Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.11.5
JEL: K31

Entrusting work in trade on Sundays or public holidays, contrary to the prohibition in the jurisprudence of the Supreme Court

The study deals with the issue of penal reaction to violation of prohibition on entrusting an employed person with performing work in trade on Sundays and/or public holidays or performing activities related to trade in breach of that prohibition. Apart from the analysis of the statutory features of the criminal provisions in force in this respect, reference was made to the latest case law of the Supreme Court. The author shares and develops the opinion that the predominant activity, referred to in Article 6 sec. 1 point 6 of the Act on restriction of trade on Sundays and public holidays, constitutes an activity that covers the assortment indicated in this provision. The Author also supports the opinion that is the formal nature of the entry in the relevant register which designates such activities.

Keywords: ban on trade on Sundays and public holidays; entrusting work against the ban; pro-criminal protection of employees' rights

References

Bibliografia/References

Banasik, K. (1999). Przestępstwo naruszenia zakazu handlu w niedziele i święta (art. 218a k.k.). Prokuratura i Prawo, (6).

Bielska-Brodziak, A. (2009). Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bogucki, O. i Zieliński, M. (2008). Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik i L. K. Paprzycki (red.), Orzecznictwo Sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne. Konferencja Sędziów Izby Karnej, Izby Wojskowej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Rajgród–Wilno.

Daniluk, P. (2020). W: R. A. Stefański (red.). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Doroszewski, W. (red.). (1965). Słownik języka polskiego. Tom VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Dubisz, S. (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dubisz, S. (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom IV. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Filipczak, M. (2017). Nauka o dobru prawnym i jej rola w badaniu konstytucyjności regulacji prawa karnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, (CII).

Gregorowicz, J. J. (1962). Definicje w prawie i nauce prawa. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Jadacka, H. (2002). Poradnik językowy dla prawników. Warszawa: „Semper”.

Jodłowski, S. (1965). Z zagadnień polskiej interpunkcji. W: Sprawozdania Komisji Językoznawczej, Oddziału PAN w Krakowie. Kraków.

Jodłowski, S. (2002). Zasady interpunkcji: podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński.

Kuczynski, J. (1952). Die theorie der Lage der Arbeiter. Berlin: Tribüne Verlag und Druckereien des FDGB.

Lafargue, P. (2006). Prawo do lenistwa. Warszawa: Wydawnictwo: RED RAT.

Lewandowski, S. i Machińska, H. (2005). W: A. Malinowski (red.). Logika dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Malinowski, A. (2008). Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Nowak, M. (2018). Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nycz, T. (1999). Ochronne przepisy o czasie pracy — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Patryas, W. (1996). Elementy logiki dla prawników. Poznań: „Ars boni et aequi”.

Petzel, J. (2005). W: A. Malinowski (red.), Logika dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Pisownia polska (1957). Pisownia polska. Przepisy — słowniczek. Opracowanie na podstawie Wydania XI na podstawie uchwały Komitetu Językoznawczego Polskiej Akademii Nauk z 20 stycznia 1956. Wrocław.

Siwik, Z. (1972). Glosa do wyroku SN z dnia 24 listopada 1970 r., V KRN 437/70. Państwo i Prawo, (3).

Sobczyk, A. (2014). Prawo i człowiek pracujący — między ochroną godności a równości. W: M. Skąpski i K. Ślebzak (red.). Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznań: „Ars boni et aequi”.

Stefański, R. A. (2006). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2005 r. Wojskowy Przegląd Prawniczy, (2).

Sobol, E. (red.) (1993). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Supiot, A. (red.). (1999). Au-dela de l'emploi. Paris: Flammarion.

Szymczak, M. (red.). (1979). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tyburcy, T. (2017). Przedmiot ochrony przepisu typizującego czyn zabroniony. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, (1).

Wronkowska, S. i Zieliński, M. (1993). Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.

Wronkowska, S. i Zieliński, M. (2012). Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Wróblewski, B. (1948). Język prawny i prawniczy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Wyrembak, J. (2008). Pozycja językowej metody wykładni prawa oraz rezultatów jej użycia: (aspekt doktrynalny). Studia Iuridica, (48).

Zabłocki, S. (2001). Historia jednego przecinka w kodeksie karnym. Pojawia się i znika. Rzeczpospolita, (2).

Zieliński, M. (2002). Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Ziembiński, Z. (1997). Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żółtek, S. (2017). Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z zagadnień semantycznej strony zakazu karnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription