Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Scrutiny by the Social Insurance Institution of running business activity in terms of verifying assessment basis for calculating sickness insurance contributions and amount of benefits arising therefrom (in the light of recent case law of the Supreme Cour

This paper concerns the issue of putting business activity under scrutiny by the Social Insurance Institution in terms of verifying assessment basis for calculating sickness insurance contributions and the amount of benefits therefrom. One could have get impression that the issue in question had been settled in the resolution of seven judges of the Supreme Court of 21 April 2010, II UZP 1/10. The recent case law of that Court, in particular judgments of 5 September 2018, I UK 208/17 and of 17 October 2018, II UK 301/17 and II UK 302/17, seems however to indicate that the problem has not lost its relevance. The purpose of this study is to critically analyze the latest case-law in the aforesaid area, especially in the context of normative changes that followed the resolution II UZP 1/10.

Download article
Keywords: verification of contribution assessment basis; business activity; entitlement to social insurance coverage

References

Bibliografia/References

Czarnecki, M. (2016). Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego. Krytyka Prawa, 8(3).

Dąbek, D. (2010). Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym. Warszawa.

Grzybowski, T. (2009). Zagadnienie prawotwórstwa sędziowskiego a instytucja uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (6).

Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków: Zakamycze.

Kasprowicz, S (2018). Solidarność ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym a problem nadużyć w prawie do świadczeń. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (4).

Kasprowski, S. (2015). Kontrola zasadności pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w latach 2005–2013. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, (395). https://doi.org/10.15611/pn.2015.395.11

Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). Komentarz art. 3 ustawy — Prawo przedsiębiorców. W: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. LEX.

Koroluk, S. (2005). Cechy działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W: A. Powałowski i S. Koroluk, Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych. Bydgoszcz–Gdańsk.

Machnikowski, P. (2019a). Komentarz do art. 5 k.c. W: E. Gniewek i P. Machnikowski. Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Machnikowski, P. (2019b). Komentarz do art. 58 k.c. W: E. Gniewek i P. Machnikowski. Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Matyjas-Łysakowska, P. (2017). Zawieranie umów o pracę w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, (2).

Morawski, L. (2010). Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa.

Pilecka, G. i Bisek-Grąz, M. (2015). Praktyka podwyższania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe na krótko przed porodem przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, (3).

Powałowski, A. (2009). Komentarz do art. 2. W: A. Powałowski (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa.

Radwański, Z. i Trzaskowski, R. (2019). W: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa.

Rzemek, M. (2019). Sąd kończy z wyłudzaniem wysokich zasiłków z ZUS na firmę. Rzeczpospolita (z 28 marca 2019 r.).

Sobolewski, P. (2020). Komentarz do art. 58 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Stelmachowski, A. (1967). Prawotwórcza rola sądów (w świetle orzecznictwa cywilnego). Państwo i Prawo, (4–5).

Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Ślebzak, K. (2020). Zasady prawa ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część I ogólna. Warszawa.

Wagner, B. (2014). Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych. W: M. Skąpski i K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawne prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Wąsowicz, W. (1999). Obejście prawa jako przyczyna nieważności czynności prawnej. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1).

Zbiegień-Turzańska, A. (2020). Komentarz do art. 5 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Ziembiński, Z. (1993). Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).

Zirk-Sadowski, M. (1980). Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza. Państwo i Prawo, (6).

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
As file to download
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 157.00
get subscription