transferowe)

Dr hab. Dominik Jan Gajewski, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor SGH; kierownik Zakładu Prawa Podatkowego SGH; kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH; kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa NSA; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.