Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.4.4
JEL: K31

Status prawny spółki cywilnej w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Celem artykułu jest analiza problematyki ochrony roszczeń pracowników zatrudnionych w spółkach cywilnych w razie niewypłacalności pracodawcy. Problematyka ta została przenalizowana w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie przyjęto, że pracodawcą pracowników jest spółka cywilna. W drugim — że pracodawcą zbiorowym są wspólnicy spółki cywilnej. Autorka wskazuje na niedostosowanie rozwiązań ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy do konstrukcji spółki cywilnej i związane z tym trudności w uzyskaniu świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na jakie mogą napotykać pracownicy zatrudnieni w tych spółkach. W rezultacie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski de lege ferenda, które mogą ułatwić uzyskiwanie świadczeń przez pracowników zatrudnionych w spółkach cywilnych.

Słowa kluczowe: spółka cywilna; wspólnicy; pracodawca; niewypłacalność; upadłość; restrukturyzacja

Bibliografia

Bibliografia/References

Długosz, B. (2016). Czy spółka cywilna może być uznana za pracodawcę w myśl art. 3 k.p.? W: E. Staszewska i I. Barańczyk (Red.), Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo handlowe (s. 12–13, 15). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Fras, M. i Habdas, M. (Red.). (2018). Kodeks cywilny. Komentarz, Tom V. Zobowiązania część szczególna. Wolters Kluwer.

Gersdorf, M. (2002). Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. LexisNexis.

Latos-Miłkowska, M. (2009) Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Latos-Miłkowska, M. (2017). Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz. Wolters Kluwer.

Latos-Miłkowska, M. (2019). Status prawny uczelni w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8). DOI 10.33226/0032-6186.2019.8.1.

Latos-Miłkowska, M. (2021). Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy W: M. Gersdorf i K. Rączka (Red.), System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa. Wolters Kluwer.

Raczkowski, M. (2013). Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz. LexisNexis.

Skoczyński, J. (1993). Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 14 stycznia 1993 r. II UZP 21/92. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Tomanek, A. (2020). Ochrona roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy. W: K. W. Baran (Red.), System prawa pracy. Tom X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie. Wolters Kluwer.

Torbus, A. i Witosz, A. (Red.). (2016). Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Wolters Kluwer.

Witosz, A. (Red.). (2021). Prawo upadłościowe. Komentarz. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę