Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.11.8
JEL: K31

Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – najnowsze orzecznictwo

Autorka referuje najnowszy judykat Sądu Najwyższego (wyrok w sprawie III PK 50/18), w którym po części zakwestionowano prawidłowość poglądów przyjmowanych w dotychczasowym orzecznictwie odnośnie do relacji między zasadą równego traktowania i zasadą niedyskryminacji pracowników oraz podstaw prawnych i charakteru prawnego odszkodowania z tytułu ich naruszenia.

Download article
Keywords: zasada równego traktowania pracowników; zasada niedyskryminacji pracowników
Price of the magazine number
13.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription