Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.4.4
JEL: K31

Legal status of a civil partnership in the light of the act on the protection of employee claims in case of employer’s insolvency

The article is devoted to the analysis of the issues of protection of claims of employees employed in civil partnerships in the event of the employer's insolvency. The subject matter has been analyzed in two variants — in the first one it was assumed that the employer of employees is a civil partnership. In the second — that the collective employer are partners of a civil partnership. The author shows that the solutions of the Act on the Protection of Employee Claims in the Event of Employer Insolvency are not relevant to the structure of a civil partnership and the related difficulties in obtaining benefits from FGŚP, which may be encountered by employees of these companies. As a result of the research, de lege ferenda conclusions were formulated aimed at facilitating the receipt of benefits by employees employed in civil partnerships.

Keywords: civil partnership; partners; employer; insolvency; bancruptcy; restructuring

References

Bibliografia/References

Długosz, B. (2016). Czy spółka cywilna może być uznana za pracodawcę w myśl art. 3 k.p.? W: E. Staszewska i I. Barańczyk (Red.), Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo handlowe (s. 12–13, 15). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fras, M. i Habdas, M. (Red.). (2018). Kodeks cywilny. Komentarz, Tom V. Zobowiązania część szczególna. Wolters Kluwer.

Gersdorf, M. (2002). Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. LexisNexis.

Latos-Miłkowska, M. (2009) Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Latos-Miłkowska, M. (2017). Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz. Wolters Kluwer.

Latos-Miłkowska, M. (2019). Status prawny uczelni w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8). DOI 10.33226/0032-6186.2019.8.1.

Latos-Miłkowska, M. (2021). Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy W: M. Gersdorf i K. Rączka (Red.), System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa. Wolters Kluwer.

Raczkowski, M. (2013). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. LexisNexis.

Skoczyński, J. (1993). Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 14 stycznia 1993 r. II UZP 21/92. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Tomanek, A. (2020). Ochrona roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy. W: K. W. Baran (Red.), System prawa pracy. Tom X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie. Wolters Kluwer.

Torbus, A. i Witosz, A. (Red.). (2016). Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wolters Kluwer.

Witosz, A. (Red.). (2021). Prawo upadłościowe. Komentarz. Wolters Kluwer.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
159.00 €
120.00
get subscription