Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.5.5
JEL: K31

Remuneration for the period of being out of work in the event of termination of the employment contract

Remuneration for the time of unemployment (Articles 47 and 57 of the Polish Labour Code) is not remuneration, but compensation which additionally has a repressive-preventive function. No provision of social insurance excludes the possibility to award compensation for the time of receiving sickness benefit, maternity benefit or rehabilitation benefit. "Remuneration" for the time of unemployment should also be granted for the period of inability to work of a particularly protected employee (Article 47 sentence 2 and 57 para. 2 of the Labour Code) who was unlawfully dismissed — in such a way that the employer should be obliged to cover the difference between the amount of the social insurance benefit and the remuneration the employee would have received if he had worked.

Download article
Keywords: remuneration for the period of being out of work; special protection against dismissal

References

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2020). Art. 57. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Barzycka-Banaszczyk, M. (2017). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy. Warszawa: C.H.Beck.

Bomba, K. (2017). Prawo pracy — rozwiązanie umowy o pracę — ustalenie wysokości wynagrodzenia (odszkodowania) za czas pozostawania bez pracy (art. 47 i 57 k.p.) — zasiłek chorobowy — świadczenia rehabilitacyjne. Glosa do wyroku SN z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 151/14. Orzecznictwo Sądów Polskich, (6).

Darmorost, E. (2012). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Góral, Z. (2020). Art. 47. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Jaśkowski, K. (2020). Art. 47. W: E. Maniewska i K. Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Gdańsk: Wolters Kluwer Polska.

Jędrasik-Jankowska, I. (2016). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kulig, K. (2013). Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy — glosa — P 46/11. Monitor Prawa Pracy, (12).

Liszcz, T. (2008). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika — cz. 1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Pisarczyk, Ł. (2003). Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. W: L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sadlik, R. (2013). Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Monitor Prawa Pracy, (1).

Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy o konstytucje prawa i wolności człowieka. Warszawa: C.H.Beck.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
165.00 €
124.00
get subscription