Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Dominik Jan Gajewski
ORCID: 0000-0002-7935-9221
Dr hab. Dominik Jan Gajewski Habilitated Doctor of Laws, professor at the Warsaw School of Economics (SGH), Head of the Chair of Tax Law at SGH; Head of the SGH Centre for Analyses and Studies of Taxation; Head of the Economic Analyses Team at the Case Law Office of the Supreme Administrative Court; judge at the Regional Administrative Court in Warsaw (since 2017 delegated to the Finance Chamber of the Supreme Administrative Court); Member of the Council for Countering Tax Avoidance
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.2
JEL: K22, K33, K34

Wybrane metody przeciwdziałania zjawisku treaty shopping w kontekście działalności transgranicznej grup kapitałowych

The subject-matter of the elaboration is the mechanism of treaty shopping which is used not only for tax optimization but also tax avoidance. The main beneficiaries of this mechanism are groups of companies running cross-border activity. A special aspect that undergoes analysis in this article are the methods of countering treaty shopping. The issue is directly concerned with the aspects of both domestic tax law and international double taxation agreements. The mechanism of treaty shopping is also connected with the problem of withholding tax. The purpose of the elaboration is to evaluate the effectiveness of the methods of countering treaty shopping in connection with the operation of international holding companies.

Przedmiotem opracowania jest mechanizm treaty shopping, który wykorzystywany jest nie tylko do optymalizacji opodatkowania, ale również do unikania opodatkowania. Głównym beneficjentem tego mechanizmu są grupy kapitałowe funkcjonujące transgranicznie. Szczególnym aspektem analizowanym w artykule są metody przeciwdziałania treaty shopping. Z problematyką tą bezpośrednio związane są aspekty zarówno z zakresu wewnątrzkrajowego prawa podatkowego, jak i międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z mechanizmem treaty shopping wiąże się również problematyka podatków potrącanych u źródła. Celem opracowania jest ocena skuteczności metod przeciwdziałania treaty shopping na gruncie działalności holdingów międzynarodowych.

Słowa kluczowe: tax; CIT; treaty shopping; tax optimization; holding (podatek; CIT; treaty shopping; optymalizacja podatkowa; holding)
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.11.2
JEL: K22, K33, K34

Niedostateczna kapitalizacja jako szczególna forma finansowania długiem w strategiach podatkowych holdingów międzynarodowych

The instrument of thin capitalization is of key importance in holding companies' international tax planning policies. This measure has been widely adopted by structures conducting cross-border business activity. That notwithstanding, shaping such policies through the use of thin capitalization requires a thorough knowledge of domestic regulations applicable in EU Member States that are concerned not only with the possibilities of employing this measure but also with the provisions limiting the use of thin capitalization. Analyzing the legal provisions on countering thin capitalization, it may be concluded that no measure offers absolute certainty that the negative consequences of the phenomenon of thin capitalization will be countered. The objective of the article is to indicate the most effective mechanisms adopted by international holding companies as well as the tax consequences that they bring about, and tax risk in particular.

 

Kluczowe znaczenie dla międzynarodowej polityki planowania podatkowego holdingów ma instrument niedostatecznej kapitalizacji. Zjawisko to jest dość powszechnie wykorzystywane przez struktury działające transgranicznie, jednak kreowanie polityki przy jego zastosowaniu wymaga biegłej znajomości regulacji wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich UE, nie tylko odnoszących się do możliwości wykorzystywania tej konstrukcji, ale również przepisów ograniczających tzw. cienką kapitalizację. Celem artykułu jest wskazanie najbardziej efektywnych mechanizmów wykorzystywanych przez holdingi międzynarodowe i konsekwencji podatkowych, jakie za sobą niosą, a szczególnie unaocznienie, jakie jest ryzyko podatkowe.

Słowa kluczowe: tax; CIT; thin capitalization; transfer pricing (podatek; CIT; cienka kapitalizacja; ceny transferowe)

Dr hab. Dominik Jan Gajewski

Habilitated Doctor of Laws, professor at the Warsaw School of Economics (SGH), Head of the Chair of Tax Law at SGH; Head of the SGH Centre for Analyses and Studies of Taxation; Head of the Economic Analyses Team at the Case Law Office of the Supreme Administrative Court; judge at the Regional Administrative Court in Warsaw (since 2017 delegated to the Finance Chamber of the Supreme Administrative Court); Member of the Council for Countering Tax Avoidance reporting to the Minister of Finance; Chief Editor of a scientific journal Analyses and Studies CASP; author of over 190 peer-reviewed scientific publications (including seven monographs) concerned with international and national tax law; Head of a post-graduate course at SGH in Taxes in National and International Business Trading.