Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.2.1
JEL: J53
Kamil Antonów ORCID: 0000-0001-5669-0272 , e-mail: kantonow|uni.opole.pl| |kantonow|uni.opole.pl

Competence of the Social Insurance Institution in the scope of verification of business activity and the declared contribution calculation basis on this account

The subject of the article is the issue of verification by Social Insurance Institution (ZUS) of conducting business activity as a title of social insurance and the contribution calculation basis of social insurance declared by the insured (entrepreneur). In this area there are no controversies as to the legitimacy of questioning the business activity as a social insurance title by the pension authorities. The author expresses, however, a more far-reaching view and, approving the Supreme Court's position presented in the judgments in cases I UK 208/17, II UK 301/17 and II UK 302/17, he believes that ZUS is also competent to verify the declared contribution calculation basis on this account. Therefore, the main purpose of the article is to present a wide range of arguments in support of the defense of the above thesis in confrontation with the older case law of the Supreme Court and the most recent literature in this area, in which such actions of ZUS are considered inadmissible.

Download article
Keywords: social insurance; business activity; contribution calculation basis; social insurance title

References

Bibliografia/References

Antonów, K. (2018). Solidarność w prawie zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym). W: A. Łabno (red.), Państwo solidarne. W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. III. Warszawa.

Antonów, K. (2019a), The scope of risk community solidarity, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, (2).

Antonów, K. (2019b). W: K. W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Antonów, K. (2020). Koncepcja ryzyka socjalnego w polskim prawie ubezpieczeń społecznych. Przegląd Prawa i Administracji, (CXXIII).

Cicherska, A. (2018). Związek prawa ubezpieczeń społecznych z prawem cywilnym w świetle orzecznictwa sądowego — wybrane zagadnienia. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, (XVI/3). https://doi.org/10.25167/osap.1199

Gudowska, B. (2014). W: B. Gudowska i J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Jabłoński, A. (2015). Kontrola sądowa podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (chorobowe). Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, (XIII/2).

Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków.

Kasprowski, Sz. (2019). The problem of solidarity between persons insured in sickness insurance, and the reasons for ZUS verification of the amount of remuneration for work as the basis for contribution and benefit calculation. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, (2).

Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). W: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. Komentarz do ustawy — Prawo przedsiębiorców. WKP.

Kozieł, G. (2019). W: G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Legalis.

Kruszewski, A. K. (2019). W: A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz. WKP.

Lach, D. E. (2006). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2005 r., II UZP 2/05. Gdańskie Studia Prawnicze — Przegląd Orzecznictwa, (2/16).

Lubeńczuk, G., Wołoszyn-Cichocka, A. i Zdyb, M. (2019). Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Legalis.

Łazowski, J. (1934). Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Warszawa.

Pacud, R. (2011). Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego — Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 kwietnia 2010 r., II UZP 1/10. Orzecznictwo Sądów Polskich, (11/118).

Powałowski, A. (2019). W: R. Blicharz i A. Powałowski (red.), Prawo przedsiębiorcy. Legalis.

Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Ślebzak, K. (2020). W: A. Wypych-Żywicka (red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna, t. I. Warszawa.

Ślebzak, K. i Zieliński, M. J. (2020). Kontrola przez ZUS prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście weryfikacji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wysokości świadczeń z tego tytułu (w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.11.5

Zieliński, T. (1994). Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego — część ogólna. Warszawa–Kraków.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription