Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.6
JEL: K23
Karolina Rokicka-Murszewska ORCID: krm@umk.pl , e-mail: 0000-0001-5402-4137
Dominika Zawacka-Klonowska ORCID: 0000-0003-3434-0129 , e-mail: d.zk|umk.pl| |d.zk|umk.pl

The allegation in administrative enforcement proceedings after the changes introduced by the amendment act of September 11, 2019

The subject of the article is the analysis the new legal  regulations on allegation in an administrative  enforcement proceedings after the changes introduced  by the Amendment Act of September 11, 2019. The  aim of the article is to verify the amendment in terms  from the perspective of the designer, who wanted to  increase the effectiveness of the enforcement  proceedings in considering the allegations, secure the  obligated party and facilitate the work of the  enforcement authority and the creditor. The main  manifestation of this is the fact that the burden of  considering the allegations from July 30, 2020 is on the  creditor. In their article, the authors examine, whether  the amendment actually had a positive impact on the  improvement of the procedure of making allegations.

Keywords: administrative enforcement proceedings; allegation; enforcement authority; creditor

References

Bibliografia/References

Cudak, A. (2009). Podmioty legitymowane do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (4), 18–30.

Cudak, A. (2013). Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (5), 22–35.

Dalkowska, A. (2016). Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji — realny czy pozorny środek ochrony podatnika? Przegląd Podatkowy, (6), 38–43.

Firkowski, S. (2020). Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (rozdział V, pkt 6.2, 6.4). Warszawa: C.H.Beck.

Hauser, R. (1999). Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W: Z. Janku, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, K. Ziemski (red.), Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego (125–127). Poznań: Terra.

Jędrzejewski, T. (2020). Zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (egzekucji administracyjnej). W: T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Toruń: TNOiK, 314–316.

Jędrzejewski, T., Masternak, M., Rączka, P. (2020). Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. W: D. R. Kijowski (red.), Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom III. Cz. 1 (612–613, 625, 629). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jędrzejewski, T., Rączka, P. (2001). Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji. W: K. Lubiński (red.), Studia z prawa publicznego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Klat-Wertelecka, L. (2009). Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej (128–138). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Klat-Wertelecka, L. (2015). Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej. Przegląd Prawa i Administracji, 100, 177–191.

Król, M. (2017). Problematyka oceny zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Przegląd Prawa Publicznego, (10), 44.

Kobak, M. (2009). Zarzuty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (zagadnienia wybrane). Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, (1), 135–157.

Kubacki, R. (2000). Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przegląd Podatkowy, (6), 30–32.

Kulesza, C. (2015). Komentarz art. 33, pkt 3.1.2. W: D. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, LEX.

Leoński, Z. (1967). Środki prawne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 29(3), 37.

Lewandowski, T., Ostojski, P. (2011), Błąd co do osoby zobowiązanego jako podstawa zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przegląd Prawa Publicznego, (9), 79.

Możyłowski, P. (2016). Zarzut jako element ochrony prawnej zobowiązanego w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 108, 21–30.

Piątek, W., Skoczylas, A. (2020). Postępowanie egzekucyjne w administracji. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. T. 9 (644). Warszawa: C.H.Beck.

Pierzchała, E. (2007). Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (35–36, 44). Warszawa: C.H.Beck.

Przybysz, P. (1999). Egzekucja administracyjna (43). Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Przybysz, P. (2018). Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz (komentarz do art. 33, pkt 8, 14). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
81.00 €
73.00
get subscription