Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 0000000236366456
JEL: K12, K15, K19

Uczestnictwo i głosowanie na zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość

Celem niniejszego artykułu jest analiza najnowszych re-
gulacji dotyczących możliwości uczestnictwa i głosowa-
nia w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu

środków komunikacji na odległość. Odniesiono się rów-
nież do możliwych sposobów uczestnictwa przy wyko-
rzystaniu środków komunikacji na odległość oraz tech-
nicznych wymogów organizacji tego typu zgromadzeń

wspólników. Ponadto należy podkreślić, że szczególną
uwagę poświęcono także zasadom wykonywania prawa

głosu oraz protokołowaniu uchwał podjętych przy wy-
korzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zgromadzenie wspólników; środki komunikacji elektronicznej; e-voting; telezgromadzenie; wideokonferencja

Bibliografia

Altmeppen, H. (2019). Kommentar zum GmbHG § 48 Gesellschafterversammlung, Rn 49. W: Altmeppen, H., Roth, H.G., Gesetz betreffend
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG, München: C.H. Beck 2019. Beck-Online.
Czerniawski, R. (2009). Walne zgromadzenie spółki akcyjnej, Warszawa: Wolters Kluwer.
Engeleit, M. (2005). Wirtualne walne zgromadzenie. Wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej, Warszawa: Difin.
Goździaszek, Ł. (2009). Cyberprzestrzeń spółek handlowych w kontekście prawnych problemów komunikacji elektronicznej. Przegląd Prawa
Handlowego, 11.
Herbet, A. (2013). W: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz
do artykułów 301–490, Warszawa: C.H. Beck.
Horwath, O. (2007). Elektroniczne walne zgromadzenie w świetle regulacji dyrektywy 2007/36/WE oraz prawa polskiego. Transformacje Prawa
Prywatnego, 3–4.
Jara, Z. (2017). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, (red.) Z. Jara, Warszawa: C.H. Beck.
Kappes, A. (2009). Elektroniczne głosowania na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, Przegląd Prawa Handlowego, 6.
Kidyba, A. (2013). Kodeks spółek handlowych. Komentarz LEX. Tom I. Komentarz do art. 1–300 k.s.h., Warszawa: Wolters Kluwer.
Kocot, W.J. (2011). Korzystanie z sieci teleinformatycznych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych, Przegląd Prawa Handlowego, 2.
Krukowska-Korombel J. (2010). Prawa akcjonariuszy wykonywane za pośrednictwem środków elektronicznych w świetle przepisów kodeksu
spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego, 9.
Monarcha-Matlak, A. (2017). Pojęcie komunikacji elektronicznej w doktrynie i aktach prawnych, Lingwistyka Stosowana 4/2017.
Opalski, A. (2009). Reforma walnego zgromadzenia spółki akcyjnej - implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2007/36/WE, Przegląd
Prawa Handlowego, 5.
Oplustil, K. (2008). Dyrektywa 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy i jej wpływ na prawo polskie, cz. II, Monitor
Prawniczy, 3.
Pabis, R. (2016). W: Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIb. Spółka akcyjna. Komentarz — art. 393–490, Warszawa: C.H. Beck.
Pinior, P. (2019). Podejmowanie uchwał wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: C.H. Beck.
Pokorná, J. (2014). W: Lasák J., Pokorná J., Čap Z., Doležil T. a kol., Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I díl., Praha: C.H. Beck.
Strzępka, J.A., Zielińska E. (2015). W: Strzępka J.A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
Šuk, P. (2013). W: Štenglová I., Havel B., Cileček F., Šuk P. a kol., Zákon o obchodních korporacích. Komentář, Praha: C.H. Beck.
Wolak, G. (2012). Protokół notarialny w praktyce, Prawo Spółek, 5.
Wrzecionek, R. (2014), Uczestnictwo akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
a czynność notarialna spisania protokołu, Przegląd Prawa Handlowego, 3.
Zöllner, W., Noack, U. (2019). Kommentar zum GmbHG § 48 Gesellschafterversammlung, Rn 41. W: Baumbach, A., Hueck, A. (red.), Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG, München: C.H. Beck. Beck-Online.
Orzeczenia
Wyrok SN z 4.01.2007 r. (III CSK 238/07), LEX nr 445167.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28.03.2018 r., (V AGa 33/18), LEX nr 2561774.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę