Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.5.4
JEL: K12, K15, K22

Extending consumer protection in the Civil Code

The article covers an analysis of changes in the Civil Code made by Article 1 point 1–3 of the Act of 31 July 2019 amending certain acts in order to limit regulatory burdens, which enter into force on 1 June 1 2020. Their assumption is to extend consumer protection in certain legal transactions with the participation of entrepreneurs. They are to concern the protection provided for consumers of a natural person concluding a contract directly related to his business, when the content of this contract indicates that he doesn't have a professional nature for him, resulting in particular from the subject of his business, made available under the provisions on Central Registration and Information on Economic Activity. Changes should be assessed negatively. They are unnecessary and lead only to the deepening of existing
terminological confusion. The analysis of terms conditioning the extension of consumer protection leads to the conclusion that such a natural person enjoys protection as a consumer within the meaning of Article 221 of the Civil Code. In fact, it is a natural person concluding a contract with the entrepreneur who is only
indirectly related to his business.

Keywords: consumer protection; Civil Code; entrepreneur; consumer

References

Bieniek, G., Gudowski J. (2018). Gudowski, J. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz. t. 3. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
Borysiak W. (2017). W: Osajda, K. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz. t. 3A. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Frąckowiak, J. (2003). Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent, 6.
Gniewek, E. (2019). W: Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el.
Gutowski, M. (2019). W: Gutowski, M. (red.). Kodeks cywilny. t. 2. Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Horubski, K., Kieres, L., Kocowski, T., Szydło, M., Żurawik, A. (2018). W: Hauser, R. (red.). System Prawa Administracyjnego. t. 8A. Publiczne
prawo gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Kańska, K. (2004). Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1.
Katner, W. J. (2003). Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Katner, W. J. (2010). Przedsiębiorca i konsument w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego — do czego zmierza Komisja Kodyfi-
kacyjna? (W): M. Modrzejewska (red.). Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józe-
fa Okolskiego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kępiński, M. (2018). W: Gutowski, M. (red.). Kodeks cywilny. t. 1. Komentarz. Art. 1–352. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Kidyba, A. (2018). Prawo handlowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2015). Przedsiębiorca według przepisów kodeksu cywilnego. W: M. Nazar (red.). Prawo cywilne — stanowienie, wy-
kładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej.

Koroluk, S. (2003). Nowa definicja konsumenta w k.c., Radca Prawny, 3.
Koroluk, S. (2003). Zmiana definicji konsumenta w Kodeksie cywilnym — propozycja interpretacji. Monitor Prawniczy, 10.
Korpalski, M. (2012). „Nieprofesjonalista” czyli kodeks cywilny pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Forum Prawnicze, 4.
Kosikowski, C. (2008). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Kruszewski A. K. (2019). W: Pietrzak, A. (red.). Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kukuryk, P. (2014). Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenc-
kich. Przegląd Prawa Handlowego, 5.

Lubeńczuk G. (2019). W: Zdyb, M., Lubeńczuk, G., Cichocka-Wołoszyn, A. Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Machnikowski P. (2014). W: Olejniczak, A. (red.). System Prawa Prywatnego. t. 6. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo
C.H. Beck.
Machnikowski, P. (2019). W: Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el.
Mikłaszewicz P. (2019). W: Osajda, K. (red.). Prawo konsumenckie. Komentarz. t. 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Mostowik, M. (2003). Uwagi dotyczące rozwoju prawa konsumenckiego na tle nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r., Radca Prawny, 4.
Olejniczak A. (2014). W: Kidyba, A. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
Pajor T. (2009). W: Pyziak-Szafnicka, M. (red.). Kodeks cywilnego. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
Radwański, Z. (2003). Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z 14.02.2003 r., Przegląd Sądowy, 7–8.
Radwański, Z. (red.). (2006). Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MS.
Radwański, Z., Olejniczak A. (2019). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Safjan M. (2015). W: Pietrzykowski, K. (red.). Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Słotwiński, Sz. (2018). Ochrona konsumencka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową — uwagi na tle wyroku SN
z 10.05.2017 r., I CSK 477/161. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5.
Strugała, R. (2019). W: Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el.
Waligórski, A. (2009). W: Włodyka, S. (red.). System Prawa Handlowego. t. 1. Prawo handlowe — część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Zelek, M. (2019). W: Gutowski, M. (red.). Kodeks cywilny. t. 2. Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Article price
4.00
Journal of Business Law 5/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
83.00 €
75.00
get subscription