Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

About the title

ISSN 0137-5490 - Business Law Journal - the monthly magazine is published and distributed in a paper version.
The monthly magazine has been published since 1949. It publishes new solutions in administrative, financial, banking, civil, copyright, commercial, energy and mining law:

  • explains doubts in the sphere of applying the law,
  • analyzes in detail the economic decisions of the Supreme Court and the institution of international commercial arbitration,
  • presents issues related to the adaptation of Polish law to the law of the European Union, including in particular customs law, agricultural law and the common financial policy.

We write about the capital market: public trading in securities, investment funds, securities markets on the example of exchange organization in other countries, taking into account relevant case-law. The authors of the texts are both outstanding academic staff from renowned academic centres, as well as practitioners - judges, lawyers, advisors and experts from the Sejm.

Business Law Journal is a scientific journal awarded by the Ministry of Science and Higher Education (40 points - according to the announcement dated 31/07/2019).

The magazine is addressed to legal advisors, law office employees, managers working on the financial services market, experts of Sejm and Senate committees, as well as to students of law and economic universities and research workers, but also to all those who are professionally following up-to-date changes. in our economy.

Monthly magazine available in subscription.

The magazine is present in the following data bases:

  • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/),
  • BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
  • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988),
  • Index Copernicus - IC Journals Master List (ICV 41,30, http://www.journals.indexcopernicus.com/) and others.

O czasopiśmie

ISSN 0137-5490 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej.
W archiwum dostępne są pełne wersje artykułów online i do pobrania 12 miesięcy po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.


Miesięcznik ukazuje się od 1949 r. Publikuje nowe rozwiązania w prawie administracyjnym, finansowym, bankowym, cywilnym, autorskim, gospodarczym, energetycznym i górniczym:

  • wyjaśnia wątpliwości w sferze stosowania prawa,
  • szczegółowo analizuje orzeczenia gospodarcze Sądu Najwyższego i instytucji międzynarodowego arbitrażu handlowego,
  • prezentuje zagadnienia związane z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza prawa celnego, rolnego i wspólnej polityki finansowej.

Piszemy na temat rynku kapitałowego: publicznego obrotu papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, rynkach papierów wartościowych na przykładzie organizacji giełd w innych krajach, uwzględniając istotne dla tej dziedziny orzecznictwo. Autorami tekstów są zarówno wybitni pracownicy naukowi z renomowanych ośrodków akademickich, jak też praktycy - sędziowie, prawnicy, doradcy i eksperci sejmowi.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego jest czasopismem naukowym i otrzymało 40 punktów (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

Czasopismo jest adresowane do radców prawnych, pracowników biur prawniczych, menedżerów pracujących na rynku usług finansowych, ekspertów komisji sejmowych i senackich, a także do studentów uczelni prawnych i ekonomicznych oraz pracowników naukowych, ale też do wszystkich tych, którzy zawodowo śledzą na bieżąco zmiany dokonujące się w naszej gospodarce.

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.

Czasopismo jest obecne w bazach: