Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.6.4
JEL: K22

Contract law as an instrument to support the environmental protection. An outline of the problem

The purpose of this article is to determine to what extent contract law can be used by the legislator as an instrument to support environmental protection. As a part of civil law, contract law – as a rule – only regulates the rights and obligations of the parties to a legal relationship. However, there is a tendency to use civil law (including contract law) instrumentally for the realisation of public values. The author points to existing contract law norms that may have an impact on the state of the environment. Consumer contract law provides the most examples in this respect. Especially in recent years, consumer protection acts issued by the European Union have taken greater account of the need to support sustainable consumption and environmental protection. This includes the regulation of seller's liability for non-conformity of goods, the placing of information obligations on traders relating to the environmental aspects of the goods and services offered, and the promotion of sustainable transport by enhancing passenger rights and thus promoting collective transport. To a lesser extent, the idea of promoting environmental protection is taken into account in non-consumer contract law. In business dealings, however, there is a noticeable practice of including so-called green clauses in the content of contracts to make the performance of the contract as environmentally friendly as possible.

Download article
Keywords: contract law; contract; sustainability; consumer protection; environmental protection

References

Bibliografia/References

 

Literatura/Literature

Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (362), 11–23. https://doi.org/10.15611/pn.2014.362.01

Beckers, A. (2018). Environmental Protection meets Consumer Sales. European Review of Contract Law, 14(2), 157–189. https://doi.org/10.1515/ercl-2018-1009

Blažo, O., Kováčiková, H., & Mokrá, L. (2019). European Environmental policy and public procurement – connected or disconnected? International and Comparative Law Review, 19(2), 239–265. https://doi.org/10.2478/iclr-2019-0023

Chrisidu-Budnik, A. (2022). Zielone zamówienia publiczne w perspektywie transformacji energetyczno-klimatycznej. https://doi.org/10.34616/145040

Clarke, M. A., Herber, R., Lorenzon, F., & Ramberg, J. (2005). Integrated services in the intermodal chain (ISIC). Final report Task B: Intermodal liability and documentation.

Dagan, H. (2008). The limited autonomy of private law. The American Journal of Comparative Law, 56(3), 809–833.

De Franceschi, A. (2018). Planned obsolescence challenging the effectiveness of consumer law and the achievement of a sustainable economy: The Apple and Samsung cases. Journal of European Consumer and Market Law, 217–221.

Dimatteo, L. (2019). Right to a clean environment: Role of contracts and contract law. Revija Kopaonicke Skole Prirodnog Prava, 1(1), 37–58. https://doi.org/10.5937/RKSPP1901037D

Doliwa, A. (2021). Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym. C.H.Beck.

Eftestol-Wilhelmsson, E. (2018). European sustainable carriage of goods: The role of contract law. Routledge, Taylor & Francis Group.

Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (22), 55–68.

Górski, M. (2016). Komentarz do art. 74 Konstytucji RP. W: L. Bosek, & M. Safjan (Red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. C.H.Beck.

Helios, J. (2013). Publicyzacja prawa prywatnego – Prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim. Przegląd Prawa i Administracji, (XCII), 11–36.

Hernandez, R. J., Miranda, C., & Goni, J. (2020). Empowering sustainable consumption by giving back to consumers the 'right to repair'. Sustainability, 12(3), 850. https://doi.org/10.3390/su12030850

Hoeks, M. (2010). Multimodal Transport Law: The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods. Kluwer Law International.

Hojnik, J. (2018). Ecological modernization through servitization: EU regulatory support for sustainable product-service systems. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 27(2), 162–175. https://doi.org/10.1111/reel.12228

Horwitz, M. J. (1982). The history of the public/private distinction. University of Pennsylvania Law Review, 130(6), 1423–1428.

Jagielska, M. (2021). Od konsumenta do użytkownika (o istotnej zmianie współczesnego prawa konsumenckiego). Państwo i Prawo, (11), 31–46.

Keirsbilck, B. (2020). Sustainability, the circular economy and consumer law in Belgium. Journal of European Consumer and Market Law, 9(4), 165–168.

Korzeniowski, P. (2017). Zasada zrównoważonego rozwoju jako podstawa wykładni sądowej. W: Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu. Wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich. C.H.Beck.

Lawrence, M., & Bullock, R. (2022). The Role of Rail in Decarbonizing Transport in Developing Countries. World Bank.

Maitre-Ekern, E., & Dalhammar, C. (2019). Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 26(3), 394–420. https://doi.org/10.1177/1023263X19840943

Mak, V., & Terryn, E. (2020). Circular economy and consumer protection: The consumer as a citizen and the limits of empowerment through consumer law. Journal of Consumer Policy, 43(1), 227–248. https://doi.org/10.1007/s10603-019-09435-y

Matusiak, A. (2021). Komentarz do art. 96 pzp. W: M. Jaworska (Red.), Prawo zamówień publicznych: Komentarz (stan prawny na dzień 1.91.2021 r). C.H.Beck.

Mazur, E. (2013). Ekologiczne aspekty transportu kombinowanego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, (22), 181–195.

Osajda, K., & Łętowska, E. (2020). Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań. W: K. Osajda (Red.), Prawo zobowiązań – Część ogólna. Wyd. 3. C.H.Beck.

Pecyna, M., & Zoll, F. (2015). Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne. W: A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, & D. Sokołowska (Red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań. Wolters Kluwer.

Piórecki, K. (2013). „Zielone” klauzule w umowach najmu. Nieruchomości, (5), 4–10.

Radwański, Z., & Zieliński, M. (2012). Normy i przepisy prawa cywilnego. W: M. Safjan (Red.), Prawo cywilne. Część ogólna. Tom 1. Wyd. 2. C.H.Beck.

Sapir, A., Schraepen, T., & Tagliapietra, S. (2022). Green public procurement: A neglected tool in the European Green Deal toolbox? Intereconomics, 57(3), 175–178. https://doi.org/10.1007/s10272-022-1044-7

Terryn, E. (2019). A Right to Repair? Towards sustainable remedies in consumer law. European Review of Private Law, 27(4), 851–873. https://doi.org/10.54648/ERPL2019044

Tonner, K. (2000). Consumer protection and environmental protection: Contradictions and suggested steps towards integration. Journal of Consumer Policy, 23(1), 63–78.

Van Gool, E., & Michel, A. (2021). The new Consumer Sales Directive 2019/771 and sustainable consumption: A critical analysis. Journal of European Consumer and Market Law, 10(4), 136–147.

Weinrib, E. J. (2012). The Idea of Private Law. Oxford University Press.

Wilhelmsson, T. (2004). Varietes in of Welferism European contract law. European Law Journal, 10(6), 712–733.

Zoll, F., Południak-Gierz, K. M., & Bańczyk, W. K. (2020). Sustainable consumption and circular economy in the Directive 2019/771. Pravovedenie, 64(4), 526–550. https://doi.org/10.21638/spbu25.2020.406

 

Akty prawne/Legal Acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 64–88 ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 20.05.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz. Urz. UE z 2019 r., L 136/28).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z 29.04.2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 172 z 17.05.2021, s. 1–52).

Ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

Ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

 

Strony internetowe/Webstites

https://chancerylaneproject.org (16.03.2023)

https://www.trans-lex.org/400725 (16.03.2023)

https://www.trans-lex.org/400200 (16.03.2023)

 

Inne źródła/Other sources

Deloitte. (2016). Study on socioeconomic impacts of increased reparability. Final report. Prepared for the European Commission.

Komisja Europejska. (2008). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, 16.07.2008, KOM (2008) 400 wersja ostateczna.

Komisja Europejska. (2011). Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, 11.10.2011, KOM(2011) 635 wersja ostateczna.

Komisja Europejska. (2019). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski Zielony Ład, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.

Komisja Europejska. (2020), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowy program na rzecz konsumentów. Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy, 13.11.2020, COM(2020) 696 final.

Komisja Europejska. (2022). Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepsze informowanie i lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami, 30.03.2022, COM(2022) 143 final.

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription