Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 0000000236366456
JEL: K12, K15, K19

Participation and voting in the general meeting of shareholders by means of remote communication

The purpose of this paper is to analyse the newest
regulations concerning possibility to participate and vote
in the general meeting of shareholders using means of
distance communication. In the article pages that follow,
there have been made references to the permissible ways
to participate in the general meeting of shareholders
using means of distance communication and to the
technical requirements of the organisation of these types
meetings as well. Furthermore, it should be emphasized
that the particular attention was paid to the principles to
realise voting rights and recording resolutions adopted
using electronic communication means.

Download article
Keywords: general meeting of shareholders; electronic communication means; e-voting; telemeeting; videoconference

References

Altmeppen, H. (2019). Kommentar zum GmbHG § 48 Gesellschafterversammlung, Rn 49. W: Altmeppen, H., Roth, H.G., Gesetz betreffend
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG, München: C.H. Beck 2019. Beck-Online.
Czerniawski, R. (2009). Walne zgromadzenie spółki akcyjnej, Warszawa: Wolters Kluwer.
Engeleit, M. (2005). Wirtualne walne zgromadzenie. Wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej, Warszawa: Difin.
Goździaszek, Ł. (2009). Cyberprzestrzeń spółek handlowych w kontekście prawnych problemów komunikacji elektronicznej. Przegląd Prawa
Handlowego, 11.
Herbet, A. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz
do artykułów 301–490, Warszawa: C.H. Beck.
Horwath, O. (2007). Elektroniczne walne zgromadzenie w świetle regulacji dyrektywy 2007/36/WE oraz prawa polskiego. Transformacje Prawa
Prywatnego, 3–4.
Jara, Z. (2017). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, (red.) Z. Jara, Warszawa: C.H. Beck.
Kappes, A. (2009). Elektroniczne głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, Przegląd Prawa Handlowego, 6.
Kidyba, A. (2013). Kodeks spółek handlowych. Komentarz LEX. Tom I. Komentarz do art. 1–300 k.s.h., Warszawa: Wolters Kluwer.
Kocot, W.J. (2011). Korzystanie z sieci teleinformatycznych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych, Przegląd Prawa Handlowego, 2.
Krukowska-Korombel J. (2010). Prawa akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków elektronicznych w świetle przepisów kodeksu
spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, 9.
Monarcha-Matlak, A. (2017). Pojęcie komunikacji elektronicznej w doktrynie i aktach prawnych, Lingwistyka Stosowana 4/2017.
Opalski, A. (2009). Reforma walnego zgromadzenia spółki akcyjnej - implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2007/36/WE, Przegląd
Prawa Handlowego, 5.
Oplustil, K. (2008). Dyrektywa 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy i jej wpływ na prawo polskie, cz. II, Monitor
Prawniczy, 3.
Pabis, R. (2016). W: Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIb. Spółka akcyjna. Komentarz — art. 393–490, Warszawa: C.H. Beck.
Pinior, P. (2019). Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: C.H. Beck.
Pokorná, J. (2014). W: Lasák J., Pokorná J., Čap Z., Doležil T. a kol., Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I díl., Praha: C.H. Beck.
Strzępka, J.A., Zielińska E. (2015). W: Strzępka J.A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Šuk, P. (2013). W: Štenglová I., Havel B., Cileček F., Šuk P. a kol., Zákon o obchodních korporacích. Komentář, Praha: C.H. Beck.
Wolak, G. (2012). Protokół notarialny w praktyce, Prawo Spółek, 5.
Wrzecionek, R. (2014), Uczestnictwo akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
a czynność notarialna spisania protokołu, Przegląd Prawa Handlowego, 3.
Zöllner, W., Noack, U. (2019). Kommentar zum GmbHG § 48 Gesellschafterversammlung, Rn 41. W: Baumbach, A., Hueck, A. (red.), Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG, München: C.H. Beck. Beck-Online.
Orzeczenia
Wyrok SN z 4.01.2007 r. (III CSK 238/07), LEX nr 445167.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28.03.2018 r., (V AGa 33/18), LEX nr 2561774.

Article price
4.00
Journal of Business Law 3/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription