Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Warunki publikacji

Warunki publikacji w miesięczniku Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

 1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu. Przyjmujemy teksty w językach polskim i angielskim.
 2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
 3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w wersji papierowej miesięcznika, która jest wersją pierwotną, oraz w Internecie.
 4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pug|pwe.com.pl| |pug|pwe.com.pl (objętość minimum 0,5 arkusza, maksimum 1 arkusz - 40 tys. znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
  1. Tytuł naukowy autora, imię i nazwisko.
  2. Pełna afiliacja (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).
  3. Numer ORCID autora (jeśli posiada).
  4. Numery JEL artykułu.
  5. Tytuł artykułu w językach polskim i angielskim.
  6. Streszczenie w języku polskim i angielskim określające cel artykułu i jego główne tezy oraz odzwierciedlające treść artykułu.
  7. Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim.
  8. Tekst (podzielony śródtytułami).
  9. Przypisy (inne niż literaturowe).
  10. Bibliografia załącznikowa w standardzie APA.
  11. Krótki biogram autora w językach polskim i angielskim.
 5. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego adresem e-mail (do publikacji w miesięczniku) i numerem telefonu.
 6. Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Czas ten w uzasadnionych przypadkach może być dłuższy. Na publikację czeka się około 6 miesięcy — zależnie od kolejki tekstów oczekujących na publikację. Decyzja o publikacji tekstu jest niezawisłą decyzją redakcji.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
 8. Za recenzję i publikację tekstu autorzy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie. Autor ponosi koszt weryfikacji językowej tekstu w języku angielskim.
 9. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, musi zostać ujawniony wkład procentowy poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie. 
 10. Autorzy powinni poinformować redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 11. Ghostwriting, guest autorship i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki redakcja dokumentuje i demaskuje, włącznie z powiadomieniem o tym fakcie odpowiednich podmiotów.
 12. Miesięcznik kieruje się przyjętym Kodeksem postępowania etycznego.

Standard APA 7