Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.5.4
JEL: K12, K15, K22

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w kodeksie cywilnym

Artykuł obejmuje analizę zmian w Kodeksie cywilnym dokonanych mocą art. 1 pkt 1–3 ustawy z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które wchodzą w życie 1.06.2020 r. Zakładają one rozszerzenie ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach prawnych z udziałem przedsiębiorców.

Mają dotyczyć objęcia ochroną przewidzianą dla konsumentów osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiany należy ocenić negatywnie. Są one zbędne i prowadzą wyłącznie do pogłębienia istniejącego chaosu terminologicznego. Analiza przesłanek warunkujących rozszerzenie ochrony konsumenckiej prowadzi do wniosku, że taka osoba fizyczna korzysta z ochrony jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c. W istocie jest to bowiem osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę, która jest wyłącznie pośrednio związana z jej działalnością gospodarczą.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ochrona konsumencka; kodeks cywilny; przedsiębiorca; konsument

Bibliografia

Bieniek, G., Gudowski J. (2018). Gudowski, J. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz. t. 3. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
Borysiak W. (2017). W: Osajda, K. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz. t. 3A. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Frąckowiak, J. (2003). Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent, 6.
Gniewek, E. (2019). W: Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el.
Gutowski, M. (2019). W: Gutowski, M. (red.). Kodeks cywilny. t. 2. Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Horubski, K., Kieres, L., Kocowski, T., Szydło, M., Żurawik, A. (2018). W: Hauser, R. (red.). System Prawa Administracyjnego. t. 8A. Publiczne
prawo gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Kańska, K. (2004). Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1.
Katner, W. J. (2003). Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Katner, W. J. (2010). Przedsiębiorca i konsument w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego — do czego zmierza Komisja Kodyfi-
kacyjna? (W): M. Modrzejewska (red.). Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józe-
fa Okolskiego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kępiński, M. (2018). W: Gutowski, M. (red.). Kodeks cywilny. t. 1. Komentarz. Art. 1–352. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Kidyba, A. (2018). Prawo handlowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2015). Przedsiębiorca według przepisów kodeksu cywilnego. W: M. Nazar (red.). Prawo cywilne — stanowienie, wy-
kładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej.

Koroluk, S. (2003). Nowa definicja konsumenta w k.c., Radca Prawny, 3.
Koroluk, S. (2003). Zmiana definicji konsumenta w Kodeksie cywilnym — propozycja interpretacji. Monitor Prawniczy, 10.
Korpalski, M. (2012). „Nieprofesjonalista” czyli kodeks cywilny pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Forum Prawnicze, 4.
Kosikowski, C. (2008). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Kruszewski A. K. (2019). W: Pietrzak, A. (red.). Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kukuryk, P. (2014). Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenc-
kich. Przegląd Prawa Handlowego, 5.

Lubeńczuk G. (2019). W: Zdyb, M., Lubeńczuk, G., Cichocka-Wołoszyn, A. Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Machnikowski P. (2014). W: Olejniczak, A. (red.). System Prawa Prywatnego. t. 6. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo
C.H. Beck.
Machnikowski, P. (2019). W: Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el.
Mikłaszewicz P. (2019). W: Osajda, K. (red.). Prawo konsumenckie. Komentarz. t. 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Mostowik, M. (2003). Uwagi dotyczące rozwoju prawa konsumenckiego na tle nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r., Radca Prawny, 4.
Olejniczak A. (2014). W: Kidyba, A. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
Pajor T. (2009). W: Pyziak-Szafnicka, M. (red.). Kodeks cywilnego. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
Radwański, Z. (2003). Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z 14.02.2003 r., Przegląd Sądowy, 7–8.
Radwański, Z. (red.). (2006). Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza MS.
Radwański, Z., Olejniczak A. (2019). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Safjan M. (2015). W: Pietrzykowski, K. (red.). Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Słotwiński, Sz. (2018). Ochrona konsumencka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową — uwagi na tle wyroku SN
z 10.05.2017 r., I CSK 477/161. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5.
Strugała, R. (2019). W: Gniewek, E., Machnikowski, P. (red.). Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el.
Waligórski, A. (2009). W: Włodyka, S. (red.). System Prawa Handlowego. t. 1. Prawo handlowe — część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Zelek, M. (2019). W: Gutowski, M. (red.). Kodeks cywilny. t. 2. Komentarz. Art. 353–626. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę