Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.9.1
JEL: D11, M31
Paweł Albert Korneta ORCID: 0000-0002-2141-3109 , e-mail: pkorneta|gmail.com| |pkorneta|gmail.com

Determinants and models of consumer behavior. Conclusions from literature review

The aim of the paper is to identify determinants and models explaining consumer behavior. As a research method, critical and comparative literature review was chosen. The types of determinants influencing consumer behavior were characterized. Next consumer behawior models published in a worldwide literature were analyzed and compared. As a conclusion it was stated that analyzed models consider numerous aspects of consumer behawior and also structure them to the form of consumer decisionmaking process and their behaviors. Still there is no model proposed which would explain consumer behawior considering all of the discussed aspects.

Download article
Keywords: consumer behavior theory; consumer economics; consumer behavior determinants; consumer behavior models

References

Bibliografia/References

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. W: J. Kuhn i J. Beckman (red.), Action-control: From cognition to behavior. Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2(50). https://doi.org/10.1016/0749-597(91) 90020-T

Armstrong, G. i Kotler, P. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Blackwell, R. (2001). Consumer Behaviour. 9th ed. Orlando: Harcourt.

Büttner, O. B. i Florack, A. (2013). Shopping orientation as a stable consumer disposition and its influence on consumers' evaluations of retailer communication. European Journal of Marketing, (5/6).

Bywalec, C. i Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.

Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: PWN.

Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: C.H.Beck.

Carpenter, J. M. i Balija, V. (2010). Retail format choice in the US consumer electronics market. International Journal of Retail & Distribution Management, (4). https://doi.org/10.1108/09590551011032081

Conner, M., Norman, P. i Bell, R. (2002). The theory of planned behavior and healthy eating. Health Psychology, (2). https://doi.org/10.1037/0278-6133.21.2.194

Dillard, J. i Pfau, M. (2002). The Persuasion Handbook: Developments in Theory and Practice. Oaks-London-New Delphi.

Erasmus, A. C., Boshoff, E. i Rousseau, G. G. (2001). Consumer decision-making models within the discipline of consumer science: a critical approach. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 1(29). https://doi.org/10.4314/jfecs.v29i1.52799

Eroglu, E. (2013). Factors Affecting Consumer Preferences For Retail Industry And Retailer Selection Using Analytic Hierarchy Process. KAU IIBFDergisi, 4(6).

Evans, M., Jamal, A. i Foxall G. (2009). Consumer Behaviour. Hoboken: John Wiley & Sons.

Fishbein, M. i Ajzen, I. (2011). Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. New York: Psychology Press.https://doi.org/10.4324/9780203838020

Foscht, T. i Swoboda, B. (2007). Käuferverhalten. Wiesbaden: Gabler Verlag.

Grzelak, A. i Gałązka, M. (2011). Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności — ujęcie teoretyczne. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, (4).

Hino, H. (2012). Shopping at different food retail formats. Understanding cross-shopping behavior through retail format selective use patterns. European Journal of Marketing, (3/4).

Holt, G. i Amilien, V. (2007). Introduction: From Local Food to Localised Food. Anthropology of Food. March, S2. https://doi.org/10.4000/aof.405

Howard, J. A. i Sheth, J. M. (1969). The Theory of Buyer Behaviour. London: John Wiley & Sons.

Janoś-Kresło, M. i Mróz, B. (2006). Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Wyd. SGH.

Jaravaza, D. i Chitando, P. (2013). The Role of Store Location in Influencing Customers' Store Choice. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 3(4).

Jeżewska-Zychowic, M., Jeznach, M. i Kosicka-Gębska, M. (2012). Zainteresowanie konsumentów słodyczami funkcjonalnymi a ich preferencje. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(19).

Kassem, N. O. i Lee, J. W. (2004). Understanding soft drink consumption among male adolescents using the theory of planned behavior. Journal of Behavioral Medicine, 3(27). https://doi.org/10.1023/B:JOBM.0000028499.29501.8f

Kieżel, E. (red.). (2000). Rynkowe zachowania konsumentów. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.

Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.

Kim, K., Reicks, M. i Sjoberg, S. (2003). Applying the Theory of Planned Behavior to Predict Dairy Product Consumption by Older Adults. Journal of Nutrition Education and Behavior, 6(35). https://doi.org/10.1016/S1499-4046(06)60343-6

Korneta, P. (2014). What makes customers willing to recommend a retailer — the study on roots of positive net promoter score index. Central European Review of Economics & Finance, 2(5).

Kuß, A. i Tomczak, T. (2007). Käufervehalten. Eine marketingorientierte Einführung. Stuttgart: UTB.

Łatuszyńska, M. i Wawrzyniak, A. (2013). Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, (10).

Lee, M., Atkins, K., Kim, Y. K. i Park, S. H. (2006). Competitive analyses between regional malls and big-box retailers: a correspondence analysis for segmentation and positioning. Journal of Shopping Center Research, 1(13).

Liczmańska, K. (2015). Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41(2). https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-09

Lotko, M. (2013). Praktyki z zakresu pracy jako obszar adaptacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (31).

Moital, M. L. (2007). An Evaluation of the factors influencing the adoption of e-commerce in the purchasing of leisure travel by the residents of Cascais. Bournemouth: Bournemouth University.

Mruk, H. (2012). Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.

Mukherjee, M., Cuthbertson, R. i Banerjee, M. (2013). Capturing the uncertainties of retail development: The case of emerging markets. University of Oxford.

Muzondo, N. i Mutandwa, E. (2011). The seven Ps of marketing and choice of main grocery store in a hyperinflationary economy. Contemporary Marketing Review, 9(1).

Naylor, G. i Frank, K. E. (2000). The impact of retail sales force responsiveness on consumers' perceptions of value. Journal of Services Marketing, 4(14). https://doi.org/10.1108/08876040010334529

Nowak, L. (1995). Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.

Ordun, G. (2015). Millennial (Gen Y) Consumer Behavior, Their Shopping Preferences and Perceptual Maps Associated With Brand Loyalty. Canadian Social Science, 4(11).

Pawłowska, B. (2009). Teorie motywacji. Łódź: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Penz, E. i Hogg, M. (2011). The role of mixed emotions in consumer behaviour. European Journal of Marketing, (1/2). https://doi.org/10.1108/03090561111095612

Pioch, E. A. i Schmidt, R. A. (2000). Consumption and the retail change process: a comparative analysis of toy retailing in Italy and France. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2(10). https://doi.org/10.1080/095939600342352

Prashar, A. (2013). Drivers of Store Choice in an Evolving Market: An empirical study. International Journal of Advancements in Research & Technology, 8(2).

Przybylowski, K., Hartley, S. W., Kerin, R. A. i Rudelius, W. (1998). Marketing. Warszawa: Wyd. ABC.

Rampl, L. V. i Eberhardt, T. (2012). Consumer trust in food retailers: conceptual framework and empirical evidence. International Journal of Retail & Distribution Management, 4(40). https://doi.org/10.1108/09590551211211765

Rand, W. i Rust, R. T. (2011). Agent-Based Modeling in Marketing: Guidelines for Rigor. International Journal of Research in Marketing, 3(28). https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2011.04.002

Robbins, S. P. i Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. Cloth: Pearson.

Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.

Rudnicki, L. (2009). Determinanty zachowań konsumentów na rynku. Nowy Sącz: Wyd. PWSZ w Nowym Sączu.

Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.

Sargent, R. (2010). Verification and validation of simulation models. W: B. Johansson, S. Jain, J. Montoya-Torres i E. Yucesan (red.), Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference. https://doi.org/10.1109/WSC.2010.5679166

Senyszyn, J. (1995). Potrzeby konsumpcyjne. Gdansk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Siebers, P. O. i Aickelin, U. (2008). Introduction to multi-agent simulation. W: F. A. P. Humphreys (red.), Encyclopedia of decision making and decision support technologies. Pennsylvania: Idea Group Publishing. https://doi.org/10.4018/978-1-59904-843-7.ch062

Słowińska, K. (2006). Interdyscyplinarność marketingu na przykładzie zastosowania psychologii w modelach podejmowania decyzji konsumenckich. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, (4).

Smyczek, S. i Sowa, I. (2005). Konsument na rynku: zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.

Solomon, M. (2008). Consumer Behaviour: Buying, Having and Being. 8th edition. New Jersey: Prentice Hall.

Solomon M., Bamossy, G., Askegaard, S. i Hogg, M. K. (2006). Consumer Behaviour. A European Perspective. Harlow: Prentice Hall.

Stefańska, M. (2011). Zróżnicowanie postaw klientów małych sklepów detalicznych. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, (52).

Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Warszawa: PWE.

Swoboda, B., Berg, B., Pop, N. A. i Dabija, Ch. (2009). Consumer Perceptions of Grocery Retail Formats in Romania: The Varying Impact of Retailer Attributes. European Retail Research, 1(23). https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8203-2_6

Trommsdorff, V. (2004). Konsumentenverhalten. Stuttgart: Kohlhammer.

Urban, S. i Michałowska, M. (2013). Determinanty wyboru konsumentów dotyczące miejsca zakupu. Nauki o Zarządzaniu, 3(16).

Urbaniak, M. (1999). Jakość w marketingu. Poznań: Oficyna Wydawnicza Sami Sobie.

Vermeir, I. i Verbeke, W. (2008). Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological Economics, 3(64). https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.03.007

Vrontis, D. i Yhrassou, A. (2007). A new conceptual framework for business-consumer relationship. Marketing Intelligence & Planning, 7(25). https://doi.org/10.1108/02634500710834223

Woś, J., Racocka, J. i Kasperek-Hoppe, M. (2011). Zachowania konsumentów — teoria i praktyka. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.

Wright, R. (2006). Consumer Behaviour. London: Thomson Learning.

Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele. Warszawa: PWE.

Żelazna, K., Kowalczuk, I. i Mikuta, B. (2002). Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii. Warszawa: Wyd. SGGW.

Article price
4.00
Journal of Marketing and Market Studies 9/2021
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription